Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

Valsts ECLI koordinators

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (Federālā digitālo un ekonomikas lietu ministrija)

Digitales und E-Government - Programm- und Projektmanagement (Abt. III/5)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Helmut Weichsel

Tālr.: (+43 1) 53115/204211

Fakss: (+43 1) 53109/204211

E-pasts: helmut.weichsel@bmdw.gv.at

Valsts kods

ECLI valsts kods Austrijai: [AT]

Valsts ECLI izveidošana

ECLI piešķir, internetā publiskojot turpmāk minēto tiesu/iestāžu lēmumus:

  • Konstitucionālā tiesa
  • Augstākā tiesa un citas tiesas
  • Federālā administratīvā tiesa
  • Federālā finanšu tiesa
  • Federālo zemju Administratīvās tiesas
  • Datu aizsardzības iestāde
Lapa atjaunināta: 08/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.