Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

Riiklik ECLI koordinaator

Riiklikku ECLI koordinaatorit ei ole veel määratud. Praegu täidab koordinaatori ülesandeid justiitsministeeriumi automatiseeritud infosüsteemide peadirektoraat (DGSIA).

Riigikood

Itaalia riigikood on: [IT].

Riikliku ECLI moodustamine

Teemakohane tegevus on alles katsejärgus ja osana sellest koostatakse ECLI juurutamise ettepanekut. Täpsemalt koostatakse vastavalt ECLI standardis sätestatule kohtulahendi dokumentide ordinaalarvu moodustamise eeskirju, kasutades iga identifitseerimisnumbri unikaalsuse tagamiseks olemasolevaid metaandmeid.

Viimati uuendatud: 13/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.