Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Malta

Sisu koostaja:
Malta

Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklikud ECLI koordinaatorid on Malta kohtud (courts.csa@courtservices.mt).

Riigikood

Malta riigikood on: [MT]

Riikliku ECLI moodustamine

Maltas ei saa ECLI numbrit moodustada üldsusele kättesaadavate kohtulahendite numbrite põhjal. See moodustatakse automaatselt, kui kohtuotsus sisestatakse kohtuinfo süsteemi.

Viimati uuendatud: 13/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.