Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator on justiitsministeerium – dti@just.ro.

Riigikood

Rumeenia riigikood on [RO].

Riikliku ECLI moodustamine

Rumeenia kohtud hakkasid ECLI-t kasutama 2015. aasta lõpus.

Elektrooniline kohtuasjade haldamise süsteem (ECRIS) määrab ECLI automaatselt otsustele, mis on tehtud alates 2007. aastast eri kohtutes (kassatsioonikohus, apellatsioonikohtud, piirkonnakohtud ja esimese astme kohtud). Pärast 15. detsembrit 2015 tehtud otsustel on ECLI kantud ka paberile.

E-õiguskeskkonna portaalis ei ole veel ECLI otsinguliidesega ühendatud riikliku kohtupraktika veebiandmebaasi, aga praegu töötatakse välja andmebaasi ROLII, millesse kantakse ECRISest üle ja milles avaldatakse anonüümitult kõik otsused, mille Rumeenia kohtud on alates 2010. aastast teinud.

Rumeenias moodustatakse ECLI järgmiselt:

  • „ECLI“;
  • riigikood „RO“;
  • kohtu kood – koodide loendi leiab siit  PDF (256 Kb) RO;
  • kohtuotsuse tegemise aasta;
  • ordinaalarv, mis koosneb ECRISe süsteemis tehtud vastava elektroonilise kande numbrist (mis on igale kohtule ainuomane) ja kohtu registris antud kohtuotsuse numbrist (mis on igale registrile ainuomane).

Näide

Bukaresti 4. piirkonna esimese astme kohtu otsusele määratav ECLI võiks olla järgmine: ECLI:RO:JDS4B:2017:001.004053. „JDS4B“ on kohtu kood, „2017“ otsuse tegemise aasta, „001“– ECRISe süsteemis tehtud vastava elektroonilise kande number ja „004053“ kohtuotsuse number.

Viimati uuendatud: 07/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.