Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Läti

Sisu koostaja:
Läti

Riiklik ECLI koordinaator

Riiklik ECLI koordinaator on kohtuadministratsioon (Tiesu administrācija).

E-post: pasts@ta.gov.lv

Riigikood

Läti riigikood on: [LV]

Riikliku ECLI moodustamine

Lätis võeti ECLI (Euroopa kohtulahendi tunnus) kasutusele septembris 2017. ECLI omistatakse kõigile kohtu infosüsteemis registreeritud kohtulahenditele, välja arvatud eeluurimiskohtuniku resolutsioonidele ja otsustele. Avalikkusele kättesaadavad lahendid avaldatakse järgmisel veebisaidil https://www.elieta.lv/web/.

Läti ECLI kood näeb välja järgmine:

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, kus

ECLI on Euroopa kohtulahendi tunnus (alati sama);

LV on riigi kood (alati sama): LV on Läti Vabariigi rahvusvaheline kood;

AAAAAAA kohtu kood;

BBBB otsuse aasta;

CCDD.E12345678.90 otsuse seerianumber, kus

CC otsuse vastuvõtmise kuu kahekohaliselt;

DD otsuse vastuvõtmise päev kahekohaliselt;

E12345678 asja number või kui asja numbrit ei ole, siis avalduse arhiivinumber või toimiku number;

90 kohtuasjas või nõude läbivaatamisel otsuse järjekorranumber, kui kohtuasja number puudub;

FF otsuse liik: RS (määramisistung), L (otsus), S (kohtuotsus), BL (kohtueelne otsus).

Näiteks: otsus ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S, kus ECLI tähistab Euroopa kohtulahendite tunnust, LV on Läti Vabariigi rahvusvaheline kood, RAT on Riia regionaalse kohtu (Rīgas apgabaltiesa) kood, 2016 on otsuse tegemise aasta, 1201 on otsuse tegemise kuupäev (1. detsember), C28087609 on käesolevas peatükis sätestatud menetluse kohane kohtuasja number; 1 on otsuse järjekorranumber ja S näitab, et liigilt on see kohtuotsus.

Läti kohtute kohtukoodid

Kohtu kood

Nimi

AT

kõrgeim kohus (Augstākā Tiesa)

KUAT

Kurzeme regionaalne kohus (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Latgale regionaalne kohus (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Riia regionaalne kohus (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Vidzeme regionaalne kohus (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Zemgale regionaalne kohus (Zemgales apgabaltiesa)

ADRJJTN

Rajooni halduskohus (Administratīvā rajona tiesa), Jelgava kohtumaja (Jelgavas tiesu nams)

ADRJLTN

Rajooni halduskohus (Administratīvā rajona tiesa), Liepāja kohtumaja (Liepājas tiesu nams)

ADRJRTN

Rajooni halduskohus (Administratīvā rajona tiesa), Rēzekne kohtumaja (Rēzeknes tiesu nams)

ADRJRIT

Rajooni halduskohus (Administratīvā rajona tiesa), Riia kohtumaja (Rīgas tiesu nams)

ADRJVTN

Rajooni halduskohus (Administratīvā rajona tiesa), Valmiera kohtumaja (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Aizkraukle rajoonikohus (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Alūksne rajoonikohus (Alūksnes rajona tiesa)

BSRT

Bauska rajoonikohus (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Cēsise rajoonikohus (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Daugavpilsi linnakohus (Daugavpils tiesa)

DORT

Dobele rajoonikohus (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Gulbene rajoonikohus (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Jelgava linnakohus (Jelgavas tiesa)

JERT

Jēkabpilsi rajoonikohus (Jēkabpils rajona tiesa)

KURT

Kuldīga rajoonikohus (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Liepāja linnakohus (Liepājas tiesa)

LIRT

Limbaži rajoonikohus (Limbažu rajona tiesa)

MART

Madona rajoonikohus (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Ogre rajoonikohus (Ogres rajona tiesa)

REZT

Rēzekne linnakohus (Rēzeknes tiesa)

RPT

Riia linnakohus (Rīgas pilsētas tiesa)

RLPT

Riia linna Latgale piirkonnakohus (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Riia linna Vidzeme piirkonnakohus (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Riia linna põhjapiirkonnakohus (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Riia rajoonikohus (Rīgas rajona tiesa)

SART

Salduse rajoonikohus (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Sigulda linnakohus (Siguldas tiesa)

TART

Talsi rajoonikohus (Talsu rajona tiesa)

TURT

Tukumsi rajoonikohus (Tukuma rajona tiesa)

VART

Valka rajoonikohus (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Valmiera rajoonikohus (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Ventspilsi linnakohus (Ventspils tiesa)

ELT Majanduskohus (Ekonomisko Lietu Tiesas)
Viimati uuendatud: 05/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.