Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Kõrgeim kohus (Nejvyšší soud)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, postiindeks: 657 37

Czech Republic

Telefon: +420 541 593 111

Faks: +420 541 213 493

Elektroonilise postkasti tunnuskood: kccaa9t

E-post: podatelna@nsoud.cz (palun märkige teemareale „ECLI“)

Veebisait: https://nsoud.cz

Kontaktisikud:

Petra Polišenská, Radka Feberová

Riikliku ECLI loomine (ECLI süntaks)

Tšehhi Vabariigis võeti ECLI kasutusele 2012. aasta aprillis kõrgeima kohtu otsuste tähistamiseks. Alates 2014. aasta märtsist on tunnust kasutatud ka konstitutsioonikohtu (Ústavní soud) otsuste tähistamiseks. Praegu on käsil ECLI kasutuselevõtmine kõrgemate kohtute ja maakonnakohtute tasandil. ECLIga tähistatud otsuseid saab kõnealuse tunnuse abil otsida kohtute veebisaitidel (kõrgeima kohtu otsused ja konstitutsioonikohtu otsused).

Riigi kood

[CZ]: Tšehhi Vabariigi riigikood.

Kohtute koodid

[NS]: Nejvyšší soud (Tšehhi Vabariigi kõrgeim kohus).

[US]: Ústavní soud (Tšehhi Vabariigi konstitutsioonikohus).

Tšehhi kohtuotsuse ECLI näide:

ECLI:CZ:NS:2012:[kohtuasja number].1

[CZ] riigikood (CZ tähistab Tšehhi Vabariiki);

[NS] on otsuse teinud kohut tähistav kood (NS tähistab kõrgeimat kohut);

[2012] tähistab aastat, mil otsus tehti;

[kohtuasja number] ei sisalda tühikuid ega kaldkriipse; nende asemel on punkt;

number [1] on samas kohtuasjas tehtud otsuse järjekorranumber. Järjekorranumbri kasutamine tagab, et sama ECLI tähistab vaid ühte ühe kohtu otsust samal aastal.

Lingid

https://nsoud.cz

http://nalus.usoud.cz

Viimati uuendatud: 30/08/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.