Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator on riiklik kohtute amet, L.Sapiegos gatvė 15, LT-10312 Vilnius, Leedu. Telefon: +370 5 266 29 81, e-posti aadress: info@teismai.lt

Riigikood

Leedu riigikood on: [LT].

Riikliku ECLI moodustamine

Leedus ei ole ECLI veel kasutusele võetud.

Viimati uuendatud: 11/04/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.