Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Ranskan kansallinen ECLI-koordinaattori on oikeudellisten ja hallinnollisten asioiden tiedotusosasto (Direction de l’information légale et administrativeDILA), jonka on nimennyt Ranskan pääministerin kanslian pääsihteeri.

«Maa»koodi

Ranskan «maa»koodi on [FR].

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

ECLI-järjestelmä kattaa seuraavat Ranskan ylimmät oikeusasteet:

 • perustuslakineuvosto (Conseil constitutionnel)
 • kassaatiotuomioistuin (Cour de cassation)
 • korkein hallinto-oikeus (Conseil d’État).

ECLI-tunnisteessa on viisi osaa, joista kaksi ensimmäistä ovat jäsenvaltiokohtaisia ja muuttumattomia:

ECLI:{FR:tuomioistuimen_koodi}:{päätöksen antamisvuosi}:{järjestysnumero}

Kullakin tuomioistuimella on oma koodinsa sekä säännöt järjestysnumeron luomiseksi.

Päätöksen antamisvuosi esitetään aina nelinumeroisena (muodossa VVVV, esimerkiksi 2012).

1. Perustuslakineuvosto

Perustuslakineuvoston tuomioistuinkoodi on CC.

ECLI-muodossa se on siis:

ECLI:FR:CC:{päätöksen antamisvuosi}:{järjestysnumero}.

Järjestysnumero muodostetaan kahdesta osasta, jotka erotetaan toisistaan pisteellä:

 1. päätöstyypin sarjanumero (joka alkaa numerolla 1 joka vuosi);
 2. päätöstyyppi (DC, QPC, AN jne. katso luettelo.

Esimerkki:

perjantaina 27.7.2012 annettu päätös nro 2012-270 QPC on ECLI-muodossa ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. Kassaatiotuomioistuin

Kassaatiotuomioistuimen tuomioistuinkoodi on CCASS.

ECLI-muodossa se on siis:

ECLI:FR:CCASS:{päätöksen antamisvuosi}:{järjestysnumero}.

Järjestysnumero koostuu kahdesta peräkkäisestä elementistä:

 1. Tuomioistuimen kokoonpanoa koskeva ECLI-koodi (kaksi merkkiä seuraavan taulukon mukaisesti):
 2. AP ASSEMBLEE PLENIERE (täysistunto)
  AV AVIS (lausunto)
  C1 PREMIERE CHAMBRE CIVILE (ensimmäinen siviilioikeusjaosto)
  C2 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (toinen siviilioikeusjaosto)
  C3 TROISIEME CHAMBRE CIVILE (kolmas siviilioikeusjaosto)
  CO CHAMBRE COMMERCIALE (kauppaoikeusjaosto)
  CR CHAMBRE CRIMINELLE (rikosoikeusjaosto)
  MI CHAMBRE MIXTE (useita jaostoja käsittävä kokoonpano)
  OR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT (ensimmäisen puheenjohtajan määräys)
  SO CHAMBRE SOCIALE (sosiaalioikeusjaosto)

  Tämä koodi perustuu sisäiseen hallinnolliseen numeroon, jossa on 8 merkkiä.

  Yksimerkkinen koodi ilmoittaa tuomioistuimen kokoonpanon.

  Kaksimerkkinen koodi ilmoittaa päätöksen antamisvuoden.

  Juokseva viisimerkkinen sarjanumero alkaa joka vuosi uudelleen ja on jaostokohtainen.

  Esimerkki: Kassaatiotuomioistuimen rikosoikeudellisen jaoston 27.2.2013 antaman tuomion hallinnollinen numero on C1300710 ja sitä koskevan muutoksenhaun numero on 12-81.063. Tämän tuomion järjestysnumeron ensimmäinen osa on CR, joka tarkoittaa rikosoikeudellista jaostoa.

 3. Hallinnollisen numeron viisi viimeistä numeroa
 4. Edellä mainitussa esimerkissä järjestysnumeron toinen osa on 00710. Kun ne yhdistetään, kassaatiotuomioistuimen rikosoikeudellisen jaoston 27.2.2013 antamaa tuomiota koskeva muutoksenhaku nro 12-81063 on ECLI-muodossa ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Korkein hallinto-oikeus

Korkeimman hallinto-oikeuden käyttämästä tuomioistuinkoodista käy ilmi tuomioistuimen kokoonpano: sen lähtökohtana on CE, jonka perässä on useiden kirjainten yhdistelmä seuraavasti:

Assemblée (yleisistunto) CASS
Ordonnance (määräys) CEORD
Section du contentieux (riita-asioiden jaosto) CESEC
Sous-section jugeant seule (juoksevia asioita hoitava alajaosto) CESJS
Sous-sections reunies (alajaostot yhdessä)

CESSR

Chambre jugeant seule (juoksevia asioita hoitava jaosto)

CECHS

Chambres réunies (jaostot yhdessä)

CECHR


Koodia CE ei käytetä yksinään.

Perusmuodossa se on siis:

ECLI:FR:CE…:{päätöksen antamisvuosi}:{järjestysnumero}.

Järjestysnumero muodostetaan myös kahdesta osasta, jotka erotetaan toisistaan pisteellä:

 1. päätöksen hakunumero
 2. päätöksen antamispäivä muodossa VVVVKKPP.

Esimerkki:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös nro 355099, jonka kolmas ja kahdeksas alajaosto ovat antaneet yhdessä 1.3.2013, olisi ECLI-muodossa: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301.

Päivitetty viimeksi: 05/08/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.