Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Kreeka osaleb praegu ECLI süsteemis riiginõukogu (Symvoúlio tis Epikrateías) kaudu.

Ühtset elektroonilist andmebaasi, mis sisaldaks kõiki riigisiseseid kohtulahendeid, ei ole.

Veebis on mitu elektroonilist kohtulahendite andmebaasi:

Olemas on ka abonemendipõhised eraõiguslikud andmebaasid.

Näiteks:

Viimati uuendatud: 12/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.