Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Eesti

Sisu koostaja:
Eesti

2018. aastast saab Eesti avalikustatud ja jõustunud kohtulahendeid otsida ECLI, Euroopa kohtulahendite tunnuse, alusel. Tunnust kasutades on võimalik kiiremini ja lihtsamalt leida Eesti kohtupraktikat. Samuti toetab ECLI kasutuselevõtmine avaandmete põhimõtete rakendamist. ECLI tähis on lisatud ka kohtulahendite metaandmete lehele, mis avaneb kohtulahendite otsingutulemustes.

ECLI tunnus on lisatud kõigile Riigikohtu lahenditele ning maa- ja ringkonnakohtute lahenditele  alates 2016. aasta teisest poolest.

ECLI tunnus antakse avalikustatud kohtulahenditele alates 2016 II poolest ning number koosneb viiest kooloniga eraldatud komponendist (näide: ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)

ECLI – Euroopa kohtulahendi tunnus; EE – riigi tunnus; RK – kohtu tunnus; 2016 – avalikustamise aasta; 1.16.2798.84 (nt 1-16-2798/4) kohtuasja numbris „-“ ja „/“ märgid on asendatud punktidega ja lõppu on lisatud järjekorra kontrollnumber „.84“.

ECLI numbrit on võimalik kasutada ka URIna ja teha otsinguid järgmise loogika alusel.

…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE – kõik lahendid, millel on ECLI tunnus
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016 – kõik 2016. aasta Riigikohtu lahendid
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84 – konkreetne Riigikohtu lahend

Kohtutunnused on järgmised:

Riigikohus RK
Tallinna Ringkonnakohus TLRK
Tartu Ringkonnakohus TRRK
Tallinna Halduskohus TLHK
Tartu Halduskohus TRHK
Harju Maakohus HMK
Pärnu Maakohus PMK
Tartu Maakohus TMK
Viru Maakohus VMK

Viimati uuendatud: 28/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.