Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Kõrgeim kohus (Nejvyšší soud)
Burešova 571/20, Brno - Veveří, sihtnumber: 657 37
Czech Republic

Telefon: +420 541 593 111
Faks: +420 541 213 493

Elektroonilise postkasti tunnuskood: kccaa9t

E-post: podatelna@nsoud.cz (teemareale märkida „ECLI“)
Veebisait: https://nsoud.cz/

Kontaktisikud:

Petra Polišenská, Michal Ježek (alates 1. augustist 2022)

Riikliku ECLI loomine (ECLI süntaks)

Tšehhi Vabariigis võeti ECLI kasutusele 2012. aasta aprillis kõrgeima kohtu lahendite tähistamiseks. Alates 2014. aasta märtsist on tunnust kasutatud ka konstitutsioonikohtu (Ústavní soud) lahendite tähistamiseks. Praegu juurutatakse ECLIt kõrgemate kohtute ja maakonnakohtute tasandil. ECLIga tähistatud lahendeid saab otsida kohtute veebisaitidel (kõrgeima kohtu lahendeid aadressil https://nsoud.cz/ ja konstitutsioonikohtu lahendeid aadressil http://nalus.usoud.cz/).

Riigi kood

[CZ]: Tšehhi Vabariigi riigikood.

Kohtute koodid

[NS]: Nejvyšší soud (Tšehhi Vabariigi kõrgeim kohus).

[US]: Ústavní soud (Tšehhi Vabariigi konstitutsioonikohus).

Tšehhi kohtuotsuse ECLI näide:

ECLI:CZ:NS:2012:[kohtuasja number].1

[CZ] riigikood (CZ tähistab Tšehhi Vabariiki);

[NS] on lahendi teinud kohut tähistav kood (NS tähistab kõrgeimat kohut (Nejvyšší soud));

[2012] tähistab aastat, mil lahend tehti;

[kohtuasja number] ei sisalda tühikuid ega kaldkriipse; nende asemel on punkt;

number [1] on samas kohtuasjas tehtud lahendi järjekorranumber. Järjekorranumbri kasutamine tagab, et sama ECLI tähistab vaid ühte ühe kohtu lahendit samal aastal.

Lingid

https://nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/

Viimati uuendatud: 28/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.