Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Εθνικός συντονιστής ECLI

Καθήκοντα εθνικού συντονιστή ECLI ασκεί το Δικαστικό Συμβούλιο (Raad voor de rechtspraak): Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kennissystemen@rechtspraak.nl

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας για τις Κάτω Χώρες είναι: [NL]

Παραγωγή εθνικού ECLI

Το ECLI καθιερώθηκε στις Κάτω Χώρες στις 28 Ιουνίου 2013. ECLI μπορεί να χορηγηθεί σε:

 • όλες τις δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Δικαστικού Συμβουλίου·
 • όλες τις πειθαρχικές αποφάσεις που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της κυβέρνησης (στην ιστοσελίδα των κοινών πειθαρχικών αρχών)·
 • όλες τις δικαστικές αποφάσεις που δεν δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των στοιχείων α) ή β), αλλά δημοσιεύονται σε περιοδικά ή βάσεις δεδομένων, και στις δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύονται σε εμπορικό πλαίσιο και η πρόσβαση σ’ αυτές είναι ελεύθερη. Οι εκδότες περιοδικών ή οι διαχειριστές νομικών βάσεων που επιθυμούν να καταχωρίσουν τις αποφάσεις που παρουσιάζονται στα περιοδικά ή τις βάσεις δεδομένων τους μπορούν να αποστείλουν σχετικό μήνυμα στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·
 • όλες τις δικαστικές αποφάσεις που τηρούνται σε εσωτερική βάση δεδομένων του Δικαστικού Συμβουλίου.

Ανεξάρτητα από το αν η ίδια η απόφαση δημοσιεύεται σε έναν από τους δύο προαναφερόμενους δικτυακούς τόπους, στον δικτυακό τόπο rechtspraak.nl δημοσιεύονται όλα τα ολλανδικά ECLI, μαζί με τουλάχιστον το όνομα του οργάνου που εξέδωσε την απόφαση, την ημερομηνία της απόφασης και τον αριθμό της υπόθεσης.

Όταν είναι γνωστά, δίδονται επίσης τα στοιχεία δημοσίευσης για τις τυχόν αναφορές της απόφασης σε περιοδικά ή βάσεις δεδομένων. Τα ECLI των Κάτω Χωρών αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • τη λέξη «ECLI»·
 • τον κωδικό χώρας «NL»·
 • τον κωδικό δικαστηρίου (βλ. τμήμα «κωδικοί δικαστηρίου ECLI» (Gerechtscode)·
 • το έτος της απόφασης·
 • αριθμό σειράς. Υπάρχουν δύο πιθανές μορφές.
  • Πριν από την 28η Ιουνίου 2013, όλες σχεδόν οι αποφάσεις που δημοσιεύονταν στις Κάτω Χώρες λάμβαναν έναν εθνικό αριθμό υπόθεσης (Landelijk jurisprudentie Nummer — LJN). Αυτός ο LJN απαρτιζόταν πάντα από δύο γράμματα και τέσσερις αριθμούς, π.χ.: «AB1234». Για λόγους συνοχής, ο εν λόγω LJN συμπεριλήφθηκε ως το πέμπτο τμήμα του κωδικού ECLI.
  • Από τις 28 Ιουνίου 2013 και μετά δεν χορηγούνται πλέον LJN. Όλες οι αποφάσεις στις οποίες έχει αποδοθεί ECLI μετά την εν λόγω ημερομηνία φέρουν αύξοντα αριθμό σειράς που αποτελείται αποκλειστικά από αριθμούς. Αυτό μπορεί επίσης να ισχύει και για αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από τις 28 Ιουνίου 2013.

Οι σημαντικότεροι κωδικοί δικαστηρίων

Στις Κάτω Χώρες λειτουργεί μεγάλος αριθμός δικαστηρίων. Οι κωδικοί των σημαντικότερων ολλανδικών δικαστηρίων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Ανώτατα δικαστήρια

HR

Hoge Raad (Ανώτατο Δικαστήριο)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Εισαγγελία του Ανώτατου Δικαστηρίου) (Γενικός Εισαγγελέας)

RVS

Raad van State (Συμβούλιο της Επικρατείας)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Ανώτατο Δικαστήριο Υποθέσεων Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο Οικονομικών Υποθέσεων)

Εφετεία (Appelgerechten)

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (Εφετείο Άμστερνταμ)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Εφετείο Άρνεμ-Λέουαρντεν)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag (Εφετείο Χάγης)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Εφετείο Ντεν Μπος)

Πρωτοδικεία (Rechtbanken)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam (Πρωτοδικείο Άμστερνταμ)

RBDHA

Rechtbank Den Haag (Πρωτοδικείο Χάγης)

RBGEL

Rechtbank Gelderland (Πρωτοδικείο Χέλντερλαντ)

RBLIM

Rechtbank Limburg (Πρωτοδικείο Λιμβούργου)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland (Πρωτοδικείο Κεντρικών Κάτω Χωρών)

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland (Πρωτοδικείο Βόρειας Ολλανδίας)

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland (Πρωτοδικείο Βόρειων Κάτω Χωρών)

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant (Πρωτοδικείο Ανατολικής Βραβάνδης)

RBOVE

Rechtbank Overijssel (Πρωτοδικείο Οβεράισελ)

RBROT

Rechtbank Rotterdam (Πρωτοδικείο Ρότερνταμ)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Πρωτοδικείο Ζηλανδίας - Δυτικής Βραβάνδης)

Όλοι οι κωδικοί των δικαστηρίων

Πλήρης κατάλογος των κωδικών των ολλανδικών δικαστηρίων, με αλφαβητική σειρά, είναι διαθέσιμος εδώ. Η μνεία «καταργήθηκε» (opgeheven) σημειώνεται για τα όργανα που δεν υπάρχουν πλέον.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.