Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Sloveenia riiklik ECLI koordinaator on:

Sloveenia Vabariigi Ülemkohus (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

Registriosakond (Evidenčni oddelek)

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

E-posti kontaktaadress: ecli.vsrs@sodisce.si

Kontaktisik: Gregor Strojin

Riigikood

Sloveenia riigikood on: [SI]

Riikliku ECLI moodustamine

1. oktoobril 2011 võttis Sloveenia ECLI kasutusele oma kohtute kohtupraktika andmebaasides avaldavate dokumentide lahutamatu osana. Kõigile uutele dokumentidele, mis sisestatakse kohtupraktika andmebaasidesse, lisatakse nüüd ECLI. Samuti lisatakse ECLI lähitulevikus kõigile uutele kohtuotsustele.

Kõik ECLI numbrid moodustatakse automaatselt olemasolevate andmete põhjal.

Kõiki teadaolevaid kohtupraktika eraõiguslikke väljaandjaid on ECLISt teavitatud ja suurem osa neist on avaldatud dokumentidele juba määranud ECLI numbri.

Kohtute tähised

VSRS: Sloveenia Vabariigi Ülemkohus (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Sloveenia Vabariigi Konstitutsioonikohus (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Celje kõrgem kohus (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Koperi kõrgem kohus (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Ljubljana kõrgem kohus (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Maribori kõrgem kohus (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Sloveenia Vabariigi Halduskohus (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Kõrgem Töö- ja Sotsiaalkohus (Višje delovno in socialno sodišče)

Märkus: Kohtute tähised koosnevad neljast tähest. Osalevate kohtute loetelus on praegu esindatud üksnes apellatsioonikohtud ning Sloveenia Vabariigi Ülemkohus ja Konstitutsioonikohus, kelle otsused on juba avaldatud riiklikes kohtupraktika andmebaasides. Muud kohtud ja institutsioonid lisatakse loetellu lähemas tulevikus.

Otsuse tegemise aasta

Kasutatakse otsuse tegemise aasta numbrit (AAAA kirje).

Viitenumber:

ECLI ordinaalnumbri moodustamisel võetakse aluseks konkreetse kohtu tavaliselt kasutatav ordinaalnumber, nt II Ips 123/2005 (andmeväli: Odločba (= otsus)).

Muid sõnu (nt Sodba, Sklep jms), mis võivad samuti leiduda andmeväljal Odločba, ei käsitata tavapärase ordinaalnumbri osana ning need tuleb ECLI ordinaalnumbrit moodustades välja jätta / kustutada.

Tavapärases ordinaalnumbris sisalduv aastaarv moodustab ka ECLI ordinaalnumbri osa.

Kui tavapärased ordinaalnumbrid sisaldavad märke, näiteks sidekriipse, kaldkriipse või tühikuid, tuleb need ECLI numbris asendada punktiga (nt numbri II Ips 123/2005 asemel kirjutatakse II.Ips.123.2005, numbri I K 123456/2010 asemel I.K.123456/2010, jne).

ECLI ordinaalnumbri moodustamise üldeeskirjades võetakse arvesse allpool kirjeldatud erijuhtudel tehtavaid erandeid.

Erijuhud

A. Kui ühisotsuses on esitatud kaks või enam tavapärast ordinaalnumbrit, kasutatakse ECLI moodustamiseks ainult esimest ordinaalnumbrit. Sellisel juhul lisatakse ECLI ordinaalnumbri lõppu „.A“. Ülejäänud tavapärased ordinaalnumbrid leiab üles dokumendi metaandmete kaudu.

Näide:
Sodba II Ips 49/2008 ja II Ips 28/2011

ECLI number on sellisel juhul:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


B: Kui otsuses kasutatakse ainult ühte tavapärast ordinaalnumbrit, ent otsus sarnaneb paljude muude otsustega, millel on eri ordinaalnumbrid, ei lisata kõnealuseid muid numbreid kohtupraktika andmebaasidesse. ECLI number moodustatakse esimese tavapärase ordinaalnumbri põhjal ja muudele viidatakse dokumendi metaandmetes fraasiga „sama nagu“. Ülejäänud tavapäraseid ordinaalnumbreid kasutatakse selleks, et moodustada ECLI numbrid, millega viidatakse andmebaasis sarnastele otsustele.

Näide:
Sodba VIII Ips 432/2009, sama nagu VIII Ips 50/2009 ja VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009
ECLI number on sellisel juhul:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

sama nagu:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Kasutajad, kes kasutavad otsinguks ühte neist numbritest, suunatakse sama dokumendi juurde.

 

C: Varem võis juhtuda, et sama kohtu tavapärast ordinaalnumbrit dubleeriti, sest kohtu tegevus toimus eraldi filiaalides ja puudus tsentraalne kohtuasjade haldamise süsteem (nt UPRS). Juhtumit haldav konkreetne filiaal on esitatud dokumendi metaandmetes. Sellisel juhul lisatakse ECLI ordinaalnumbri lõppu konkreetsele filiaalile osutav punktist ja tähest koosnev kombinatsioon, mis põhineb järgmisel liigitusel:

Celje: .C

Ljubljana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M


D: Mõnede kriminaalõigusega seotud dokumentide puhul ülemkohtu SOVSi andmebaasis kasutatakse andmeväljal „Odločba” kahte ordinaalnumbrit. Esimene kujutab endast ordinaalnumbrit -NN vormis ja teine on esitatud sulgudes ( ). Sellise topeltregistreerimise põhjuseks on kohtuasjade kahekordne registreerimine kriminaalasjade arvutipõhise haldussüsteemi juurutamise etapis.

Sellistel juhtudel kasutatakse ECLI numbri moodustamiseks ainult esimest tavapärast ordinaalnumbrit, milles lisatakse aastanumbri järele kohtuasja ordinaalnumber. Sulgudes esitatud teine ordinaalnumber jäetakse kõrvale ning see ei ole osa ECLI numbrist.

Näide:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)
ECLI number on sellisel juhul:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39

 

E: Mõnel juhul kasutab üks kohus ühte ja sama tavapärast ordinaalnumbrit mitme dokumendi, näiteks ajutiste meetmete ja lõplike otsuste registreerimiseks. Sellisel juhul lisatakse otsustele ECLI ordinaalnumbri moodustamiseks spetsiaalne number. Esimene otsus (selle tegemise kuupäeva järgi) kannab harilikku numbrit. Järgmisele otsusele lisatakse „1“, sellest järgmisele otsusele „2“ jne. Sellised lisandid määratakse automaatselt dokumendi tegemise kuupäeva alusel.

Näide:
Sklep G 6/2011 (märkus: sama numbriga on registreeritud mitu dokumenti)

ECLI numbrid on sellisel juhul:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

jne.

Lingid

Sloveenia Vabariigi Ülemkohus (Vrhovno sodišče RS)

Sloveenia Vabariigi Konstitutsioonikohus (Ustavno sodišče RS)

Kohtulahendid (Sodna praksa)

Kohtulahendid (rakendusliidese ehk API kasutamiseks on vaja ülemkohtu luba)

Konstitutsioonikohtu kohtulahendid (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)

Viimati uuendatud: 01/12/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.