Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

Riiklik ECLI koordinaator

Belgias on riiklik koordinaator föderaalne justiitsministeeriumi kesktalitus (SPF Justiceinfo@just.fgov.be).

«Riigi»kood

Belgia ECLI riigikood: [BE]

Riikliku ECLI kasutuselevõtt

ECLI-t hakati kasutama 2017. aasta oktoobris.
See hõlmab järgmiste kohtute kohtupraktikat:

  • kassatsioonikohtud
  • apellatsioonikohtud
  • kõrgemad töökohtud
  • esimese astme kohtud
  • kaubanduskohtud
  • töökohtud

Kohtupraktika on kättesaadav Belgia kohtupraktika avalikus andmebaasis JUPRTAL, kus saab teha otsinguid ECLI otsingumootorit kasutades.

Euroopa kohtulahendi tunnus koosneb järgmisest: ECLI:BE:[kohtu tunnus]:[kohtulahendi aasta]:[järjekorranumber]

Järjekorranumber koosneb järgmistest üksteisest punktiga eraldatud komponentidest.

  • « Lahendi liigi» tunnus:

ARR – otsus
CONC – prokuröri ettepanek
DEC – kohtuotsus
ORD – määrus
AVIS – arvamus

  • Seerianumber

Kuni 2019. aasta novembri keskpaigani koosneb see seerianumber otsuse kuupäevast formaadis AAAAKKPP, millele järgneb punkt ja järjenumber.

Alates 2019. aasta novembri keskpaigast sisaldab kassatsioonikohtu otsuste ja ettepanekute seerianumber ka teavet selle kohta, millises kolleegiumis asja arutati. Seerianumber on AAAAKKPP, millele järgneb punkt, kolleegiumi tunnus, millele järgneb jällegi punkt ja siis järjenumber.

ECLI tunnuse näide: kassatsioonikohtu vanemprokuröri 6. mai 2010 ettepanek: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

ECLI tunnuse näide: kassatsioonikohtu 30. oktoobri 2020. aasta otsus: ECLI: BE: CASS: 2020: ARR.20201030.1N.4

Kui ECLI number on teile juba teada, saate selle abil konkreetset otsust otsida järgmise veebiaadressi kaudu: https://juportal.be/content/<numéro ECLI>.

Näiteid leiab järgmistelt aadressidelt:

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

Kohtu tunnus

Belgias on väga palju eri kohtute tunnuseid. Belgia kohtute tunnuste loetelu on esitatud tabelis, mille leiate siit  PDF (276 Kb) fr.

Belgia kohtusüsteem kujundati 1. aprillil 2014 ümber, millega seoses muutusid mitmete kohtute nimed. Lingitud tabelis on esitatud kohtute nimed enne ja pärast 1. aprilli 2014. aasta reformi.

Viimati uuendatud: 23/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.