Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator on justiits- ja võrdõiguslikkuse ministeerium.

Riigikood

Iirimaa riigikood on: [IE]

Riikliku ECLI moodustamine

ECLI-t ei ole praegu võimalik üldsusele kättesaadava teabe põhjal moodustada. Arutelud ECLI konkreetse vormi üle alles käivad ja lõplikku vormi pole veel kindlaks määratud.

Viimati uuendatud: 13/02/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.