Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

Horvātijas Republika 2017. gada 18. janvārī sāka piemērot Eiropas judikatūras identifikatoru (angļu val.: European Case Law IdentifierECLI) tiesu nolēmumiem, kas iekļauti Horvātijas Republikas Augstākās tiesas (Vrhovni sud) uzturētajā tiesu nolēmumu datubāzē, kura līdz šim bijusi pieejama tikai Horvātijas Republikas Augstākās tiesas tīmekļa vietnē. Tagad, kad publiskotajiem tiesu nolēmumiem piešķirts Eiropas judikatūras identifikators ECLI, tiem var piekļūt, izmantojot Eiropas e-tiesiskuma portāla meklētājprogrammu (angļu val.: European search engine of the European e-Justice PortalESE EEJP). Tādējādi pilsoņi un praktizējoši juristi citās ES dalībvalstīs var minētajā datubāzē vieglāk sameklēt Horvātijas tiesu nolēmumus, kā arī Horvātijas pilsoņi un praktizējoši juristi — meklēt citu dalībvalstu tiesu nolēmumus.

Lapa atjaunināta: 01/06/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.