Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: hispaania keeltšehhi keelsaksa keelinglise keelprantsuse keelrumeenia keelslovaki keelsloveeni keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kreeka ei osale ECLI (European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus) süsteemis.

Sellest hoolimata on meil praegu käimas kõigi riigisiseste kohtuotsuste ühtse andmebaasi loomise ettevalmistav etapp. Juba praegu on veebis mitu elektroonilist kohtulahendite andmebaasi:

1) Kreeka ülemkohtu andmebaas, mis sisaldab ainult ülemkohtu enda lahendeid:

http://www.areiospagos.gr/

2) riiginõukogu andmebaas, mis sisaldab ainult riiginõukogu enda lahendeid:

https://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Ateena esimese astme halduskohtu andmebaas, mis sisaldab ainult esimese astme halduskohtu enda lahendeid:

(seda teenust saavad kasutada ainult autoriseeritud kasutajad)

http://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Olemas on ka abonendipõhised eraõiguslikud andmebaasid, mille kasutamine on tasuline. Näiteks:

1) Ateena advokatuuri andmebaas

http://www.dsanet.gr/

2) ettevõtte Intracom Services eraõiguslik andmebaas

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html

Viimati uuendatud: 16/09/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.