Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Ülemkohus (Nejvyšší soud)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, postiindeks: 657 37

Czech Republic

Telefon: +420 541 593 111

Faks: +420 541 213 493

Data box: kccaa9t

E-post: podatelna@nsoud.cz (palun märkige teemareale: ECLI)

Veebisait: http://www.nsoud.cz/

Kontaktisik: JUDr. Michal Malaník

Riikliku ECLI loomine (ECLI süntaks)

Tšehhi Vabariigis võeti ECLI kasutusele 2012. aasta aprillis ülemkohtu (Nejvyšší soud) otsuste tähistamiseks. Alates 2014. aasta märtsist on tunnust kasutatud ka konstitutsioonikohtu (Ústavní soud) otsuste tähistamiseks. Nende kohtute otsuseid saab ECLI abil otsida kohtute veebilehtedel (ülemkohtu otsused: http://www.nsoud.cz/ ja konstitutsioonikohtu otsused: http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Riigi kood

[CZ]: Tšehhi Vabariigi riigikood.

Kohtute koodid

[NS]: Nejvyšší soud (Tšehhi Vabariigi ülemkohus).

[US]: Ústavní soud (Tšehhi Vabariigi konstitutsioonikohus).

Tšehhi kohtuotsuse ECLI näide:

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] riigikood (CZ tähistab Tšehhi Vabariiki);

[NS] on otsuse teinud kohut tähistav kood (NS tähistab ülemkohut);

[2012] tähistab aastat, mil otsus tehti;

[spisová značka] (kohtuasja number) ei sisalda tühikuid ega kaldkriipse; nende asemel on punkt;

number [1] on samas kohtuasjas tehtud otsuse järjekorranumber. Järjekorranumbri kasutamine tagab, et sama ECLI tähistab vaid ühte ühe kohtu otsust samal aastal.

Seotud lingid:

http://www.nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Viimati uuendatud: 15/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.