Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Εθνικός συντονιστής ECLI (αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας)

Ως εθνικός συντονιστής ECLI για τη Γερμανία ορίζεται η εξής υπηρεσία:
Bundesamt für Justiz(Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης)
Referat VII 1
Adenauerallee 99-103
53113 Βόννη
Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 228 99410-5801

EMail: kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de
https://www.bundesjustizamt.de

Εισαγωγή και διάδοση του ECLI στη Γερμανία

Στη Γερμανία, το ECLI στις βάσεις δεδομένων με τις αποφάσεις τους έχουν εισαγάγει το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Bundesverfassungsgericht), το Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο (Bundesgerichtshof), το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht), το Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο (Bundesfinanzhof), το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών (Bundesarbeitsgericht), το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διαφορών Κοινωνικής Ασφάλισης (Bundessozialgericht), καθώς και τα δικαστήρια των ομόσπονδων κρατών. Σε όλες τις αποφάσεις που δημοσιεύονται στους αντίστοιχους ιστότοπους από την εισαγωγή του ECLI και εφεξής αποδίδεται αναγνωριστικό ECLI. Για ειδικότερες πληροφορίες, βλ.:

Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο
http://www.bundesverfassungsgericht.de (σχεδιάζεται η αναδρομική απόδοση αναγνωριστικού ECLI σε όλες τις δημοσιευμένες αποφάσεις),

Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο
http://www.bundesgerichtshof.de (για τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου μετά την 1/1/2016),

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο
http://www.bundesverwaltungsgericht.de (για όλες τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου),

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο
http://www.bundesfinanzhof.de (για τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Φορολογικού Δικαστηρίου μετά τις 4/10/2016),

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών
http://www.bundesarbeitsgericht.de (για τις αποφάσεις με ημερομηνία απόφασης μεταγενέστερη της 1/1/2015),

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διαφορών Κοινωνικής Ασφάλισης
http://www.bundessozialgericht.de (για τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Διαφορών Κοινωνικής Ασφάλισης μετά την 1/1/2010),

Δικαστήρια των ομόσπονδων κρατών
http://www.justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php

Οι αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου στις οποίες έχει αποδοθεί αναγνωριστικό ECLI είναι επίσης δυνατόν να αναζητηθούν μέσω της μηχανής αναζήτησης ECLI της ΕΕ.

Δημιουργία των αναγνωριστικών ECLI

Γενικά
Το αναγνωριστικό ECLI αποτελείται από πέντε μέρη, που χωρίζονται μεταξύ τους με διπλή τελεία. Τα αναγνωριστικά ECLI που αποδίδονται από τη Γερμανία ξεκινούν πάντα με το «ECLI» (①), ακολουθούμενο από το «DE», για τη Γερμανία (②). Το τρίτο μέρος, ο λεγόμενος «κωδικός δικαστηρίου» (③), υποδεικνύει ποιο δικαστήριο έχει εκδώσει την απόφαση (π.χ. «BVerfG» για το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο). Το τέταρτο μέρος (④) δηλώνει το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η απόφαση και αποτελείται από μια τετραψήφια ακολουθία (σε μορφή ΕΕΕΕ, π.χ. 2016).

 

Αναγνωριστικά ECLI

 

Το τελευταίο τμήμα, ο αύξων αριθμός (⑤ και επόμενα), παράγεται από τα δικαστήρια σύμφωνα με δικούς τους κανόνες. Ο κωδικός δικαστηρίου και ο αύξων αριθμός εξηγούνται στη συνέχεια χωριστά για κάθε δικαστήριο:

Ειδικά στοιχεία στα επιμέρους δικαστήρια

Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο

Ο κωδικός δικαστηρίου (③) είναι πάντοτε «BVerfG». Ο αύξων αριθμός αποτελείται από τα σημεία ⑤ έως ⑨, εκ των οποίων το προτελευταίο και το τελευταίο σημείο χωρίζονται μεταξύ τους με τελεία. Συγκεκριμένα, ο αύξων αριθμός συντίθεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Είδος διαδικασίας:

b

Αναγνώριση της αντισυνταγματικότητας πολιτικών κομμάτων

c

Προσφυγές για τον έλεγχο του κύρους εκλογών

e

Διαδικασία διαφορών μεταξύ συνταγματικών οργάνων

f

Αφηρημένος έλεγχος κανόνων δικαίου

g

Διαφορές ομοσπονδιακού κράτους–ομόσπονδων κρατών

h

Λοιπές διαφορές μεταξύ του ομοσπονδιακού κράτους και των ομόσπονδων κρατών

k

Διαφορές σχετιζόμενες με το σύνταγμα ομόσπονδου κράτους

l

Συγκεκριμένος έλεγχος κανόνων δικαίου

m

Έλεγχος δημοσίου διεθνούς δικαίου ως ομοσπονδιακού δικαίου

n

Ερμηνεία του συντάγματος κατόπιν παραπομπής συνταγματικού δικαστηρίου ομόσπονδου κράτους

p

Λοιπές αποφάσεις για τις οποίες η αρμοδιότητα ανατίθεται στο δικαστήριο με ομοσπονδιακό νόμο

q

Προσωρινά μέτρα

r

Συνταγματικές προσφυγές

up

Αποφάσεις της ολομέλειας

vb

Προσφυγές λόγω δικαστικής καθυστέρησης

 1. Σύντμηση για τον σχηματισμό του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση: «k» για αποφάσεις τμήματος (Kammer) ή «s» για αποφάσεις μείζονος τμήματος (Senat) (όχι για αποφάσεις της ολομέλειας και προσφυγές λόγω δικαστικής καθυστέρησης, καθώς στις περιπτώσεις αυτές ο σχηματισμός που εξέδωσε την απόφαση προκύπτει εμμέσως από τις συντμήσεις «up» και «vb»).
 2. Πλήρης ημερομηνία της απόφασης σε μορφή ΕΕΕΕΜΜΗΗ.
 3. Προαιρετικά: μονοψήφιο διακριτικό στοιχείο (διαδοχικά από το a έως το z). Εξυπηρετεί τη διάκριση μεταξύ αποφάσεων του ίδιου δικαστηρίου που δημοσιεύονται με την ίδια ημερομηνία και τον ίδιο αριθμό υπόθεσης (παράδειγμα: παράταση προσωρινών μέτρων και απόφαση στην κύρια υπόθεση με ταυτόσημη ημερομηνία και αριθμό υπόθεσης). Το διακριτικό ψηφίο προστίθεται μόνο σε περίπτωση σύγκρουσης, προκειμένου να αποφευχθεί η απόδοση ECLI που παραπέμπει σε περισσότερες της μίας αποφάσεις.
 4. Κύριος αριθμός υπόθεσης (αποτελούμενος από το διακριτικό του οικείου τμήματος, τον αριθμό μητρώου, τον αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής και το έτος εισαγωγής σε μορφή ΕΕ). Τα διαστήματα μεταξύ του διακριτικού του τμήματος και του αριθμού μητρώου και μεταξύ του αριθμού μητρώου και του αριθμού πρωτοκόλλου εισαγωγής, καθώς και η κάθετος μεταξύ του αριθμού πρωτοκόλλου εισαγωγής και του έτους εισαγωγής παραλείπονται. Στο ECLI ο αριθμός πρωτοκόλλου εισαγωγής παρουσιάζεται πάντοτε τετραψήφιος. Για τον σκοπό αυτό, προστίθενται εν ανάγκη στην αρχή μηδενικά. Ως εκ τούτου, τα δύο τελευταία ψηφία δηλώνουν πάντοτε το έτος εισαγωγής.

Παράδειγμα:
Στην απόφαση του 2ου Μείζονος Τμήματος του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της 1ης Μαρτίου 2016 με αριθμό υπόθεσης 2 BvB 1/13 αντιστοιχεί το αναγνωριστικό ECLI:

 

Το διακριτικό ψηφίο «c» υποδηλώνει ότι πρόκειται για την τέταρτη απόφαση μεταξύ αποφάσεων που κατά τα λοιπά έχουν πανομοιότυπο αναγνωριστικό ECLI.

Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο

Ο κωδικός δικαστηρίου (③) είναι πάντοτε «BGH». Ο αύξων αριθμός αποτελείται από τα σημεία ⑤ έως ⑧, εκ των οποίων τα σημεία ⑦ και ⑧ χωρίζονται μεταξύ τους με τελεία. Συγκεκριμένα, ο αύξων αριθμός συντίθεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Ακριβής ημερομηνία της απόφασης σε μορφή ΗΗΜΜΕΕ.
 2. Σύντμηση για το είδος της απόφασης [«U» εφόσον πρόκειται για οριστική απόφαση (Urteil), «B» εφόσον πρόκειται για διάταξη (Beschluss), «V» εφόσον πρόκειται για διαταγή (Verfügung), «S» για τις λοιπές αποφάσεις].
 3. Κύριος αριθμός υπόθεσης (αποτελούμενος από το διακριτικό του οικείου τμήματος, τον αριθμό μητρώου, τον αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής και το έτος εισαγωγής σε μορφή ΕΕ). Τα διαστήματα μεταξύ του διακριτικού του τμήματος και του αριθμού μητρώου και μεταξύ του αριθμού μητρώου και του αριθμού πρωτοκόλλου εισαγωγής παραλείπονται. Η κάθετος μεταξύ του αριθμού πρωτοκόλλου εισαγωγής και του έτους εισαγωγής αντικαθίσταται από τελεία.
 4. Πάντοτε: μονοψήφιος διακριτικός αριθμός (διαδοχικά από το 0 έως το 9· εξυπηρετεί τη διάκριση μεταξύ αποφάσεων του ίδιου είδους που δημοσιεύονται την ίδια ημέρα και με τον ίδιο αριθμό υπόθεσης).

Παράδειγμα:
Στη διάταξη του 2ου Ποινικού Τμήματος του Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου της 15ης Μαρτίου 2016 με αριθμό υπόθεσης 2 StR 487/15 αντιστοιχεί το αναγνωριστικό ECLI:

 

Ο διακριτικός αριθμός «2» υποδηλώνει ότι πρόκειται για την τρίτη απόφαση μεταξύ αποφάσεων που κατά τα λοιπά έχουν πανομοιότυπο αναγνωριστικό ECLI.

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο

Ο κωδικός δικαστηρίου (③) είναι πάντοτε «BVerwG». Ο αύξων αριθμός αποτελείται από τα σημεία ⑤ έως ⑧, εκ των οποίων τα σημεία ⑦ και ⑧ χωρίζονται μεταξύ τους με τελεία, εκτός αν έχει αποδοθεί το επίθημα της σειράς Α-Ζ «D» (έννομη προστασία σε περίπτωση υπερβολικά μακράς δικαστικής διαδικασίας). Στην περίπτωση αυτή, η τελεία που διαχωρίζει τον αριθμό της υπόθεσης (7) από τον διακριτικό αριθμό (8) παραλείπεται. Συγκεκριμένα, ο αύξων αριθμός συντίθεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Ακριβής ημερομηνία της απόφασης σε μορφή ΗΗΜΜΕΕ.
 2. Σύντμηση για το είδος της απόφασης [«U» εφόσον πρόκειται για οριστική απόφαση (Urteil), «B» εφόσον πρόκειται για διάταξη (Beschluss), «G» εφόσον πρόκειται για διαταγή (Gerichtsbescheid)].
 3. Κύριος αριθμός υπόθεσης (αποτελούμενος από το διακριτικό του οικείου τμήματος, τον αριθμό μητρώου, τον αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής και το έτος εισαγωγής σε μορφή ΕΕ). Τα διαστήματα μεταξύ του διακριτικού του τμήματος και του αριθμού μητρώου και μεταξύ του αριθμού μητρώου και του αριθμού πρωτοκόλλου εισαγωγής παραλείπονται. Στην περίπτωση των παλαιότερων αριθμών υπόθεσης, στους οποίους εξακολουθεί να υπάρχει κάθετος μεταξύ του αριθμού πρωτοκόλλου εισαγωγής και του έτους εισαγωγής, η εν λόγω κάθετος αντικαθίσταται από τελεία.
 4. Πάντοτε: μονοψήφιος διακριτικός αριθμός (διαδοχικά από το 0 έως το 9· εξυπηρετεί τη διάκριση μεταξύ αποφάσεων του ίδιου είδους που δημοσιεύονται την ίδια ημέρα και με τον ίδιο αριθμό υπόθεσης).

Παράδειγμα:
Στην οριστική απόφαση του 9ου Τμήματος του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου της 17ης Απριλίου 2002 με αριθμό υπόθεσης 9 CN 1/01 αντιστοιχεί το αναγνωριστικό ECLI:

 

 

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο

Ο κωδικός δικαστηρίου (③) είναι πάντοτε «BFH». Ο αύξων αριθμός αποτελείται από τα σημεία ⑤ έως ⑧, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με τελεία. Συγκεκριμένα, ο αύξων αριθμός συντίθεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Σύντμηση για το είδος της απόφασης:

VE

Αίτηση προδικαστικής απόφασης προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

VV

Παραπομπή στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο

BA

Διάταξη στο πλαίσιο της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων:

AdV[A1] -Αίτηση και AdV[A2] -Προσφυγή

B

Διάταξη, εκτός αν πρέπει να τεθεί «BA»

U

Οριστική απόφαση, τελεσίδικη διαταγή, ενδιάμεση απόφαση κ.λπ.

 1. Ακριβής ημερομηνία της απόφασης σε μορφή ΗΗΜΜΕΕ.
 2. Κύριος αριθμός υπόθεσης (αποτελούμενος από το διακριτικό του οικείου τμήματος, τον αριθμό μητρώου, τον αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής και το έτος εισαγωγής σε μορφή ΕΕ). Τα διαστήματα μεταξύ του διακριτικού του τμήματος και του αριθμού μητρώου και μεταξύ του αριθμού μητρώου και του αριθμού πρωτοκόλλου εισαγωγής παραλείπονται. Η κάθετος μεταξύ του αριθμού πρωτοκόλλου εισαγωγής και του έτους εισαγωγής αντικαθίσταται από τελεία.
 3. Πάντοτε: μονοψήφιος διακριτικός αριθμός (διαδοχικά από το 0 έως το 9· εξυπηρετεί τη διάκριση μεταξύ αποφάσεων του ίδιου είδους που δημοσιεύονται την ίδια ημέρα και με τον ίδιο αριθμό υπόθεσης).

Παράδειγμα:
Στην οριστική απόφαση του 10ου Τμήματος του Ομοσπονδιακού Φορολογικού Δικαστηρίου της 1ης Ιουνίου 2016 με αριθμό υπόθεσης X R 66/14 αντιστοιχεί το αναγνωριστικό ECLI:

 

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

Ο κωδικός δικαστηρίου (③) είναι πάντοτε «BAG». Ο αύξων αριθμός αποτελείται από τα σημεία ⑤ έως ⑧, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με τελεία. Συγκεκριμένα, ο αύξων αριθμός συντίθεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Ακριβής ημερομηνία της απόφασης σε μορφή ΗΗΜΜΕΕ.
 2. Σύντμηση για το είδος της απόφασης [«U» εφόσον πρόκειται για οριστική απόφαση (Urteil), «B» εφόσον πρόκειται για διάταξη (Beschluss)].
 3. Κύριος αριθμός υπόθεσης (αποτελούμενος από το διακριτικό του οικείου τμήματος, τον αριθμό μητρώου, τον αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής και το έτος εισαγωγής σε μορφή ΕΕ). Τα διαστήματα μεταξύ του διακριτικού του τμήματος και του αριθμού μητρώου και μεταξύ του αριθμού μητρώου και του αριθμού πρωτοκόλλου εισαγωγής παραλείπονται. Η κάθετος μεταξύ του αριθμού πρωτοκόλλου εισαγωγής και του έτους εισαγωγής αντικαθίσταται από τελεία.
 4. Πάντοτε: μονοψήφιος διακριτικός αριθμός (διαδοχικά από το 0 έως το 9· εξυπηρετεί τη διάκριση μεταξύ αποφάσεων του ίδιου είδους που δημοσιεύονται την ίδια ημέρα και με τον ίδιο αριθμό υπόθεσης).

Παράδειγμα:
Στη διάταξη του 10ου Τμήματος του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών της 7ης Ιανουαρίου 2015 με αριθμό υπόθεσης 10 AZB 109/14 αντιστοιχεί το αναγνωριστικό ECLI:

 

 

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διαφορών Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο κωδικός δικαστηρίου (③) είναι πάντοτε «BSG». Ο αύξων αριθμός αποτελείται από τα σημεία ⑤ έως ⑧, τα οποία δεν χωρίζονται μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, ο αύξων αριθμός συντίθεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Ακριβής ημερομηνία της απόφασης σε μορφή ΗΗΜΜΕΕ.
 2. Σύντμηση για το είδος της απόφασης [«U» εφόσον πρόκειται για οριστική απόφαση (Urteil), «B» εφόσον πρόκειται για διάταξη (Beschluss)].
 3. Κύριος αριθμός υπόθεσης (αποτελούμενος από το «B» για το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διαφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, το διακριτικό του οικείου τμήματος, το διακριτικό του οικείου θεματικού πεδίου, τον αύξοντα αριθμό της εγγραφής στο σχετικό θεματικό πεδίο και το αντίστοιχο μητρώο, το έτος εισαγωγής σε μορφή ΕΕ και τον αριθμό μητρώου). Τα μη αλφαριθμητικά στοιχεία του αριθμού της υπόθεσης παραλείπονται.
 4. Πάντοτε: μονοψήφιος διακριτικός αριθμός (διαδοχικά από το 0 έως το 9· εξυπηρετεί τη διάκριση μεταξύ αποφάσεων του ίδιου είδους που δημοσιεύονται την ίδια ημέρα και με τον ίδιο αριθμό υπόθεσης).

Παράδειγμα:
Στην οριστική απόφαση του 3ου Τμήματος του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Διαφορών Κοινωνικής Ασφάλισης της 25ης Ιανουαρίου 2017 με αριθμό υπόθεσης B 3 P 2/15 R αντιστοιχεί το αναγνωριστικό ECLI:

 

Δικαστήρια των ομόσπονδων κρατών

Οι επιτρεπόμενοι κωδικοί δικαστηρίου (③) παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα  Excel (52 KB) de. Ο αύξων αριθμός αποτελείται από τα σημεία ⑤ έως ⑦, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με τελεία. Συγκεκριμένα, ο αύξων αριθμός συντίθεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Ακριβής ημερομηνία της απόφασης σε μορφή ΜΜΗΗ.
 2. Έως 17 ψηφία του αριθμού της υπόθεσης (ή των αριθμών της υπόθεσης στην περίπτωση πολλαπλών αριθμών υπόθεσης), αρχής γενομένης με το πρώτο ψηφίο του κύριου αριθμού υπόθεσης. Αν το τελευταίο από τα 17 ψηφία είναι τελεία, αυτή παραλείπεται. Οι χαρακτήρες με διαλυτικά (Umlaute) μετατρέπονται (ä = AE, ö = OE, ü = UE), ενώ οι μη αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, όπως τα διαστήματα και οι κάθετοι, παραλείπονται. Όταν αριθμοί ή γράμματα συνενώνονται μεταξύ τους, χωρίζονται με τελεία (π.χ. το «9 C 1023/12» γίνεται «9C1023.12»).
 3. Πάντοτε: διψήφιος διακριτικός αριθμός (διαδοχικά από το 00 έως το 99· εξυπηρετεί τη διάκριση μεταξύ αποφάσεων του ίδιου είδους που δημοσιεύονται την ίδια ημέρα και με τον ίδιο αριθμό υπόθεσης).

Παράδειγμα:
Στη διάταξη του 6ου Μείζονος Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων του Πρωτοδικείου Στουτγάρδης της 26ης Ιανουαρίου 2015 με αριθμό υπόθεσης 6 KLs 34 Js 2588/10 αντιστοιχεί το αναγνωριστικό ECLI:

 

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/06/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.