Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Από το 2018 και μετά είναι δυνατή η πραγματοποίηση αναζητήσεων στη δημοσιευμένη και σε ισχύ εσθονική νομολογία με τη χρήση του ECLI, του αναγνωριστικού ευρωπαϊκής νομολογίας. Το εν λόγω αναγνωριστικό καθιστά ευκολότερη και ταχύτερη την εξεύρεση της αναζητούμενης εσθονικής νομολογίας. Επιπλέον, η εισαγωγή του ECLI διευκολύνει την εφαρμογή πολιτικών ανοικτών δεδομένων. Το ECLI έχει επίσης προστεθεί στα μεταδεδομένα σχετικά με τη νομολογία, τα οποία παρουσιάζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

ECLI έχει προστεθεί σε όλη τη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, των εφετείων και των πρωτοδικείων που έχει δημοσιευτεί από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και μετά.

Στη δημοσιευμένη νομολογία προστίθεται ECLI από το δεύτερο εξάμηνο του 2016, ο δε αριθμός αποτελείται από πέντε τμήματα που χωρίζονται μεταξύ τους με διπλή τελεία (π.χ. ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84).

ECLI — αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας· EE — κωδικός αναγνώρισης χώρας· RK — κωδικός αναγνώρισης δικαστηρίου· 2016 — έτος δημοσίευσης· 1.16.2798.84 — (π.χ. 1-16-2798/84) στον αριθμό της δικαστικής υπόθεσης, τα σύμβολα «-» και «/» αντικαθίστανται από τελείες και στο τέλος προστίθεται ο αύξων αριθμός ελέγχου «84».

Ο αριθμός ECLI μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως URL και οι αναζητήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη χρήση της ακόλουθης λογικής (όπου «kohtulahendid» σημαίνει «νομολογία»):

…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE — όλη η νομολογία με ECLI
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016 — όλη η νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2016
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84 — συγκεκριμένη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Οι κωδικοί αναγνώρισης των δικαστηρίων είναι οι εξής:

RK — Ανώτατο Δικαστήριο
TLRK — Εφετείο Τάλιν
TRRK — Εφετείο Tartu
TLHK — Διοικητικό Δικαστήριο Τάλιν
TRHK — Διοικητικό Δικαστήριο Tartu
HMK — Περιφερειακό Δικαστήριο Harju
PMK — Περιφερειακό Δικαστήριο Pärnu
TMK — Περιφερειακό Δικαστήριο Tartu
VMK — Περιφερειακό Δικαστήριο Viru

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.