Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Austria

Sisu koostaja:
Austria

Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Liidukantselei

e-valitsus – programmi- ja projektijuhtimine (osakond I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Helmut Weichsel

Telefon: (+43 1) 53115 204211

Faks: (+43 1) 53109 204211

E-posti aadress: helmut.weichsel@bka.gv.at

Riigikood

Austria riigikood: [AT]

Riikliku ECLI loomine

Euroopa kohtulahendi tunnust kasutatakse järgmiste kohtute/ametiasutuste otsuste internetis avaldamise korral:

  • põhiseaduskohus (Verfassungsgerichtshof),
  • ülemkohus (Oberster Gerichtshof) ja muud kohtud,
  • föderaalne halduskohus (Bundesverwaltungsgericht),
  • föderaalne finantskohus (Bundesfinanzgericht),
  • liidumaade halduskohtud (Landesverwaltungsgerichte),
  • andmekaitseamet.
Viimati uuendatud: 16/07/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.