Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

18. jaanuaril 2017 hakkas Horvaatia kasutama Euroopa kohtulahendi tunnust (ECLI) kohtulahenditel, mis on esitatud kohtupraktika andmebaasis, mida peab Horvaatia Vabariigi kõrgeim kohus (Vrhovni sud Republike Hrvatske) ja millega sai varem tutvuda üksnes kõrgeima kohtu veebisaidi kaudu. Asjaolu, et kõigile avalikustatud kohtulahenditele antakse ECLI, tähendab seda, et neid saab otsida Euroopa e-õiguskeskkonna portaali otsingumootori (European search engine of the European e-Justice Portal – ESE EEJP) kaudu. Nii saavad teiste ELi liikmesriikide kodanikud ja õiguspraktikud hõlpsalt tutvuda Horvaatia kohtute lahendite andmebaasiga ning Horvaatia kodanikud ja õiguspraktikud otsida teiste liikmesriikide kohtute lahendeid.

Viimati uuendatud: 26/04/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.