Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni je koordinator za ECLI Odjel za informatiku i vođenje projekata Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike – adresa elektroničke pošte: ecli@justice.sk

Oznaka zemlje

Oznaka zemlje za Republiku Slovačku: [SK]

Generiranje nacionalne oznake ECLI

Oznaka ECLI generira se nakon donošenja sudske odluke. ECLI broj upotrebljava se samo za označivanje sudskih odluka koje su donesene nakon 25. srpnja 2011. Ako je na sudsku odluku koja je donesena prije 25. srpnja 2011. žalba podnesena nakon tog datuma, pridružuje joj se oznaka ECLI kao i svim drugim odlukama u tom spisu.

Primjer oznake ECLI za Slovačku Republiku:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = kratica za sud

2011 = godina

0123456789 = IČS (identifikacijski broj spisa)

123 = serijski broj presude u spisu.

Posljednji put ažurirano: 27/02/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.