Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Saksamaa riiklik ECLI koordinaator on:

Bundesamt für Justiz (föderaalne justiitsamet)
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (CC-RIS) (föderaalne õigusteabesüsteemi pädevuskeskus)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland

+49 228 410 5801
E-posti aadress: cc-ris@bfj.bund.de
http://www.bundesjustizamt.de

Riigikood

Saksamaa ECLI riigikood on: [DE]

Riikliku ECLI moodustamine

Kõik Saksamaa liidu tasandi kohtud kavatsevad ECLI kasutusele võtta. Liidumaade kohtud hakkavad ECLIt kasutama tõenäoliselt hiljem.

Praegu on ECLI oma kohtulahendite andmebaasis kasutusele võtnud liidu konstitutsioonikohus (Bundesverfassungsgericht), liidu halduskohus (Bundesverwaltungsgericht) ja liidu töökohus (Bundesarbeitsgericht). ECLI lisatakse kõigile kohtulahenditele, mis avaldatakse nende kohtute veebisaitidel alates ECLI kasutuselevõtu hetkest. Kõne all on järgmised veebisaidid:

Viieosalise ECLI teise osa kaks kohta tähistavad alati asjaomast liikmesriiki:

ECLI:DE:[kohtu kood]:[kohtulahendi tegemise aasta]:[järgarv]

Igal kohtul on oma kood ja iga kohus moodustab järgarvu oma tava kohaselt. Kohtulahendi tegemise aasta on alati neljakohaline number (AAAA, nt 2015).

Liidu konstitutsioonikohus

Kohtu kindel kood on „BVerfG“.
Järgarv on nelja- või (juhul, kui lahendite eristamiseks on vajalik lisatähte) viieosaline, kusjuures kolmanda ja neljanda ning neljanda ja viienda osa vahel on punkt.

1.   Menetluse liik:

b    poolte põhiseadusvastasuse tuvastamine
c    valimiste läbiviimise õigsuse kontrolliga seotud kaebused
e    avalik-õiguslike organite vahelised vaidlused
f    õigusnormide kehtivuse abstraktne kontroll
g    liidu ja liidumaade pädevust käsitlevad vaidlused
h    liidu ja liidumaade vahelised muud vaidlused
k    eri liidumaade põhiseadust käsitlevad vaidlused
l     õigusnormide kehtivuse konkreetne kontroll
m   rahvusvahelise õiguse ja liidu õiguse vastavuse kontroll
n    põhiseaduse tõlgendamine liidumaade konstitutsioonikohtute esildiste alusel
p    otsused muudes asjades, mis on föderaalseaduse alusel liidu konstitutsioonikohtu lahendada
q    esialgsed kohtukorraldused
r    põhiseaduskaebused
up  täiskogu otsused
vb  kohtuasjade menetlemise viivitusi käsitlevad kaebused.

2.    Kohtu koosseisule viitav lühend: k kohtukoja (Kammer) või s kohtukolleegiumi (Senat) tehtud lahendite korral (täiskogu lahendite (Plenarsachen) ja kohtuasjade menetlemise viibimist käsitlevate lahendite (Verzögerungsbeschwerden) korral kasutatakse vastavalt lühendeid „up“ ja „vb“).
3.    Lahendi tegemise täpne kuupäev, mis esitatakse vormis AAAAKKPP.
4.    Valikuvõimalus: Lisatäht (a-z), mis on vajalik samal kuupäeval tehtud / sama viitenumbriga lahendite eristamiseks (näide: esialgse kohtukorralduse pikendamine + põhikohtuasjas tehtud lahend, millel on sama kuupäev / sama viitenumber).
5.    Viitenumber.

Näide:
21. jaanuaril 2015 viitenumbriga 2 BvR 1856/1 tehtud lahendil on järgmine ECLI:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613

Liidu halduskohus

Kohtu kindel kood on „BVerwG“.
Järgarv on neljaosaline, kusjuures teise ja kolmanda ning kolmanda ja neljanda osa vahel on punkt.

1.    Lahendi tegemise täpne kuupäev, mis esitatakse vormis PPKKAA.
2.    Lahendi liiki tähistav lühend („U“ kohtuotsuse (Urteil), „B“ kohtumääruse (Beschluss) ja „G“ kohtuteate (Gerichtsbescheid) korral).
3.    Viitenumber.
4.    Alati: lisanumber (et eristada üksteisest mitut sama liiki lahendit, mis on tehtud sama kuupäeval ja millel on sama viitenumber; selline lisanumber on allpool esitatud näites „0“, mis paikneb ECLI lõpus).

Näide:
Liidu halduskohtus 17. aprillil 2002 viitenumbriga 9 CN 1.01 tehtud kohtuotsusel on järgmine ECLI:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Liidu töökohus

Kohtu kindel kood on „BAG“.
Järgarv on neljaosaline ja need osad on üksteisest punktidega eraldatud.

1.    Lahendi tegemise täpne kuupäev, mis esitatakse vormis PPKKAA.
2.    Lahendi liiki tähistav lühend („B“ kohtumääruse (Beschluss) ja„U“ kohtuotsuse (Urteil) korral).
3.    Viitenumber.
4.    Alati: lisanumber (et eristada üksteisest mitut sama liiki lahendit, mis on tehtud sama kuupäeval ja millel on sama viitenumber; selline lisanumber on allpool esitatud näites „0“, mis paikneb ECLI lõpus).

Näide:
Liidu töökohtus 7. jaanuaril 2015 viitenumbriga 10 AZB 109/14 tehtud kohtumäärusel on järgmine ECLI:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Viimati uuendatud: 17/06/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.