Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Εθνικός συντονιστής ECLI

Η Διεύθυνση νομικών και διοικητικών πληροφοριών (Direction de l’information légale et administrative – DILA) έχει οριστεί ως εθνικός συντονιστής ECLI για τη Γαλλία από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης (Secrétariat général du gouvernement).

Κωδικός «χώρας»

Ο κωδικός «χώρας» για την Γαλλία είναι ο ακόλουθος: [FR]

Παραγωγή εθνικού ECLI

Τα ανώτατα δικαστήρια της Γαλλίας τα οποία αφορά το ECLI είναι τα ακόλουθα:

 • το Συνταγματικό Συμβούλιο∙
 • το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de cassation)∙
 • το Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d'Etat).

Το ECLI αποτελείται από πέντε μέρη εκ των οποίων τα δύο πρώτα είναι σταθερά για κάθε κράτος μέλος:

ECLI:FR:{κωδικός δικαστηρίου}:{έτος της απόφασης}:{αύξων αριθμός}

Κάθε δικαστήριο έχει υιοθετήσει κωδικό δικαστηρίου καθώς και κανόνες δημιουργίας αύξοντος αριθμού.

Το έτος της απόφασης κωδικοποιείται πάντοτε με 4 αριθμητικούς χαρακτήρες (μορφότυπος ΕΕΕΕ, π.χ. 2012).

1. Συνταγματικό Συμβούλιο

Ο κωδικός του δικαστηρίου είναι πάντοτε CC.

Ως εκ τούτου, η γενική μορφή του ECLI είναι:

ECLI:FR:CC:{έτος της απόφασης}:{αύξων αριθμός}

Ο αύξων αριθμός αποτελείται από δύο μέρη που χωρίζονται με τελεία:

 1. τον αριθμό σειράς του είδους της απόφασης (ο οποίος αρχίζει από το 1 κάθε έτος)∙
 2. το είδος της απόφασης (DC, QPC, AN... βλ. κατάλογο των εν λόγω τύπων αποφάσεων

Για παράδειγμα:

Το ECLI απόφασης η οποία εκδόθηκε την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012 με αριθμό ° 2012-270 QPC θα είναι ECLI ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Ο κωδικός του δικαστηρίου είναι πάντοτε CCASS.

Ως εκ τούτου, η γενική μορφή του ECLI είναι:

ECLI:FR:CCASS:{έτος της απόφασης}:{αύξων αριθμός}

Ο αύξων αριθμός περιλαμβάνει δύο αλληλοσυνδεδεμένα στοιχεία:

 1. τον δικαστικό σχηματισμό σε κωδικοποιημένη μορφή για το ECLI (δυο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες καθοριζόμενοι από τον πίνακα που ακολουθεί):
 2. AP ASSEMBLEE PLENIERE (Ολομέλεια)
  AV AVIS (γνωμοδότηση)
  C1 PREMIERE CHAMBRE CIVILE (πρώτο πολιτικό τμήμα)
  C2 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (δεύτερο πολιτικό τμήμα)
  C3 TROISIEME CHAMBRE CIVILE (τρίτο πολιτικό τμήμα)
  CO CHAMBRE COMMERCIALE (τμήμα εμπορικών υποθέσεων)
  CR CHAMBRE CRIMINELLE (ποινικό τμήμα)
  MI CHAMBRE MIXTE (μικτό τμήμα)
  OR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT (διάταξη του πρώτου προέδρου)
  SO CHAMBRE SOCIALE (τμήμα κοινωνικών υποθέσεων)

  Αυτή η κωδικοποίηση στηρίζεται στη χρήση ενός αριθμού εσωτερικής διαχείρισης που αποτελείται από 8 χαρακτήρες:

  έναν κωδικό ενός χαρακτήρα ο οποίος προσδιορίζει το δικαστικό σχηματισμό

  δύο αριθμητικούς χαρακτήρες που προσδιορίζουν το έτος έκδοσης της απόφασης

  πέντε αριθμητικούς χαρακτήρες για τον αριθμό σειράς σε κάθε έτος για τον σχετικό σχηματισμό.

  Παράδειγμα: η απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ποινικό τμήμα, της 27ης Φεβρουαρίου 2013, έχει αριθμό° αίτησης αναίρεσης 12-81.063 και αριθμό διαχείρισης τον αριθμό C1300710 Το πρώτο μέρος του αύξοντος αριθμού αυτής της απόφασης θα είναι CR, για το ποινικό τμήμα.

 3. Τα 5 τελευταία αριθμητικά στοιχεία του αριθμού διαχείρισης.
 4. Στο παράδειγμά μας, το δεύτερο μέρος του αύξοντος αριθμού θα είναι 00710. Συνολικά, το ECLI της απόφασης που εκδόθηκε από το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου στις 27 Φεβρουαρίου 2013, με τον αριθμό αίτησης αναίρεσης 12-81063, θα είναι ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Το Συμβούλιο της Επικρατείας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας χρησιμοποιεί έναν κωδικό δικαστηρίου που προσδιορίζει το είδος δικαστικού σχηματισμού. Η ρίζα CE συνδυάζεται με διάφορα γράμματα όπως ορίζεται κατωτέρω:

Assemblée (Ολομέλεια) CEASS
Ordonnance (απόφαση) CEORD
Section du contentieux (τμήμα αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας) CESEC
Sous-section jugeant seule (επιμέρους τμήμα εκδικάζον μόνο του) CESJS
Sous-sections reunies (επιμέρους τμήματα εκδικάζοντα από κοινού)

CESSR

Chambre jugeant seule (τμήμα εκδικάζον μόνο του)

CECHS

Chambre réunies (τμήματα εκδικάζοντα από κοινού)

CECHR


Ο κωδικός CE δεν χρησιμοποιείται μόνος του.

Ως εκ τούτου, η γενική μορφή είναι:

ECLI:FR:CE...:{έτος της απόφασης}:{αύξων αριθμός}

Ο αύξων αριθμός αποτελείται επίσης από δύο μέρη που χωρίζονται με τελεία:

 1. από τον αριθμό της προσφυγής επί της απόφασης:
 2. την ημερομηνία ανάγνωσης της απόφασης με τη μορφή ΕΕΕΕΜΜΗΗ.

Για παράδειγμα:

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό° 355099, η οποία εκδόθηκε από το 3ο και το 8ο επιμέρους τμήμα από κοινού, την 1η Μαρτίου 2013 θα έχει ως αναγνωριστικό ECLI το ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/08/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.