Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Holland

Sisu koostaja:
Holland
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator on kohtunõukogu (Raad voor de rechtspraak): ecliservice@rechtspraak.nl.

Riigikood

Madalmaade riigikood on: [NL]

Riikliku ECLI moodustamine

ECLI võeti Madalmaades kasutusele 28. juunil 2013. ECLI võib anda:

a)      kõikidele kohtuotsustele, mis avaldatakse Madalmaade kohtusüsteemi käsitleval veebisaidil: http://www.rechtspraak.nl/;

b)      kõikidele distsiplinaarotsustele, mis avaldatakse distsiplinaarkohtute veebisaidil: http://www.tuchtrecht.nl/;

c)      kõikidele kohtuotsustele, mida ei avaldata punktides a ja b nimetatud veebisaitidel, kuid mis avaldatakse väljaannetes või andmebaasides, ning nn avatud juurdepääsuga kohtuotsustele. Väljaannete toimetajad või andmebaaside haldajad, kes tahavad otsused registreerida, saavad seda teha eespool esitatud e-posti aadressil;

d)     kõikidele kohtuotsustele, mida säilitatakse kohtusüsteemi siseandmebaasis.

Sõltumata sellest, kas otsus avaldatakse ühel eespool nimetatud veebisaitidest, avaldatakse kõik Madalmaade ECLId Madalmaade kohtusüsteemi käsitleval veebisaidil http://www.rechtspraak.nl/. ECLI-le lisatakse vähemalt järgmised andmed: otsuse teinud asutuse nimi, otsuse kuupäev ja kohtuasja number. Kui need on teada, lisatakse ka viited otsuse avaldamisele väljaannetes ja andmebaasides.

Madalmaade ECLI moodustatakse järgmiselt:

  • „ECLI”;
  • riigikood „NL”;
  • kohtukood – vt jaotis „ECLI kohtukoodid”;
  • kohtuotsuse tegemise aasta;
  • seerianumber, mille moodustamiseks on kaks võimalust:
    • enne 28. juunit 2013 anti igale Madalmaades avaldatud kohtuotsusele riiklik kohtuotsuse number (LJN, Landelijk JurisprudentieNummer). LJN moodustati alati kahest tähest ja neljast numbrist (nt AB1234). Järjepidevuse tagamiseks on LJN lisatud ECLI-le viienda osana;
    • pärast 28. juunit 2013 riiklikku kohtuotsuse numbrit enam ei anta. Kõikidel kohtuotsustel, millele on pärast nimetatud kuupäeva antud ECLI, on alanev seerianumber, mis moodustatakse ainult numbritest. Samas võib selline seerianumber olla ka otsustel, mis on tehtud enne 28. juunit 2013.

Tähtsaimad kohtukoodid

Madalmaades on palju madalama astme kohtuid. Allpool on esitatud tähtsaimate Madalmaade kohtute koodid.

1. jaauaril 2013 toimusid Madalmaade kohtukorralduses suured muudatused. Nende kohtute juures, mida pärast 1. jaanuari 2013 enam ei ole, on märge „tegevus lõpetatud”. 1. aprillil 2013 toimus veel üks muudatus. Ka nende kohtute juures, mille tegevus siis lõpetati, on märge „tegevus lõpetatud”.

Kõrgeima astme kohtud

HR

Hoge Raad (ülemkohus)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (peaprokurör)

RVS

Raad van State (kõrgeima astme halduskohus)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (kõrgeima astme kohus sotsiaalasjades)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (kõrgeima astme kohus tööstus- ja kaubandusasjades)

Apellatsioonikohtud

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (tegevus lõpetatud)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (tegevus lõpetatud)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (tegevus lõpetatud)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Esimese astme kohtud

RBALK

Rechtbank Alkmaar (tegevus lõpetatud)

RBALM

Rechtbank Almelo (tegevus lõpetatud)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (tegevus lõpetatud)

RBASS

Rechtbank Assen (tegevus lõpetatud)

RBBRE

Rechtbank Breda (tegevus lõpetatud)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (tegevus lõpetatud)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (tegevus lõpetatud)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (tegevus lõpetatud)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (tegevus lõpetatud)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (tegevus lõpetatud)

RBMID

Rechtbank Middelburg (tegevus lõpetatud)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (tegevus lõpetatud)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (tegevus lõpetatud)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (tegevus lõpetatud)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (tegevus lõpetatud)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (tegevus lõpetatud)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (tegevus lõpetatud)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (tegevus lõpetatud)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Kõikide kohtute koodid

Kõikide Madalmaade kohtute koodid tähestikulises järjekorras on esitatud lisas PDF (73 Kb) NL. Nende kohtute juures, mida enam ei ole, on märge „tegevus lõpetatud”.

Viimati uuendatud: 14/12/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.