Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Prancūzijoje Vyriausybės Generalinis sekretoriatas nacionaliniu ECLI koordinatoriumi paskyrė Teisinės ir administracinės informacijos direktoratą (Direction de l’information légale et administrativeDILA).

Šalies «kodas»

Prancūzijos «kodas» – [FR]

Nacionalinio ECLI sudarymas

Aukštieji Prancūzijos teismai, kuriuose taikoma ECLI sistema:

 • Konstitucinė taryba
 • Aukščiausiasis Teismas (Cour de cassation);
 • Valstybės taryba.

ECLI sudarytas iš penkių elementų (du pirmieji vienos valstybės narės koduose nesikeičia):

ECLI:FR:{teismo kodas}:{sprendimo priėmimo metai}:{eilės numeris}

Visi šie teismai turi nustatytą kodą ir taisykles, pagal kurias skiria sprendimui eilės numerį.

Sprendimo priėmimo metų kodas visada sudarytas iš keturių skaitmenų (formatas MMMM, pavyzdžiui, 2012).

1. Konstitucinė taryba

Jos teismo kodas visada yra CC.

Taigi jos naudojama bendra ECLI forma tokia:

ECLI:FR:CC:{sprendimo priėmimo metai}:{eilės numeris}

Eilės numeris sudarytas iš šių dviejų dalių, atskirtų tašku:

 1. konkrečios rūšies sprendimų serijos numerio (kasmet jis pradedamas skaičiuoti nuo 1);
 2. sprendimo rūšies (DC, QPC, AN ir pan.), žr. rūšių sąrašą.

Pavyzdys:

penktadienį, 2012 m. liepos 27 d. priimto sprendimo Nr. 2012-270 QPC ECLI būtų: ECLI ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Aukščiausiasis Teismas

Šio teismo kodas visada yra CCASS.

Taigi jos naudojama bendra ECLI forma tokia:

ECLI:FR:CCASS:{sprendimo priėmimo metai}:{eilės numeris}

Eilės numerį sudaro šie du elementai, rašomi be tarpų:

 1. ECLI kodas, žymintis teismo skyrių (du raidiniai skaitmeniniai simboliai pagal toliau pateikiamą lentelę):
 2. AP Assemblée plénière (išplėstinė kolegija)
  AV Avis (nuomonė)
  C1 Première chambre civile (pirmasis civilinių bylų skyrius)
  C2 Deuxième chambre civile (antrasis civilinių bylų skyrius)
  C3 Troisième chambre civile (trečiasis civilinių bylų skyrius)
  CO Chambre commerciale (komercinių bylų skyrius)
  CR Chambre criminelle (baudžiamųjų bylų skyrius)
  MI Chambre mixte (mišri kolegija)
  OR Ordonnance du premier président (teismo pirmininko nutartis)
  SO Chambre sociale (socialinių bylų skyrius)

  Šie kodai grindžiami administraciniu vidaus numeriu, kurį sudaro aštuoni simboliai:

  vienas simbolis, žymintis teismo skyrių;

  du skaitmeniniai simboliai, žymintys sprendimo priėmimo metus;

  penki skaitmeniniai simboliai, žymintys tais metais to skyriaus priimtų sprendimų serijos numerį.

  Pavyzdys: 2013 m. vasario 27 d. priimtam Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus sprendimui suteikiamas apeliacinis numeris 12-81.063 ir administracinis numeris C1300710. Pirmasis šio sprendimo eilės numerio elementas bus CR (baudžiamųjų bylų skyrius).

 3. Penki paskutiniai administracinio numerio skaitmenys:
 4. pateiktame pavyzdyje antroji eilės numerio dalis būtų 00710. Taigi 2013 m. vasario 27 d. priimto Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus sprendimo apeliacinis numeris būtų 12-81063, o ECLI kodas – ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Valstybės taryba

Valstybės tarybos naudojami teismo kodai pažymi sprendimą priėmusį teismo skyrių – prie kodo šaknies CE be tarpų pridedami šie raidiniai kodai:

Assemblée (teisėjų kolegija) CEASS
Ordonnance (nutartis) CEORD
Section du contentieux (ginčų skyrius) CESEC
Sous-section jugeant seule (vieno poskyrio priimtas sprendimas) CESJS
Sous-sections reunies (kelių poskyrių bendrai priimtas sprendimas)

CESSR

Chambre jugeant seule (vienos kolegijos priimtas sprendimas)

CECHS

Chambre réunies (kelių kolegijų bendrai priimtas sprendimas)

CECHR


Be šių plėtinių kodas CE nenaudojamas.

Taigi bendra ECLI forma tokia:

ECLI:FR:CE...:{sprendimo priėmimo metai}:{eilės numeris}

Eilės numeris sudarytas iš šių dviejų dalių, atskirtų tašku:

 1. sprendimo apeliacinio numerio;
 2. sprendimo priėmimo datos (formatas MMMMmmDD).

Pavyzdys:

2013 m. kovo 1 d. Valstybės tarybos trečiojo ir aštuntojo poskyrių bendrai priimto sprendimo Nr. 355099 ECLI būtų: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301.

Paskutinis naujinimas: 05/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.