Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Slovėnijos nacionalinis ECLI koordinatorius:

Slovėnijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas

Registrų departamentas,

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

E. paštas ecli.vsrs@sodisce.si

Asmuo ryšiams: Gregor Strojin

Šalies kodas

Slovėnijos šalies kodas – [SI]

Nacionalinio ECLI sudarymas

Slovėnijoje nuo 2011 m. spalio 1 d. visuose teismų praktikos duomenų bazėse paskelbtuose dokumentuose nurodomas ECLI. Visi nauji duomenų bazėse skelbiami dokumentai taip pat bus pažymėti ECLI. Jau greitai ECLI bus žymimi visi priimami teismų sprendimai.

ECLI numeriai sudaromi automatiškai pagal turimus duomenis.

Visi žinomi privatūs teismų praktikos dokumentų leidėjai yra apie tai informuoti, ir dauguma jų jau yra suteikę savo paskelbtiems dokumentams ECLI numerius.

Teismų kodai:

VSRS: Slovėnijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Slovėnijos Respublikos Konstitucinis Teismas (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Celės aukštesnysis teismas (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Koperio aukštesnysis teismas (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Liublianos aukštesnysis teismas (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Mariboro aukštesnysis teismas (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Slovėnijos Respublikos administracinis teismas (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Aukštesnysis darbo ir socialinis teismas (Višje delovno in socialno sodišče))

Pastaba: Teismo kodą sudaro keturios raidės. Į sistemoje dalyvaujančių teismų sąrašą kol kas įtraukti tik apeliacinės instancijos teismai, Aukščiausiasis Teismas ir Konstitucinis Teismas, kurių sprendimai jau skelbiami nacionalinėse teismų praktikos duomenų bazėse. Kiti teismai ir institucijos į šią sistemą bus įtraukti netrukus.

Sprendimo metai:

Nurodomi sprendimo priėmimo metai (YYYY formatu).

Numeris:

ECLI eilės numeris (toliau – EEN) sudaromas remiantis atitinkamo teismo paprastu eilės numeriu (toliau – PEN), pvz., II Ips 123/2005, kuris nurodomas duomenų lauke „Odločba“ (=sprendimas).

Kiti žodžiai, kurie gali būti įrašyti lauke „Odločba“ (pvz., „Sodba“, „Sklep“ ir pan.) nelaikomi PEN dalimi, todėl sudarant EEN juos reikia praleisti (ištrinti).

PEN nurodyti metai lieka ir naujajame EEN.

Paprastame eilės numeryje yra ženklų, kaip antai brūkšnelių, pasvirųjų brūkšnių ar tarpų. Visi tokie ženklai ECLI formato numeryje pakeičiami tašku (pvz., iš „II Ips 123/2005“ pasidaro „II.Ips.123.2005“; iš „I K 123456/2010“ – „I.K.123456/2010“ ir pan.).

Toliau nurodytais atvejais taikomos Bendrųjų EEN taisyklių. Išimtys.

Ypatingi atvejai:

A: jei sujungtose bylose priimtame sprendime nurodyti du ar daugiau PEN, ECLI sudaromas pagal pirmąjį PEN. Tokiais atvejais EEN pabaigoje pridedama raidė „A“. Kitus PEN galima susirasti naudojantis dokumento metaduomenimis (pvz., I.Cp.876/2008.A)..

Pavyzdys:
Sodba II Ips 49/2008 ir II Ips 28/2011

tuomet ECLI yra toks:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


B: jei sprendimas pažymėtas tik vienu PEN, kuris panašus į kitus atskirus PEN turinčius sprendimus, šie sprendimai duomenų bazėse neskelbiami. ECLI sudaromas remiantis pirmuoju PEN, o kiti PEN dokumento metaduomenyse nurodomi su prierašu „kaip ir“. Likę PEN naudojami sudaryti ECLI, kurie duomenų bazėje nurodomi kaip susiję su panašiais sprendimais.

Pavyzdys:
Sodba VIII Ips 432/2009, kaip ir VIII Ips 50/2009 ir VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

tuomet ECLI yra toks:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

Taip pat:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Vartotojai, ieškantys kurio nors iš šių ECLI, suras tą patį dokumentą.

 

C: anksčiau pasitaikydavo, kad to paties teismo PEN buvo sudubliuojamas, nes teismas turėjo keletą padalinių, ir nebuvo centralizuotos bylų tvarkymo sistemos (pvz., UPRS). Padalinį galima nustatyti pagal dokumento metaduomenis. Tokiais atvejais EEN pabaigoje pridedama konkretų padalinį žyminti kombinacija „.raidė“ naudojant šias reikšmes:

Celė: .C

Liubliana: .L

Nova Gorica: .G

Mariboras: .M


D: tam tikruose baudžiamųjų bylų (baudžiamosios teisės) dokumentuose Aukščiausiojo Teismo SOVS duomenų bazėje laukelyje „Odločba“ nurodomi du PEN. Pirmasis atitinka eilės numerį (-NN formatu), o antrasis rašomas skliausteliuose ( ). Toks dvigubas bylų registravimas atsirado pereinamuoju laikotarpiu, diegiant skaitmeninę baudžiamųjų bylų tvarkymo sistemą.

Tokiais atvejais EEN sudaromas naudojant tik pirmąjį PEN, prie kurio po metų pridedamas bylos eilės numeris. Kitas, skliausteliuose nurodytas PEN, nenaudojamas ir į ECLI neįtraukiamas.

Pavyzdys:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

Tuomet ECLI yra toks:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39

 

E: tam tikrais atvejais keli to paties teismo dokumentai yra pažymėti tuo pačiu PEN, pavyzdžiui, preliminarus ir galutinis sprendimai. Tokiais atvejais EEN sudarymo tikslais prirašomas papildomas skaitmuo. Pirmasis sprendimas (pagal priėmimo datą) nežymimas papildomu skaitmeniu. Antrasis pažymimas „.1“, kitas – „.2“ ir t. t. Papildomas skaitmuo prirašomas automatiškai, pagal dokumento priėmimo datą.

Pavyzdys:
Sklep G 6/2011 (pastaba: bendras kelių dokumentų numeris)

Tuomet ECLI numeriai yra tokie:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

ir pan.

Nuorodos

Slovėnijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas (Vrhovno sodišče RS)

Slovėnijos Respublikos Konstitucinis Teismas (Ustavno sodišče RS)

Teismų praktika (Sodna praksa)

Teismų praktika (programos naudojimui reikalingas Aukščiausiojo Teismo leidimas)

Konstitucinio teismo praktika (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)

Paskutinis naujinimas: 01/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.