Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Εθνικός συντονιστής ECLI

Ο εθνικός συντονιστής ECLI είναι το Τμήμα Πληροφορικής και Διαχείρισης Έργων του υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας – διεύθυνση ηλεκ. ταχ.: ecli@justice.sk

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας για τη Σλοβακική Δημοκρατία είναι: [SK]

Παραγωγή εθνικού κωδικού ECLI

Ο κωδικός ECLI παράγεται όταν εκδίδεται η απόφαση. Αριθμός ECLI αποδίδεται μόνο στις αποφάσεις που εκδόθηκαν μετά τις 25 Ιουλίου 2011. Εάν ασκήθηκε έφεση μετά τις 25 Ιουλίου 2011 σε απόφαση που εκδόθηκε πριν τις 25 Ιουλίου 2011, τότε αποδίδεται αριθμός ECLI στην εν λόγω και σε όλες τις άλλες αποφάσεις του συγκεκριμένου φακέλου.

Παράδειγμα κωδικού ECLI για τη Σλοβακική Δημοκρατία:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = συντομογραφία για το δικαστήριο

2011 = έτος

0123456789 = IČS (αναγνωριστικός αριθμός φακέλου)

123 = αριθμός σειράς της απόφασης στον φάκελο

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.