Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Austria

Sisu koostaja:
Austria

Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Austria digitaal- ja majandusküsimuste ministeerium

Digitaalküsimused ja e-valitsus – programmi- ja projektijuhtimine (osakond III/5)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Helmut Weichsel

Telefon: (+43 1) 53115 204211

Faks: (+43 1) 53109 204211

E-posti aadress: helmut.weichsel@bmdw.gv.at

Riigikood

Austria riigikood: [AT]

Riikliku ECLI moodustamine

Euroopa kohtulahendi tunnust kasutatakse järgmiste kohtute/ametiasutuste otsuste internetis avaldamise korral:

  • konstitutsioonikohus (Verfassungsgerichtshof),
  • kõrgeim üldkohus (Oberster Gerichtshof) ja muud kohtud,
  • föderaalne halduskohus (Bundesverwaltungsgericht),
  • föderaalne maksukohus (Bundesfinanzgericht),
  • liidumaade halduskohtud (Landesverwaltungsgerichte),
  • andmekaitseamet.
Viimati uuendatud: 08/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.