Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Holland

Sisu koostaja:
Holland

Riiklik ECLI koordinaator

Riiklik ECLI koordinaator on kohtunõukogu (Raad voor de rechtspraak). ECLI koordinaatoriga saate ühendust võtta, kui kasutate järgmist e-posti aadressi: kennissystemen@rechtspraak.nl.

Riigikood

Madalmaade riigikood on: [NL]

Riikliku ECLI loomine

ECLI võeti Madalmaades kasutusele 28. juunil 2013. ECLI võib anda:

 • kõikidele kohtuotsustele, mis avaldatakse Madalmaade kohtupraktika veebisaidil rechtspraak;
 • kõikidele distsiplinaarotsustele, mis avaldatakse valitsuse veebisaidil (distsiplinaarmenetluste veebilehel);
 • kõikidele kohtuotsustele, mida ei avaldata punktides a ja b nimetatud veebisaitidel, kuid mis avaldatakse väljaannetes või andmebaasides, ning avatud juurdepääsuga kohtuotsustele. Väljaannete toimetajad või andmebaaside haldajad, kes tahavad otsused registreerida, saavad seda teha eespool esitatud e-posti aadressil;
 • kõikidele kohtuotsustele, mida säilitatakse kohtusüsteemi siseandmebaasis.

Sõltumata sellest, kas otsus avaldatakse ühel eespool nimetatud veebisaitidest, avaldatakse kõik Madalmaade ECLId ning vähemalt otsuse teinud asutuse nimi, otsuse kuupäev ja kohtuasja number Madalmaade kohtupraktika veebisaidil rechtspraak.nl.

Kui need on teada, lisatakse ka viited otsuse avaldamisele väljaannetes ja andmebaasides. Madalmaade ECLI moodustatakse järgmiselt:

 • „ECLI”;
 • riigikood „NL”;
 • kohtukood – vt jaotis „Kohtukoodid“;
 • kohtuotsuse tegemise aasta;
 • järjekorranumber: moodustamiseks on kaks võimalust:
  • enne 28. juunit 2013 anti igale Madalmaades avaldatud kohtuotsusele riiklik kohtuotsuse number (LJN, Landelijk Jurisprudentie Nummer). LJN moodustati alati kahest tähest ja neljast numbrist (nt AB1234). Järjepidevuse tagamiseks on LJN lisatud ECLI-le viienda osana;
  • pärast 28. juunit 2013 riiklikku kohtuotsuse numbrit enam ei anta. Kõikidel kohtuotsustel, millele on pärast nimetatud kuupäeva antud ECLI, antakse alanev seerianumber, mis moodustatakse ainult numbritest. Samas võib selline seerianumber olla ka otsustel, mis on tehtud enne 28. juunit 2013.

Tähtsaimad kohtukoodid

Madalmaades on palju kohtukoode. Allpool on esitatud tähtsaimate Madalmaade kohtute koodid.

Kõrgeima astme kohtud

HR

Hoge Raad (Madalmaade kõrgeim kohus)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (peaprokurör)

RVS

Riiginõukogu

CRVB

Centrale Raad van Beroep (avaliku teenistuse ja sotsiaalkindlustusasjade apellatsioonikohus)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (apellatsiooniastme halduskohus majandusküsimustes)

Apellatsioonikohtud

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Esimese astme kohtud

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Kõikide kohtute koodid

Madalmaade kohtukoodide täielik loetelu tähestikulises järjekorras on esitatud siin. Nende kohtute juures, mida enam ei ole, on märge: „tegevus lõpetatud“.

Viimati uuendatud: 08/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.