Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Vokietijoje ECLI koordinatore paskirta:

Federalinė teisingumo tarnyba (Bundesamt für Justiz)
Federalinis teisinės informacijos sistemos centras (Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes, CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland

+49 228 410 5801
E. paštas cc-ris@bfj.bund.de
http://www.bundesjustizamt.de

Šalies kodas

Vokietijos ECLI šalies kodas – [DE]

Nacionalinio ECLI sudarymas

Federaliniu lygmeniu, šalies teismai jau planuoja įdiegti Europos teismų praktikos identifikatorių (ECLI). Žemių teismai ketina tai daryti vėliau.

Šiuo metu savo sprendimų duomenų bazėse ECLI naudoja Federalinis Konstitucinis Teismas, Federalinis administracinis teismas ir Federalinis darbo ginčų teismas. Nuo tada, kai buvo įdiegtas ECLI, visi šių teismų sprendimai jų svetainėse skelbiami pažymėti ECLI numeriu. Daugiau informacijos:

Iš penkių dalių sudarytame ECLI identifikacijos numeryje du pirmieji ženklai visada yra šalies kodas:

ECLI:DE:[teismo kodas]:[sprendimo priėmimo metai]:[serijos numeris]

Kiekvienam teismui priskirtas teismo kodas ir nustatytos serijos numerio sudarymo taisyklės. Paprastai sprendimo priėmimo metai žymimi keturženkliu skaičiumi (MMMM, pvz., 2015).

Federalinis Konstitucinis Teismas (Bundesverfassungsgericht)

Šio teismo kodas visada yra BVerfG.
Serijos numeris (eilės numeris) sudaromas iš keturių, ar, prireikus papildomo specialaus ženklo, iš penkių ženklų. Trečias ir ketvirtas bei ketvirtas ir penktas atskiriami taškais.

1.   Teismo proceso rūšis:

b    Sprendimas, kad bylos šalis yra nekonstitucinė
c    Skundas dėl sprendimo rinkimų ginče
e    Sprendimas dėl konstitucinių įstaigų ginčo
f    Abstrakti teisės nuostatų peržiūra
g    Federalinių ir žemių institucijų tarpusavio ginčai
h    Kiti federalinių ir žemių institucijų ginčai
k    Ginčai dėl žemės konstitucijos
l     Teisminė kontrolė iš esmės
m   Tarptautinės teisės akto, taikomo federaliniu lygmeniu, peržiūra
n    Pagrindinio Įstatymo išaiškinimas žemės konstitucinio teismo prašymu
p    Sprendimai dėl kitų klausimų, pateiktų Teismui pagal federalinius įstatymus
q    Nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių
r    Konstituciniai skundai
up  Sprendimai, priimti Teismui posėdžiaujant visos sudėties
vb  Skundai dėl bylos vilkinimo

2.    Santrumpos, žyminčios teismo sudėtį: k – kolegijų, s – senato (skyriaus) sprendimai (netaikoma sprendimams, kurie priimami posėdžiaujant visos sudėties teismui ar nagrinėjant bylos vilkinimo klausimą; tokiais atvejais teismo sudėtis aiškiai nurodoma „up“ ir „vb“),
3.    Tiksli sprendimo priėmimo data (MMMMmmdd)
4.    Prireikus gali būti pridedamas papildomas ženklas (a–z), jei keli sprendimai priimami tą pačią dieną ar su tuo pačiu serijos numeriu (pavyzdžiui, tos pačios dienos ar to paties serijos numerio sprendimas pratęsti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pratęsimas ir sprendimas byloje iš esmės),
5.    Bylos numeris

Pavyzdys:
2015 m. sausio 21 d. sprendimo, kurio numeris 2 BvR 1856/13, ECLI yra toks:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613.

Federalinis administracinis teismas (Bundesverwaltungsgericht)

Šio teismo kodas visada yra BVerwG.
Serijos numeris sudaromas iš keturių ženklų. Trečias ir ketvirtas atskiriami tašku.

1.    Tiksli sprendimo priėmimo data (MMMMmmdd),
2.    Sprendimo rūšį žyminti santrumpa (U – sprendimas (Urteil), B – nutartis (Beschluss), G –įsakymas (Gerichtsbescheid),
3.    Bylos numeris
4.    Identifikavimui visada pridedamas papildomas skaičius, kuriuo atskiriami du ar daugiau dokumentų, kurių rūšis, priėmimo data ir bylos numeris sutampa (pvz., „0“).

Pavyzdys:
2002 m. balandžio 17 d. sprendimo, kurio numeris 9 CN 1.01, ECLI yra toks:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Federalinis darbo ginčų teismas (Bundesarbeitsgericht)

Šio teismo kodas visada yra BAG.
Serijos numeris sudaromas iš keturių ženklų, kurie atskiriami taškais:

1.    Tiksli sprendimo priėmimo data (MMMMmmdd),
2.    Sprendimo rūšį žyminti santrumpa (B – nutartis (Beschluss), U – sprendimas (Urteil)),
3.    Bylos numeris
4.    Identifikavimui visada pridedamas papildomas skaičius, kuriuo atskiriami du ar daugiau dokumentų, kurių rūšis, priėmimo data ir bylos numeris sutampa (pvz., „0“).

Pavyzdys:
2015 m. sausio 7 d. Federalinio darbo ginčų teismo sprendimo, kurio numeris 10 AZB 109/14, ECLI yra toks:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Paskutinis naujinimas: 17/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.