Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

Riiklik ECLI koordinaator

Valitsuse peasekretariaat on määranud Prantsusmaa riiklikuks ECLI koordinaatoriks õigus- ja haldusteabe ameti (Direction de l’information légale et administrativeDILA).

«Riigi»kood

Prantsusmaa «riigi»kood on [FR]

Riikliku ECLI kasutuselevõtt

ECLI süsteemiga hõlmatud Prantsusmaa kõrgemad kohtud on järgmised:

 • konstitutsioonikohus (Conseil constitutionnel);
 • kassatsioonikohus (Cour de cassation);
 • kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu (Conseil d’Etat).

Euroopa kohtulahendi tunnus koosneb viiest komponendist, millest kaks esimest on iga liikmesriigi puhul samad:

ECLI: FR:{kohtu kood}:{otsuse tegemise aasta}:{järjekorranumber}.

Igal nimetatud kohtul on oma kood ja järjekorranumbri moodustamise reeglid.

Otsuse tegemise aasta koosneb alati neljast numbrimärgist (AAAA vormis, näiteks 2012).

1. Konstitutsioonikohus

Konstitutsioonikohtu kood on alati CC.

Euroopa kohtulahendi tunnuse üldvorm on seega:

ECLI:FR:CC:{otsuse tegemise aasta}:{järjekorranumber}.

Järjekorranumber koosneb kahest punktiga eraldatud osast:

 1. otsuseliigi seerianumber (mis hakkab igal aastal jooksma uuesti numbrist 1);
 2. otsuse liik (DC, QPC, AN… tutvuge liikide loeteluga).

Näiteks:

reedel, 27. juulil 2012 tehtud otsuse nr 2012-270 QPC Euroopa kohtulahendi tunnus oleks järgmine: ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. Kassatsioonikohus

Kassatsioonikohtu kood on alati CCASS.

Euroopa kohtulahendi tunnuse üldvorm on seega:

ECLI:FR:CCASS:{otsuse tegemise aasta}:{järjekorranumber}.

Järjekorranumber koosneb kahest komponendist, mida ei eraldata.

 1. Kohtukoosseisu ECLI kood (kaks tähtnumbrilist märki vastavalt järgmises tabelis osutatule):
 2. AP ASSEMBLEE PLENIERE (üldkogu)
  AV Avis (arvamus)
  C1 Première chambre civile (esimene tsiviilkolleegium)
  C2 Deuxième chambre civile (teine tsiviilkolleegium)
  C3 Troisième chambre civile (kolmas tsiviilkolleegium)
  CO Chambre commerciale (kaubanduskolleegium)
  CR Chambre criminelle (kriminaalkolleegium)
  MI Chambre mixte (segakolleegium)
  OR Ordonnance du premier président (esimehe määrus)
  SO Chambre sociale (sotsiaalkolleegium)

  Koodi aluseks on kohtusisene haldusnumber, mis koosneb kaheksast märgist:

  ühemärgiline kood kohtu kolleegiumi jaoks;

  kaks märki otsuse tegemise aasta jaoks;

  asjaomase kohtukolleegiumi aastapõhine viiekohaline seerianumber.

  Näide: kassatsioonikohtu kriminaalkolleegiumi 27. veebruari 2013. aasta otsuse apellatsiooninumber on 12-81.063 ja haldusnumber C1300710. Järjekorranumbri esimene osa on kriminaalkolleegiumi kood CR.

 3. Haldusnumbri viis viimast märki.
 4. Toodud näite järjekorranumbri teine osa on 00710. Kokku panduna oleks kassatsioonikohtu kriminaalkolleegiumi 27. veebruari 2013. aasta otsuse apellatsiooninumbriga 12-81063 Euroopa kohtulahendi tunnus järgmine: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu

Riiginõukogu kasutab koodi, mis osutab kohtu koosseisule: tähtedele CE lisatakse ilma tühikuta üks järgnevalt esitatud tähekombinatsioonidest:

Assemblée (kohtuassamblee) CEASS
Ordonnance (määrus) CEORD
Section du contentieux (haldusvaidluste kolleegium) CESEC
Sous-section jugeant seule (üksi asja arutav alamkolleegium) CESJS
Sous-sections réunies (koos asja arutavad alamkolleegiumid)

CESSR

Chambre jugeant seule (üksi asja arutav koda)

CECHS

Chambre réunies (koos asja arutavad kojad)

CECHR


Koodi CE eraldi ei kasutata.

Euroopa kohtulahendi tunnuse üldvorm on seega:

ECLI:FR:CE…:{otsuse tegemise aasta}:{järjekorranumber}.

Järjekorranumber koosneb kahest punktiga eraldatud osast:

 1. otsuse viitenumber;
 2. otsuse tegemise kuupäev AAAAKKPP vormis.

Näiteks:

Euroopa kohtulahendi tunnus riiginõukogu 31. märtsi 2013. aasta otsuse nr 355099 puhul, mille on teinud kolmas ja kaheksas alamkolleegium koos, oleks järgmine: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Viimati uuendatud: 05/08/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.