Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Εθνικός συντονιστής ECLI

Εθνικός συντονιστής ECLI για τη Σλοβενία είναι το:

Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

Γραμματεία,

Tavčarjeva 9,

1000 Ljubljana

Σλοβενία

Ηλ. διεύθυνση επικοινωνίας: ecli.vsrs@sodisce.si

Αρμόδιος επικοινωνίας: Gregor Strojin

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας για τη Σλοβενία είναι: [SI]

Παραγωγή εθνικού ECLI

Την 1η Οκτωβρίου 2011 η Σλοβενία έθεσε σε εφαρμογή ένα ECLI ως αναπόσπαστο στοιχείο όλων των υφιστάμενων εγγράφων τα οποία δημοσιεύονται στις βάσεις δεδομένων νομολογίας των δικαστηρίων της. Όλα τα νέα έγγραφα που εισάγονται στις βάσεις δεδομένων νομολογίας λαμβάνουν επίσης ένα ECLI. Εξάλλου, ένα ECLI θα περιλαμβάνεται σε κάθε νέα δικαιοδοτική απόφαση στο εγγύς μέλλον.

Το σύνολο των ECLI δημιουργείται αυτομάτως με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα.

Όλοι οι γνωστοί εκδότες εγγράφων νομολογίας του ιδιωτικού τομέα ενημερώθηκαν για το ECLI και οι περισσότεροι μερίμνησαν ήδη ώστε να δοθεί ένα ECLI στα δημοσιευμένα έγγραφα.

Κωδικοί δικαστηρίων:

VSRS: Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Ustavno sodišče RS)

VSCE: Ανώτερο δικαστήριο με έδρα το Celje (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Ανώτερο δικαστήριο με έδρα το Koper (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Ανώτερο δικαστήριο με έδρα τη Λιουμπλιάνα (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Ανώτερο δικαστήριο με έδρα το Maribor (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Ανώτερο Δικαστήριο Εργατικών και Κοινωνικών Υποθέσεων (Višje delovno in socialno sodišče)

Σημείωση: Οι κωδικοί των δικαστηρίων απαρτίζονται από τέσσερα γράμματα. Ο κατάλογος των δικαστηρίων που συμμετέχουν στην παραγωγή του ECLI περιλαμβάνει επί του παρόντος μόνον τα δευτεροβάθμια δικαστήρια, το Ανώτατο Δικαστήριο και το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, οι αποφάσεις των οποίων δημοσιεύονται ήδη στις εθνικές βάσεις δεδομένων νομολογίας. Στο εγγύς μέλλον θα προστεθούν και άλλα δικαστήρια και θεσμικά όργανα.

Έτος της απόφασης:

Χρησιμοποιείται το έτος έκδοσης της απόφασης (εγγραφή YYYY).

Αριθμός αναφοράς:

Ο κανονικός αύξων αριθμός (regular ordinal number, εφεξής «RON»), π.χ. II Ips 123/2005, ενός συγκεκριμένου δικαστηρίου (πεδίο δεδομένων: Odločba (=απόφαση)), χρησιμεύει ως βάση για τον σχηματισμό του αύξοντος αριθμού ECLI (ECLI ordinal number, εφεξής «EON»).

Άλλες λέξεις (π.χ. Sodba, Sklep κ.λπ.) που αποτελούν ενδεχομένως μέρος του πεδίου Odločba δεν θεωρούνται τμήμα του RON και πρέπει να παραλείπονται/απαλείφονται κατά τον σχηματισμό του EON.

Το έτος, που αποτελεί μέρος του RON, εξακολουθεί να αποτελεί μέρος του νέου EON.

Επειδή οι κανονικοί αύξοντες αριθμοί περιλαμβάνουν σύμβολα όπως παύλες, καθέτους και κενά, κάθε τέτοιο σύμβολο πρέπει να αντικαθίσταται από τελεία στο μορφότυπο ECLI (π.χ. ο αριθμός II Ips 123/2005 μετατρέπεται σε II.Ips.123.2005, ο αριθμός I K 123456/2010 μετατρέπεται σε I.K. 123456.2010 κ.ο.κ.).

Οι γενικοί κανόνες σχετικά με τον EON υπόκεινται στις εξαιρέσεις που καθορίζονται στις κάτωθι ειδικές περιπτώσεις.

Ειδικές περιπτώσεις:

Α: Αν σε κοινή απόφαση απαριθμούνται δύο ή περισσότεροι RON, μόνον ο πρώτος RON χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό του ECLI. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να προστίθεται στο τέλος του EON η ένδειξη «.A». Οι άλλοι RON είναι προσπελάσιμοι μέσω των μεταδεδομένων εγγράφου.

Παράδειγμα:
Sodba II Ips 49/2008 και II Ips 28/2011

Στην περίπτωση αυτή, το ECLI είναι:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


Β: Αν μια απόφαση χρησιμοποιεί μόνον έναν RON και είναι παρόμοια με ορισμένες άλλες αποφάσεις με διαφορετικούς RON, οι εν λόγω άλλες αποφάσεις δεν προστίθενται στις βάσεις δεδομένων νομολογίας. Ο πρώτος RON χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του ECLI, ενώ οι υπόλοιποι αναφέρονται στα μεταδεδομένα με την ένδειξη «ίδιο με». Οι εναπομένοντες RON χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ECLI που εισάγεται στη βάση δεδομένων ως αναφερόμενο σε παρεμφερείς αποφάσεις.

Παράδειγμα:
Sodba VIII Ips 432/2009, ίδιο με VIII Ips 50/2009 και VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

Στην περίπτωση αυτή, το ECLI είναι:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009

ίδιο με:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Οι χρήστες που αναζητούν οποιοδήποτε από αυτά τα ECLI παραπέμπονται στο ίδιο έγγραφο.

 

Γ: Κατά το παρελθόν, υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες ο RON του ίδιου δικαστηρίου μπορούσε να διπλoεγγραφεί, λόγω του ότι το όργανο λειτουργούσε σε περισσότερα αυτοτελή τμήματα και δεν διέθετε κεντρικό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων (π.χ. UPRS). Το αυτοτελές τμήμα για το οποίο πρόκειται κάθε φορά προσδιορίζεται στα μεταδεδομένα εγγράφου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένας συνδυασμός «.γράμμα», που αντιστοιχεί στο αυτοτελές τμήμα, πρέπει να προστίθεται στο τέλος του EON, με βάση την ακόλουθη ταξινόμηση:

Celje: .C

Λιουμπλιάνα: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M

 

Δ: Για ορισμένα έγγραφα ποινικού δικαίου που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων SOVS του Ανώτατου Δικαστηρίου χρησιμοποιούνται δύο RON στο πεδίο «Odločba.» Ο πρώτος εξ αυτών βασίζεται στον αύξοντα αριθμό (στο έντυπο -NN), ενώ ο δεύτερος παρατίθεται εντός παρενθέσεως ( ). Το γεγονός αυτό οφείλεται στην τήρηση διπλού μητρώου υποθέσεων κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου για την καθιέρωση ψηφιοποιημένου συστήματος διαχείρισης των ποινικών υποθέσεων.

Στις περιπτώσεις αυτές, μόνον ο πρώτος RON χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του ECLI, στον οποίον προστίθεται, μετά το έτος, ο αύξων αριθμός της υπόθεσης. Ο άλλος RON, ο οποίος αναφέρεται εντός παρενθέσεως, δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος του ECLI.

Παράδειγμα:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)
Στην περίπτωση αυτή, το ECLI είναι:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39

 

Ε: Σε ορισμένες περιπτώσεις, περισσότερα έγγραφα του ίδιου δικαστηρίου χρησιμοποιούν τον ίδιο RON, π.χ. προδικαστική απόφαση και οριστική απόφαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, προστίθεται ένας αριθμός προκειμένου να δημιουργηθεί ο EON. Η πρώτη απόφαση (με βάση την ημερομηνία έκδοσης) δεν έχει αριθμητική προσθήκη. Η αμέσως επόμενη απόφαση φέρει την προσθήκη «.1», η επόμενη την προσθήκη «.2» κ.ο.κ. Οι προσθήκες παράγονται αυτομάτως με βάση την ημερομηνία έκδοσης του εκάστοτε εγγράφου.

Παράδειγμα:
Sklep G 6/2011 (σημείωση: εμφανίζεται εις διπλούν σε ορισμένα έγγραφα)

Στην περίπτωση αυτή, τα ECLI είναι:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

κ.ο.κ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Vrhovno sodišče RS)

Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Ustavno sodišče RS)

Νομολογία (Sodna praksa)

Νομολογία [για τη χρήση της διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API) απαιτείται άδεια από το Ανώτατο Δικαστήριο]

Νομολογία του Συνταγματικού Δικαστηρίου (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.