Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Od 2018. postoji mogućnost pretraživanja estonske sudske prakse koja je objavljena i na snazi s pomoću ECLI-ja, europske identifikacijske oznake sudske prakse. Estonsku sudsku praksu lakše je i brže pronaći s pomoću identifikacijske oznake. Uvođenjem ECLI-ja podupire se i provedba politika otvorenih podataka. ECLI je dodan i na stranicu s metapodacima sudske prakse, koja se otvara u rezultatima pretraživanja.

ECLI je od druge polovine 2016. dodan cijeloj sudskoj praksi Vrhovnog suda te pokrajinskih i okružnih sudova.

Objavljena sudska praksa ima oznaku ECLI od druge polovine 2016., koja se sastoji od pet elemenata odvojenih dvotočkom (npr. ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84).

ECLI – europska identifikacijska oznaka sudske prakse; EE – identifikacijska oznaka zemlje; RK – identifikacijska oznaka suda; 2016 – godina objave; 1.16.2798.84 – (npr. 1-16-2798/84) u broju sudskog predmeta znakovi „-” i „/” zamjenjuju se točkama, a redni kontrolni broj „84” dodaje se na kraju.

Broj ECLI može se upotrebljavati i kao URL, a pretraživanja se mogu vršiti prema sljedećoj logici (pri čemu „kohtulahendid” znači „sudska praksa”):

…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE – sva sudska praksa s oznakom ECLI
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016 – sva sudska praksa Vrhovnog suda 2016.
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84 – konkretna presuda Vrhovnog suda

Identifikacijske oznake sudova:

RK – Vrhovni sud
TLRK – Okružni sud u Tallinnu
TRRK – Okružni sud u Tartuu
TLHK – Upravni sud u Tallinnu
TRHK – Upravni sud u Tartuu
HMK – Pokrajinski sud u Harjuu
PMK – Pokrajinski sud u Pärnuu
TMK – Pokrajinski sud u Tartuu
VMK – Pokrajinski sud u Viruu

Posljednji put ažurirano: 07/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.