Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Saksan kansalliseksi ECLI-koordinaattoriksi on nimetty
Liittovaltion oikeusvirasto
yksikkö VII 1
Adenauerallee 99–103
53113 Bonn
Saksa

Puhelin: (+49) 228 99410-5801

Sähköposti: kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de
https://www.bundesjustizamt.de

ECLI-tunnuksen käyttöönotto ja levittäminen Saksassa

Saksassa liittovaltion perustuslakituomioistuin, liittovaltion korkein oikeus, liittovaltion hallintotuomioistuin, liittovaltion verotuomioistuin, liittovaltion työtuomioistuin, liittovaltion sosiaalituomioistuin ja osavaltioiden tuomioistuimet ovat ottaneet ECLI-tunnuksen käyttöön päätöstietokannoissaan. ECLI-tunnus annetaan kaikille ratkaisuille, jotka julkaistaan näiden tuomioistuinten verkkosivuilla:

liittovaltion perustuslakituomioistuin
http://www.bundesverfassungsgericht.de (tarkoituksena myöntää takautuvasti kaikille julkaistuille päätöksille),

liittovaltion korkein oikeus
http://www.bundesgerichtshof.de (sen verkkosivustolla 1.1.2016 alkaen julkaistut päätökset),

liittovaltion hallintotuomioistuin
http://www.bundesverwaltungsgericht.de (kaikki liittovaltion hallintotuomioistuimen verkkosivustolla julkaistut päätökset),

liittovaltion verotuomioistuin
http://www.bundesfinanzhof.de (sen verkkosivustolla 4.10.2016 alkaen julkaistut päätökset),

liittovaltion työtuomioistuin
http://www.bundesarbeitsgericht.de (1.1.2015 jälkeen julkaistut päätökset),

liittovaltion sosiaalituomioistuin
http://www.bundessozialgericht.de (sen verkkosivustolla 1.1.2010 alkaen julkaistut päätökset),

osavaltioiden tuomioistuimet
http://www.justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php.

ECLI-tunnuksella varustettuja liittovaltion perustuslakituomioistuimen ja liittovaltion hallintotuomioistuimen päätöksiä voi hakea myös EU:n ECLI-hakukoneella.

ECLI-tunnusten luominen

Yleistä
ECLI-tunnus koostuu viidestä kohdasta, jotka on erotettu toisistaan kaksoispisteellä. Saksan myöntämien ECLI-tunnusten alussa on aina ”ECLI” (①), jota seuraa Saksan tunnus ”DE” (②). Kolmas kohta, ”tuomioistuinkoodi” (③), ilmaisee päätöksen tehneen tuomioistuimen (esim. liittovaltion perustuslakituomioistuin ”BVerfG”). Neljäs kohta (④) ilmaisee vuoden, jona päätös on tehty, ja se koostuu nelinumeroisesta sarjasta (muoto VVVV, esim. 2016).

 

ECLI-tunnukset

 

Tuomioistuimet muodostavat viimeisen osan eli järjestysnumeron (⑤) yksilöllisten sääntöjen mukaisesti. Tuomioistuinkoodi ja järjestysnumero esitetään seuraavassa erikseen kunkin tuomioistuimen osalta:

Eri tuomioistuinten erityispiirteet

Liittovaltion perustuslakituomioistuin

Tuomioistuinkoodi (③) on aina ”BVerfG”. Järjestysnumero koostuu osista ⑤–⑨, joiden toiseksi viimeinen ja viimeinen osa erotetaan toisistaan pisteellä. Järjestysnumero koostuu konkreettisesti seuraavista arvoista:

 1. menettelyn laji:

b

puolueen toteaminen perustuslain vastaiseksi

c

vaaleja koskeva valitus

e

valtioelinten valtiosääntöoikeudellinen riita-asia

f

abstrakti perustuslainmukaisuuden valvonta

g

liittovaltion ja osavaltion välinen toimivaltariita

h

muu liittovaltion ja osavaltion välinen oikeusriita

k

osavaltion perustuslakia koskeva oikeusriita

l

konkreettinen perustuslainmukaisuuden valvonta

m

kansainvälisen oikeuden ja liittovaltion oikeuden suhteen tutkiminen

n

osavaltion perustuslakituomioistuimen esittämän perustuslainmukaisuutta koskevan oikeuskysymyksen tulkinta

p

liittovaltion perustuslakituomioistuimen ratkaistavaksi liittovaltion lain nojalla siirretty muu asia

q

välitoimi

r

perustuslakia koskeva kanne

up

täysistunnossa tehty ratkaisu

vb

käsittelyn viivästymistä koskeva valitus

 1. tuomioistuimen kokoonpanojen lyhenteet: ”k” tarkoittaa oikeuden Kammer-jaoston ratkaisua ja ”s” Senat-jaoston ratkaisua (ei koske täysistunnossa käsiteltäviä asioita eikä viivästymistä koskevia valituksia, joita käsittelevä tuomioistuimen kokoonpano ilmaistaan lyhenteillä ”up” ja ”vb”),
 2. päätöksen antamispäivä muodossa VVVVKKPP,
 3. valinnainen lisäys: lisäystunnus (a–z). Sitä käytetään erottamaan toisistaan päätökset, jotka sama tuomioistuin on antanut samana päivänä tai samalla viitenumerolla (esim. päätös välitoimien jatkamisesta ja samana päivänä ja samalla viitenumerolla pääasiassa annettu tuomio). Lisäystunnus lisätään vain päällekkäisyystapauksessa, jotta vältytään monimerkityksisiltä ECLI-tunnuksilta,
 4. viitenumero (joka koostuu senaatin tunnuksesta, rekisteriviitteestä, kirjausnumerosta ja kirjausvuodesta muodossa VV). Senaatin tunnuksen ja rekisteriviitteen välissä sekä rekisteriviitteen ja kirjausnumeron välissä olevat välilyönnit sekä kirjausnumeron ja kirjausvuoden välinen vinoviiva jätetään pois. ECLI-tunnuksessa kirjausnumero on aina nelinumeroinen. Tarvittaessa sen alussa käytetään nollia. Näin ollen kaksi viimeistä numeroa ilmaisevat aina kirjausvuoden.

Esimerkki:
Liittovaltion perustuslakituomioistuimen 2. senaatin 1. maaliskuuta 2016 antama päätös, jonka viitenumero on 2 BvB 1/13, vastaa ECLI-tunnusta:

 

Lisäystunnus ”c” osoittaa, että kyseessä on neljäs päätös muutoin samanlaisella ECLI-tunnuksella.

Liittovaltion korkein oikeus

Tuomioistuinkoodi (③) on aina ”BGH”. Järjestysnumero koostuu osista ⑤–⑧, joiden osat ⑦ ja ⑧ erotetaan toisistaan pisteellä. Järjestysnumero koostuu konkreettisesti seuraavista arvoista:

 1. päätöksen antamispäivä muodossa PPKKVV,
 2. päätöstyypin lyhenne (”U” on Urteil (tuomio), ”B” on Beschluss (päätös), ”V” on Verfügung (ratkaisu) ja ”S” on Sonstige (muu),
 3. viitenumero (joka koostuu senaatin tunnuksesta, rekisteriviitteestä, kirjausnumerosta ja kirjausvuodesta muodossa VV). Senaatin tunnuksen ja rekisteriviitteen välissä sekä rekisteriviitteen ja kirjausnumeron välissä olevat välilyönnit jätetään pois. Kirjausnumeron ja kirjausvuoden välissä oleva vinoviiva korvataan pisteellä,
 4. aina: yksinumeroinen lisäystunnus (0–9; sitä käytetään erottamaan toisistaan samana päivänä samalla viitenumerolla annetut samantyyppiset päätökset).

Esim.
liittovaltion korkeimman oikeuden 2. rikosjaoston 15. maaliskuuta 2016 antama päätös, jonka viitenumero on 2 StR 487/15, vastaa ECLI-tunnusta:

 

Lisäystunnus ”2” osoittaa, että kyseessä on kolmas päätös muutoin samanlaisella ECLI-tunnuksella.

Liittovaltion hallintotuomioistuin

Tuomioistuinkoodi (③) on aina ”BVerwG”. Järjestysnumero koostuu osista ⑤–⑧, joiden osat ⑦ ja ⑧ erotetaan toisistaan pisteellä, paitsi jos on annettu az-pääte D (oikeussuoja erittäin pitkissä oikeudenkäynneissä). Tässä tapauksessa piste jää pois viitenumeron (7) ja lisäystunnuksen (8) välistä. Järjestysnumero koostuu konkreettisesti seuraavista arvoista:

 1. päätöksen antamispäivä muodossa PPKKVV,
 2. päätöstyypin lyhenne (”U” on Urteil (tuomio), ”B” on Beschluss (päätös) ja ”G” on Gerichtsbescheid (määräys),
 3. viitenumero (joka koostuu senaatin tunnuksesta, rekisteriviitteestä, kirjausnumerosta ja kirjausvuodesta muodossa VV). Senaatin tunnuksen ja rekisteriviitteen välissä sekä rekisteriviitteen ja kirjausnumeron välissä olevat välilyönnit jätetään pois. Vanhemmissa viitenumeroissa, joissa kirjausnumeron ja kirjausvuoden välissä on vielä vinoviiva, tämä korvataan pisteellä,
 4. aina: yksinumeroinen lisäystunnus (0–9; sitä käytetään erottamaan toisistaan samana päivänä samalla viitenumerolla annetut samantyyppiset päätökset).

Esim.
liittovaltion hallintotuomioistuimen 9. senaatin 17. huhtikuuta 2002 antama päätös, jonka viitenumero on 9 CN 1/01, vastaa ECLI-tunnusta:

 

 

Liittovaltion verotuomioistuin

Tuomioistuinkoodi (③) on aina ”BFH”. Järjestysnumero koostuu osista ⑤–⑧, jotka erotetaan toisistaan pisteellä. Järjestysnumero koostuu konkreettisesti seuraavista arvoista:

 1. Päätöstyypin lyhenne:

VE

Euroopan unionin tuomioistuimelle osoitettu ennakkoratkaisupyyntö

VV

toimittaminen BVerfG:lle

BA

päätös väliaikaisia toimia koskevassa menettelyssä:

AdV[A1] – vaatimus ja AdV[A2] – valitus

B

päätös, jos ”BA”:ta ei anneta

U

tuomio, lainvoimainen määräys, väliaikainen tuomio jne.

 1. päätöksen antamispäivä muodossa PPKKVV,
 2. viitenumero (joka koostuu senaatin tunnuksesta, rekisteriviitteestä, kirjausnumerosta ja kirjausvuodesta muodossa VV). Senaatin tunnuksen ja rekisteriviitteen välissä sekä rekisteriviitteen ja kirjausnumeron välissä olevat välit jätetään pois. Kirjausnumeron ja kirjausvuoden välissä oleva vinoviiva korvataan pisteellä,
 3. aina: yksinumeroinen lisäystunnus (0–9; sitä käytetään erottamaan toisistaan samana päivänä samalla viitenumerolla tehdyt samantyyppiset päätökset).

Esimerkki:
liittovaltion verotuomioistuimen 10. senaatin 1. kesäkuuta 2016 antama päätös, jonka viitenumero on X R 66/14, vastaa ECLI-tunnusta:

 

Liittovaltion työtuomioistuin

Tuomioistuinkoodi (③) on aina ”BAG”. Järjestysnumero koostuu osista ⑤–⑧, jotka erotetaan toisistaan pisteellä. Järjestysnumero koostuu konkreettisesti seuraavista arvoista:

 1. päätöksen antamispäivä muodossa PPKKVV,
 2. päätöstyypin lyhenne (”U” on Urteil (tuomio) ja ”B” on Beschluss (päätös)),
 3. viitenumero (joka koostuu senaatin tunnuksesta, rekisteriviitteestä, kirjausnumerosta ja kirjausvuodesta muodossa VV). Senaatin tunnuksen ja rekisteriviitteen välissä sekä rekisteriviitteen ja kirjausnumeron välissä olevat välilyönnit jätetään pois. Kirjausnumeron ja kirjausvuoden välissä oleva vinoviiva korvataan pisteellä,
 4. aina: yksinumeroinen lisäystunnus (0–9; sitä käytetään erottamaan toisistaan samana päivänä samalla viitenumerolla tehdyt samantyyppiset päätökset).

Esim.
liittovaltion työtuomioistuimen 10. senaatin 7. tammikuuta 2015 antama päätös, jonka viitenumero on 10 AZB 109/14, vastaa ECLI-tunnusta:

 

 

Liittovaltion sosiaalituomioistuin

Tuomioistuinkoodi (③) on aina ”BSG”. Järjestysnumero koostuu osista ⑤–⑧, joita ei eroteta toisistaan. Järjestysnumero koostuu konkreettisesti seuraavista arvoista:

 1. päätöksen antamispäivä muodossa PPKKVV,
 2. päätöstyypin lyhenne (”U” on Urteil (tuomio) ja ”B” on Beschluss (päätös)),
 3. viitenumero (joka koostuu liittovaltion sosiaalituomioistuimen ”B”-kirjaimesta, senaatin tunnuksesta, aihealueesta, aihealueeseen ja siihen liittyvään rekisteriin tehdyn merkinnän järjestysnumerosta, kirjausvuodesta VV-muodossa ja rekisteriviitteestä). Viitenumeron muut kuin aakkosnumeeriset osat jätetään pois,
 4. aina: yksinumeroinen lisäystunnus (0–9; sitä käytetään erottamaan toisistaan samana päivänä samalla viitenumerolla tehdyt samantyyppiset päätökset).

Esim.
liittovaltion sosiaalituomioistuimen 3. senaatin 25. tammikuuta 2017 antama päätös, jonka viitenumero on B 3 P 2/15 R, vastaa ECLI-tunnusta:

 

Osavaltioiden tuomioistuimet

Sallitut tuomioistuinkoodit (③) annetaan liitteenä olevassa taulukossa  Excel (52 KB) de. Järjestysnumero koostuu osista ⑤–⑦, jotka erotetaan toisistaan pisteellä. Järjestysnumero koostuu konkreettisesti seuraavista arvoista:

 1. päätöksen antamispäivä muodossa KKVV,
 2. enintään 17 numeroa viitenumerosta (tai viitenumeroista), alkaen ensimmäisen viitenumeron ensimmäisestä merkistä. Jos 17. merkki päättyy pisteeseen, se jätetään pois. Umlautit korvataan (ä = AE, ö = OE, ü = UE), ja muut kuin aakkosnumeeriset merkit, kuten välilyönnit tai vinoviivat, jätetään pois. Jos numerot tai kirjaimet ovat peräkkäin, ne erotetaan pisteellä (esim. ”9 C 1023/12” muutetaan muotoon ”9C1023.12”),
 3. aina: kaksinumeroinen lisäystunnus (00–99; sitä käytetään erottamaan toisistaan samana päivänä samalla viitenumerolla tehdyt samantyyppiset päätökset).

Esim.
Stuttgartin alueellisen tuomioistuimen 6. suuren talousrikosasioita käsittelevän jaoston 26. tammikuuta 2015 antama päätös 6 KLs 34 Js 2588/10, vastaa ECLI-tunnistetta:

 

Päivitetty viimeksi: 08/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.