Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

Riiklik ECLI koordinaator

Saksamaa riiklik ECLI koordinaator on:
Föderaalne justiitsamet (Bundesamt für Justiz)
Unit VII 1
Adenauerallee 99–103
53113 Bonn
Germany

Tel: +49 228 99410-5801

E-post: kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de
https://www.bundesjustizamt.de

ECLI kasutuselevõtmine ja kasutuse ulatus Saksamaal

Saksamaal on oma kohtulahendite andmebaasides ECLI kasutusele võtnud Saksamaa Liitvabariigi konstitutsioonikohus (Bundesverfassungsgericht), Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus (Bundesgerichtshof), Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim halduskohus (Bundesverwaltungsgericht), Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim maksukohus (Bundesfinanzhof), Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim töökohus (Bundesarbeitsgericht), Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim sotsiaalkohus (Bundessozialgericht) ja liidumaade kohtud. ECLI on antud kõikidele kohtulahenditele, mis on nende kohtute veebisaitidel alates ECLI kasutuselevõtust avaldatud. Üksikasjalikud andmed on avaldatud järgmistel veebisaitidel.

Saksamaa Liitvabariigi konstitutsioonikohus
http://www.bundesverfassungsgericht.de (ECLI kavatsetakse tagasiulatuvalt anda kõikidele avaldatud kohtulahenditele)

Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus
http://www.bundesgerichtshof.de (alates 1. jaanuarist 2016 Saksamaa Liitvabariigi kõrgeima üldkohtu veebisaidil avaldatud kohtulahendid)

Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim halduskohus
http://www.bundesverwaltungsgericht.de (kõik Saksamaa Liitvabariigi kõrgeima halduskohtu veebisaidil avaldatud kohtulahendid)

Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim maksukohus
http://www.bundesfinanzhof.de (alates 4. oktoobrist 2016 Saksamaa Liitvabariigi kõrgeima maksukohtu veebisaidil avaldatud kohtulahendid)

Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim töökohus
http://www.bundesarbeitsgericht.de (pärast 1. jaanuari 2015 tehtud kohtulahendid)

Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim sotsiaalkohus
http://www.bundessozialgericht.de (alates 1. jaanuarist 2010 Saksamaa Liitvabariigi kõrgeima sotsiaalkohtu veebisaidil avaldatud kohtulahendid)

Liidumaade kohtud
http://www.justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php

Saksamaa Liitvabariigi konstitutsioonikohtu ja Saksamaa Liitvabariigi kõrgeima halduskohtu lahendeid, millele on antud ECLI, saab otsida ka ELi ECLI otsingumootori kaudu.

ECLI ülesehitus

Üldjuhul
koosneb ECLI viiest elemendist. Iga element on teistest eraldatud kooloniga. Saksamaa antud ECLI tunnus algab alati lühendiga ECLI (①), millele järgneb Saksamaa tunnus DE (②). Kolmas element, kohtu kood (③), näitab, milline kohus lahendi tegi (nt Saksamaa Liitvabariigi konstitutsioonikohtu puhul „BVerfG“). Neljas element (④) näitab lahendi tegemise aastat ja koosneb neljakohalisest numbrist (vormingus AAAA, nt 2016).

 

ECLId

 

Kohtud moodustavad viimase elemendi ehk ordinaalarvu ((⑤ ja edasi) enda reeglite alusel. Kohtute koode ja ordinaalarve kirjeldatakse allpool.

Kohtuid puudutavad üksikasjad

Saksamaa Liitvabariigi konstitutsioonikohus

Kohtu kood (③) on alati „BVerfG“. Ordinaalarv koosneb osadest ⑤–⑨. Eelviimase ja viimase osa vahel on punkt. Ordinaalarvu täpseid elemente on üksikasjalikult kirjeldatud allpool.

 1. Menetluse liik:

b

poolte põhiseadusvastasuse tuvastamine

c

valimist puudutavad kaebused

e

põhiseaduslike institutsioonide vahelise vaidluse menetlus

f

abstraktne normikontroll

g

föderaalvalitsuse ja liidumaade pädevust käsitlevad vaidlused

h

muud föderaalvalitsuse ja liidumaade vahelised vaidlused

k

liidumaa põhiseadust käsitlevad vaidlused

l

konkreetne normikontroll

m

rahvusvahelise õiguse ja föderaalse õiguse vastavuse kontroll

n

liidumaa konstitutsioonikohtu esitatud põhiseaduslikkust puudutava õigusküsimuse tõlgendamine

p

otsused muudes asjades, mis on föderaalseaduse alusel Saksamaa Liitvabariigi konstitutsioonikohtu lahendada

q

ajutised meetmed

r

konstitutsioonilised kaebused

up

täiskogu otsused

vb

kohtuasjade menetlemise viivitusi käsitlevad kaebused

 1. Kohtu koosseisule viitav lühend: k kohtukoja (Kammer) või s kohtukolleegiumi (Senat) tehtud lahendite korral (mitte täiskogu menetletavate kohtuasjade ja kohtuasjade menetlemise viivitusi käsitlevate kaebuste korral, mille puhul näidatakse kohtu koosseisu lühenditega „up“ ja „vb“).
 2. Lahendi tegemise täpne kuupäev esitatakse vormingus AAAAKKPP.
 3. Valikuvõimalus: täiendav eristustähis (mis antakse tähestikulises järjekorras a-st z-ni). Seda kasutatakse juhul, kui sama kohus teeb sama kuupäeva ja toimiku viitega lahendi (nt kui ajutise meetme pikendamise kohta tehtud määruse ja kohtuasja sisulise lahendi kuupäev ja toimiku viide on samad). Lisatähte kasutatakse ainult selleks, et vältida ebaselgeid ECLIsid.
 4. Põhitoimiku viide (mis koosneb kohtukolleegiumi tunnusest, registriviitest, kande numbrist ja kande tegemise aastast vormingus AA). Kohtukolleegiumi tunnuse ja registriviite vahel ei ole tühikut, samuti ei ole tühikut registriviite ja kande numbri vahel. Ka kande numbri ja aasta vaheline kaldkriips jäetakse ECLIst välja. Kande numbrit näidatakse ECLIs alati neljakohalisena. Vajaduse korral lisatakse kande numbri ette täiendavaid nulle. Seega tähistavad kaks viimast numbrit alati kande tegemise aastat.

Näide
Saksamaa Liitvabariigi konstitutsioonikohtu teise kohtukolleegiumi 1. märtsi 2016. aasta kohtulahendil, mille toimiku viide on 2 BvB 1/13, on järgmine ECLI:

 

Lisatäht „c“ näitab, et tegemist on neljanda kohtulahendiga, mille ECLI muud elemendid on identsed.

Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus

Kohtu kood (③) on alati „BGH“. Ordinaalarv koosneb osadest ⑤–⑧. Osad ⑦ ja ⑧ on eraldatud punktiga. Ordinaalarvu täpseid elemente on üksikasjalikult kirjeldatud allpool.

 1. Lahendi tegemise täpne kuupäev esitatakse vormingus PPKKAA.
 2. Lahendi liiki tähistav lühend („U“ kohtuotsuse (Urteil), „B“ kohtumääruse (Beschluss), „V“ kohtu korralduse (Verfügung) ja „S“ muu korral).
 3. Põhitoimiku viide (mis koosneb kohtukolleegiumi tunnusest, registriviitest, kande numbrist ja kande tegemise aastast vormingus AA). Kohtukolleegiumi tunnuse ja registriviite vahel ei ole tühikut, samuti ei ole tühikut registriviite ega kande numbri vahel. Kande numbri ja aasta vaheline kaldkriips asendatakse punktiga.
 4. Alati, kui sama kuupäeva ja toimiku viitega tehakse mitu sama liiki kohtulahendit, kasutatakse lisanumbrit, mis määratakse järjestikuselt 0st 9ni.

Näide
Saksamaa Liitvabariigi kõrgeima üldkohtu teise kriminaalkolleegiumi 15. märtsi 2016. aasta kohtulahendil, mille toimiku viide on 2 StR 487/15, on järgmine ECLI:

 

Lisanumber „2“ näitab, et tegemist on kolmanda kohtulahendiga, mille ECLI muud elemendid on identsed.

Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim halduskohus

Kohtu kood (③) on alati „BVerwG“. Ordinaalarv koosneb osadest ⑤–⑧. Osad ⑦ ja ⑧ on eraldatud punktiga, välja arvatud siis, kui on antud toimiku viite järelliide „D“ (kohtulik kaitse ülemäära pika kohtumenetluse korral), millisel juhul ei ole toimiku viite (⑦) ja lisanumbri (⑧) vahel punkti. Ordinaalarvu täpseid elemente on üksikasjalikult kirjeldatud allpool.

 1. Lahendi tegemise täpne kuupäev esitatakse vormingus PPKKAA.
 2. Lahendi liiki tähistav lühend („U“ kohtuotsuse (Urteil), „B“ kohtumääruse (Beschluss) ja „G“ kohtuteate (Gerichtsbescheid) korral).
 3. Põhitoimiku viide (mis koosneb kohtukolleegiumi tunnusest, registriviitest, kande numbrist ja kande tegemise aastast vormingus AA). Kohtukolleegiumi tunnuse ja registriviite vahel ei ole tühikut, samuti ei ole tühikut registriviite ja kande numbri vahel. Vanemate toimiku viidete puhul on kande numbri ja kande tegemise aasta vahel kaldkriips, ECLIs on see kaldkriips asendatud punktiga.
 4. Alati, kui sama kuupäeva ja toimiku viitega tehakse mitu sama liiki kohtulahendit, kasutatakse lisanumbrit, mis määratakse järjestikuselt 0st 9ni.

Näide
Saksamaa Liitvabariigi kõrgeima halduskohtu üheksanda kohtukolleegiumi 17. aprilli 2002. aasta kohtulahendil, mille toimiku viide on 9 CN 1/01, on järgmine ECLI:

 

 

Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim maksukohus

Kohtu kood (③) on alati „BFH“. Ordinaalarv koosneb osadest ⑤–⑧. Iga osa on teistest eraldatud punktiga. Ordinaalarvu täpseid elemente on üksikasjalikult kirjeldatud allpool.

 1. Lahendi liigi lühend

VE

eelotsusetaotlus Euroopa Liidu Kohtule

VV

kohtuasja edastamine Saksamaa Liitvabariigi konstitutsioonikohtule

BA

kohtumäärus ajutisi meetmeid käsitlevas menetluses:

AdV[A1] – taotlus ja AdV[A2] – kaebus

B

kohtumäärus, kui „BA“-d ei anta

U

kohtuotsus, õiguslikult siduv kohtumäärus, ajutisi meetmeid käsitlev määrus jne

 1. Lahendi tegemise täpne kuupäev esitatakse vormingus PPKKAA.
 2. Põhitoimiku viide (mis koosneb kohtukolleegiumi tunnusest, registriviitest, kande numbrist ja kande tegemise aastast vormis AA). Kohtukolleegiumi tunnuse ja registriviite vahel ei ole tühikut, samuti ei ole tühikut registriviite ja kande numbri vahel. Kande numbri ja aasta vaheline kaldkriips asendatakse punktiga.
 3. Alati, kui sama kuupäeva ja toimiku viitega tehakse mitu sama liiki kohtulahendit, kasutatakse lisanumbrit, mis määratakse järjestikuselt 0st 9ni.

Näide
Saksamaa Liitvabariigi kõrgeima maksukohtu kümnenda kohtukolleegiumi 1. juuni 2016. aasta kohtulahendil, mille toimiku viide on X R 66/14, on järgmine ECLI:

 

Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim töökohus

Kohtu kood (③) on alati „BAG“. Ordinaalarv koosneb osadest ⑤–⑧. Iga osa on teistest eraldatud punktiga. Ordinaalarvu täpseid elemente on üksikasjalikult kirjeldatud allpool.

 1. Lahendi tegemise täpne kuupäev esitatakse vormingus PPKKAA.
 2. Lahendi liiki tähistav lühend („U“ kohtuotsuse (Urteil) ja „B“ kohtumääruse (Beschluss) korral).
 3. Põhitoimiku viide (mis koosneb kohtukolleegiumi tunnusest, registriviitest, kande numbrist ja kande tegemise aastast vormingus AA). Kohtukolleegiumi tunnuse ja registriviite vahel ei ole tühikut, samuti ei ole tühikut registriviite ja kande numbri vahel. Kande numbri ja aasta vaheline kaldkriips asendatakse punktiga.
 4. Alati, kui sama kuupäeva ja toimiku viitega tehakse mitu sama liiki kohtulahendit, kasutatakse lisanumbrit, mis määratakse järjestikuselt 0st 9ni.

Näide
Saksamaa Liitvabariigi kõrgeima töökohtu kümnenda kohtukolleegiumi 7. jaanuari 2015. aasta kohtulahendil, mille toimiku viide on 10 AZB 109/14, on järgmine ECLI:

 

 

Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim sotsiaalkohus

Kohtu kood (③) on alati „BSG“. Ordinaalarv koosneb osadest ⑤–⑧. Osad ei ole üksteisest eraldatud. Ordinaalarvu täpseid elemente on üksikasjalikult kirjeldatud allpool.

 1. Lahendi tegemise täpne kuupäev esitatakse vormingus PPKKAA.
 2. Lahendi liiki tähistav lühend („U“ kohtuotsuse (Urteil) ja „B“ kohtumääruse (Beschluss) korral).
 3. Põhitoimiku viide (mis koosneb Saksamaa Liitvabariigi kõrgeima sotsiaalkohtu tähisest „B“, kohtukolleegiumi tunnusest, valdkonna tunnusest, asjaomases valdkonnas tehtud kande ja seotud registri numbrist, kande tegemise aastast vormingus AA ja registri viitest). Toimiku viite elemendid, mis ei ole tähtnumbrilised, jäetakse välja.
 4. Alati, kui sama kuupäeva ja toimiku viitega tehakse mitu sama liiki kohtulahendit, kasutatakse lisanumbrit, mis määratakse järjestikuselt 0st 9ni.

Näide
Saksamaa Liitvabariigi kõrgeima sotsiaalkohtu kolmanda kohtukolleegiumi 25. jaanuari 2017. aasta kohtulahendil, mille toimiku viide on B 3 P 2/15 R, on järgmine ECLI:

 

Liidumaade kohtud

Lubatud kohtu koodid (③) on loetletud lisatud tabelis Excel  (52 KB) de. Ordinaalarv koosneb osadest ⑤–⑦. Iga osa on teistest eraldatud punktiga. Ordinaalarvu täpseid elemente on üksikasjalikult kirjeldatud allpool.

 1. Lahendi tegemise täpne kuupäev esitatakse vormingus KKPP.
 2. Toimiku viide (või toimiku viited, kui neid on mitu), mis koosneb kuni 17 märgist ja algab põhitoimiku viite esimese märgiga. Kui pärast 17. märki on punkt, siis jäetakse see punkt välja. Täpitähed asendatakse (ä = AE, ö = OE, ü = UE) ja muud kui tähtnumbrilised märgid, nagu tühikud või kaldkriipsud, jäetakse välja. Kui numbrid või tähed jääksid üksteisega kõrvuti, siis eraldatakse need punktiga (nt viide 9 C 1023/12 muutub viiteks 9C1023.12).
 3. Alati, kui sama kuupäeva ja toimiku viitega tehakse mitu sama liiki kohtulahendit, kasutatakse kahekohalist lisanumbrit, mis määratakse järjestikuselt 00st 99ni.

Näide
Stuttgarti esimese astme kohtu majanduskuritegusid käsitleva kuuenda suurkoja 26. jaanuari 2015. aasta kohtulahendil, mille toimiku viide on 6 KLs 34 Js 2588/10, on järgmine ECLI:

 

Viimati uuendatud: 08/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.