Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Vokietijoje ECLI koordinatore paskirta: Federalinė teisingumo tarnyba (Bundesamt für Justiz)
Bundesamt für Justiz
Referat VII 1
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland

Tel.: +49 228 99410-5801

E. paštas: kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de
https://www.bundesjustizamt.de

ECLI diegimas ir naudojimas Vokietijoje

Vokietijoje savo sprendimų duomenų bazėse ECLI naudoja Federalinis Konstitucinis Teismas, Federalinis Aukščiausiasis Teismas, Federalinis administracinis teismas, Federalinis finansinių bylų teismas, Federalinis darbo ginčų teismas, Federalinis socialinių bylų teismas ir žemių teismas. Nuo tada, kai buvo įdiegtas ECLI, visi šių teismų sprendimai jų svetainėse skelbiami pažymėti ECLI numeriu. Daugiau informacijos:

Federalinis Konstitucinis Teismas
http://www.bundesverfassungsgericht.de (numatyta priskirti visiems paskelbtiems teismo sprendimams),

Federalinis Aukščiausiasis Teismas
http://www.bundesgerichtshof.de (sprendimams, paskelbtiems Federalinio Aukščiausiojo Teismo svetainėje nuo 2016 m. sausio 1 d.),

Federalinis administracinis teismas
http://www.bundesverwaltungsgericht.de (visiems Federalinio administracinio teismo svetainėje paskelbtiems sprendimams),

Federalinis finansinių bylų teismas
http://www.bundesfinanzhof.de (sprendimams, paskelbtiems Federalinio finansinių bylų teismo svetainėje nuo 2016 m. spalio 4 d.),

- Federalinis darbo ginčų teismas
http://www.bundesarbeitsgericht.de (sprendimams, priimtiems po 2015 m sausio 1 d.),

Federalinis socialinių bylų teismas
http://www.bundessozialgericht.de (sprendimams, paskelbtiems Federalinio socialinių bylų teismo svetainėje nuo 2010 m. sausio 1 d.),

Žemių teismai
http://www.justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php

ECLI pažymėtus Federalinio Konstitucinio Teismo ir Federalinio administracinio teismo sprendimus galima susirasti ir naudojantis ES ECLI paieškos sistema.

ECLI identifikatoriaus sudarymas

Paprastai
ECLI identifikatorių sudaro penki elementai, atskirti dvitaškiu. Vokietijoje suteikti ECLI prasideda santrumpa ECLI (①), po kurios eina Vokietijos kodas „DE“ (②). Trečias elementas, teismo kodas (③), parodo, kuris teismas priėmė sprendimą (pvz., Federalinio Konstitucinio Teismo kodas yra „BVerfG“). Ketvirtas elementas (④) yra metai, kuriais buvo priimtas sprendimas. Jį sudaro keturi skaitmenys (mmmm formatas, pvz., 2016).

 

ECLI identifikatoriai

 

Galutinį elementą, t. y. eilės numerį (⑤ ir tolesni), teismai nurodo pagal savo taisykles. Toliau rasite paaiškinimų apie kiekvieno teismo kodą ir eilės numerio sudarymą.

Skirtingų teismų identifikatorių ypatumai

Federalinis Konstitucinis Teismas (Bundesverfassungsgericht)

Šio teismo kodas (③) yra BVerfG. Eilės numerį sudaro ⑤ – ⑨ elementai, o priešpaskutinis ir paskutinis jų atskirti tašku. Eilės numerį sudaro šie elementai:

 1. Proceso rūšis:

b

Nuoroda, kad bylos šalys nėra konstitucinės

c

Skundas dėl sprendimo rinkimų ginče

e

Konstitucinių subjektų ginčo sprendimo procesas

f

Teisės normų peržiūra in abstracto

g

Federalinių ir žemių institucijų tarpusavio ginčai

h

Kiti federalinių ir žemių institucijų ginčai

k

Ginčai dėl žemės konstitucijos klausimų

l

Teisės normų peržiūra in concreto

m

Tarptautinės teisės akto, taikomo federaliniu lygmeniu, peržiūra

n

Pagrindinio Įstatymo išaiškinimas žemės konstitucinio teismo prašymu

p

Sprendimai dėl kitų klausimų, pateiktų teismui pagal federalinius įstatymus

q

Laikinosios priemonės

r

Konstituciniai skundai

up

Sprendimai, priimti teismui posėdžiaujant visos sudėties

vb

Skundai dėl bylos vilkinimo

 1. Santrumpos, žyminčios teismo sudėtį: k – kolegijų, s – senato (skyriaus) sprendimai (netaikoma sprendimams, kurie priimami posėdžiaujant visos sudėties teismui ar nagrinėjant bylos vilkinimo klausimą; tokiais atvejais teismo sudėtis aiškiai nurodoma „up“ ir „vb“),
 2. tiksli sprendimo priėmimo data (MMMMmmdd),
 3. Galimi neprivalomi elementai: papildoma vienaženklė identifikavimo žyma (a–z). Ji padeda atskirti kitus to paties teismo sprendimus, priimtus tą pačią dieną su tuo pačiu bylos numeriu (pvz., sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atnaujinimo ir sprendimą dėl bylos esmės, kurių data ir numeris vienodi). Papildoma žyma pridedama tik sutapties atveju, kad nebūtų priskirti klaidinantys ECLI.
 4. Pagrindinis bylos numeris (kurį sudaro teismo skyriaus žyma, registracijos numeris, įrašo numeris ir įrašymo metai MM formatu). Tarpai tarp teismų skyriaus žymos ir registracijos numerio, taip pat tarp registracijos numerio ir įrašo numerio ištrinami, taip pat ištrinamas pasvirasis brūkšnys tarp įrašo numerio ir įrašymo metų. ECLI įrašymo numerį visada sudaro keturi skaitmenys. Prireikus pradžioje įrašomi nuliai. Tokiu būdu du paskutiniai skaitmenys visada žymi įrašymo metus.

Pavyzdys:
2016 m. kovo 1 d. Federalinio Konstitucinio Teismo antrojo skyriaus sprendimo, kurio numeris 2 AZB 1/13, ECLI:

 

Papildoma žyma „c“ rodo, kad tai yra ketvirtas sprendimas iš kelių, kurių ECLI identifikatoriaus kiti elementai sutampa.

Federalinis Aukščiausiasis Teismas (Bundesgerichtshof )

Šio teismo kodas (③) yra BGH. Eilės numerį sudaro ⑤ – ⑧ elementai, o ⑦ ir ⑧ atskirti tašku. Eilės numerį sudaro šie elementai:

 1. tiksli sprendimo priėmimo data (MMMMmmdd),
 2. Sprendimo rūšį žyminti santrumpa (U – sprendimas (Urteil), B – sprendimas (Beschluss), V – nutartis (Verfügung), S – kita (Sonstige),
 3. Pagrindinis bylos numeris (kurį sudaro teismo skyriaus žyma, registracijos numeris, įrašo numeris ir įrašymo metai MM formatu). Tarpai tarp skyriaus ir registracijos numerių, taip pat tarpai tarp registracijos numerio ir įrašo numerio ištrinami. Pasvirasis brūkšnys tarp įrašo numerio ir įrašymo metų pakeičiamas tašku.
 4. Visais atvejais: papildoma vienaženklė identifikavimo žyma (0–9; padeda atskirti kelis tos pačios rūšies sprendimus, priimtus tą pačią dieną su tuo pačiu bylos numeriu).

Pavyzdys:
2016 m. kovo 15 d. Federalinio Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus sprendimo, kurio numeris 2 StR 487/15, ECLI:

 

Papildoma žyma „2“ rodo, kad tai yra ketvirtas sprendimas iš kelių, kurių ECLI identifikatoriaus kiti elementai sutampa.

Federalinis administracinis teismas (Bundesverwaltungsgericht)

Šio teismo kodas (③) yra BVerwG. Eilės numerį sudaro ⑤ – ⑧ elementai, o ⑦ ir ⑧ atskirti tašku, išskyrus atvejus, kai priskirta žyma D (teisinės apsaugos priemonės itin ilgo teismo proceso atveju). Šiuo atveju taškas tarp bylos numerio (7) ir papildomos žymos (8) nededamas. Eilės numerį sudaro šie elementai:

 1. tiksli sprendimo priėmimo data (MMMMmmdd),
 2. sprendimo rūšį žyminti santrumpa (U – sprendimas (Urteil), B – sprendimas (Beschluss), G – sprendimas (Gerichtsbescheid),
 3. Pagrindinis bylos numeris (kurį sudaro teismo skyriaus žyma, registracijos numeris, įrašo numeris ir įrašymo metai MM formatu). Tarpai tarp skyriaus ir registracijos numerių, taip pat tarpai tarp registracijos numerio ir įrašo numerio ištrinami. Senesniuose bylos numeriuose, kuriuose įrašo numeris ir įrašymo metai dar yra atkirti pasviruoju brūkšniu, jis pakeičiamas tašku.
 4. Visais atvejais: papildoma vienaženklė identifikavimo žyma (0–9; padeda atskirti kelis tos pačios rūšies sprendimus, priimtus tą pačią dieną su tuo pačiu bylos numeriu).

Pavyzdys:
2002 m. balandžio 17 d. Federalinio administracinio teismo antrojo skyriaus sprendimo, kurio numeris 9 CN 1/01, ECLI:

 

 

Federalinis finansinių bylų teismas (Bundesfinanzhof)

Šio teismo kodas (③) yra BFH. Eilės numerį sudaro ⑤ – ⑧ elementai, atskirti taškais. Eilės numerį sudaro šie elementai:

 1. Santrumpos, žyminčios sprendimo rūšį:

VE

Prašymas ESTT priimti prejudicinį sprendimą

VV

Bylos perdavimas BVerfG

BA

Sprendimas procese dėl laikinųjų apsaugos priemonių:

AdV[A1]  – prašymas, AdV[A2] – skundas

B

Sprendimas (Beschluss), išskyrus atvejus, kai žymima BA

U

teismo sprendimas (Urteil), galutinis teismo sprendimas, tarpinis sprendimas ir pan.

 1. tiksli sprendimo priėmimo data (MMMMmmdd),
 2. Pagrindinis bylos numeris (kurį sudaro teismo skyriaus žyma, registracijos numeris, įrašo numeris ir įrašymo metai MM formatu). Tarpai tarp skyriaus ir registracijos numerių, taip pat tarpai tarp registracijos numerio ir įrašo numerio ištrinami. Pasvirasis brūkšnys tarp įrašo numerio ir įrašymo metų pakeičiamas tašku.
 3. Visais atvejais: papildoma vienaženklė identifikavimo žyma (0–9; padeda atskirti kelis tos pačios rūšies sprendimus, priimtus tą pačią dieną su tuo pačiu bylos numeriu).

Pavyzdys:
2016 m. birželio 1 d. Federalinio finansinių bylų teismo antrojo skyriaus sprendimo, kurio numeris X R 66/14, ECLI:

 

Federalinis darbo ginčų teismas (Bundesarbeitsgericht)

Šio teismo kodas (③) yra BAG. Eilės numerį sudaro ⑤ – ⑧ elementai, atskirti taškais. Eilės numerį sudaro šie elementai:

 1. tiksli sprendimo priėmimo data (MMMMmmdd),
 2. sprendimo rūšį žyminti santrumpa (U – sprendimas (Urteil), B – sprendimas (Beschluss)),
 3. Pagrindinis bylos numeris (kurį sudaro teismo skyriaus žyma, registracijos numeris, įrašo numeris ir įrašymo metai MM formatu). Tarpai tarp skyriaus ir registracijos numerių, taip pat tarpai tarp registracijos numerio ir įrašo numerio ištrinami. Pasvirasis brūkšnys tarp įrašo numerio ir įrašymo metų pakeičiamas tašku.
 4. Visais atvejais: papildoma vienaženklė identifikavimo žyma (0–9; padeda atskirti kelis tos pačios rūšies sprendimus, priimtus tą pačią dieną su tuo pačiu bylos numeriu).

Pavyzdys:
2015 m. sausio 7 d. Federalinio darbo ginčų teismo antrojo skyriaus sprendimo, kurio numeris 10 AZB 109/14, ECLI:

 

 

Federalinis socialinių bylų teismas (Bundessozialgericht)

Šio teismo kodas (③) yra BSG. Eilės numerį sudaro ⑤ – ⑧ elementai, kurie neskiriami. Eilės numerį sudaro šie elementai:

 1. tiksli sprendimo priėmimo data (MMMMmmdd),
 2. sprendimo rūšį žyminti santrumpa (U – sprendimas (Urteil), B – sprendimas (Beschluss)),
 3. Pagrindinis bylos numeris (B raidė (Federalinis socialinių bylų teismas), teismo skyriau žyma, bylos dalyko žyma, įrašo atitinkamo dalyko registre eilės numeris ir atitinkamas registras, įrašo metai MM formatu ir registro numeris). Ne raidiniai ar skaitmeniniai bylos numerio ženklai nerašomi.
 4. Visais atvejais: papildoma vienaženklė identifikavimo žyma (0–9; padeda atskirti kelis tos pačios rūšies sprendimus, priimtus tą pačią dieną su tuo pačiu bylos numeriu).

Pavyzdys:
2017 m. sausio 25 d. Federalinio socialinių bylų teismo antrojo skyriaus sprendimo, kurio numeris B 3 P 2/15 R, ECLI:

 

Žemių teismai

Naudojami žemių teismų kodusi (③) galima rasti pridedamoje lentelėje  Excel (52 KB) de. Eilės numerį sudaro ⑤ – ⑦ elementai, atskirti taškais. Eilės numerį sudaro šie elementai:

 1. tiksli sprendimo priėmimo data (MMDD),
 2. ne daugiau kaip 17 ženklų bylos numeris (arba keli numeriai, jei jų ne vienas), kuris prasideda nuo pirmojo pagrindinio bylos numerio skaitmens. Jei 17-asis ženklas yra taškas, jis nerašomas. Umliautai pakeičiami (ä = AE, ö = OE, ü = UE), o ne raidiniai ar skaitmeniniai ženklai, pvz., tarpai arba pasvirieji brūkšniai, nerašomi. Jeigu dėl to raidės arba skaičiai tampa sunkiai atskiriami, jie atskiriami tašku (pvz., „9 C 1023/12“ tampa „9C1023.12“).
 3. Visais atvejais: papildoma dviženklė identifikavimo žyma (00–99; padeda atskirti kelis tos pačios rūšies sprendimus, priimtus tą pačią dieną su tuo pačiu bylos numeriu).

Pavyzdys:
2015 m. sausio 26 d. Štutgarto apygardos teismo šeštos didžiosios ekonominių nusikaltimų kolegijos sprendimo, kurio numeris 6 KLs 34 Js 2588/10, ECLI:

 

Paskutinis naujinimas: 08/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.