Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator on Slovaki Vabariigi Justiitsministeeriumi informaatika- ja projektijuhtimise osakond; e-posti aadress: ecli@justice.sk

Riigikood

Slovaki Vabariigi riigikood on: [SK]

Riikliku ECLI moodustamine

ECLI moodustatakse otsuse tegemise ajal. ECLI on ainult nendel otsustel, mis on tehtud pärast 25. juulit 2011. Juhul kui enne 25. juulit 2011 on tehtud otsus, mille peale on esitatud apellatsioon pärast 25. juulit 2011, lisatakse sellele kohtuotsusele ning kõigile muudele kõnealuses toimikus esitatud kohtuotsustele ECLI.

Slovaki Vabariigi ECLI näide:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = kohtu kood

2011 = aasta

0123456789 = IČS (toimiku number)

123 = toimikus sisalduva kohtuotsuse järjenumber

Viimati uuendatud: 27/02/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.