Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Dānija

Saturu nodrošina
Dānija

Valsts ECLI koordinators

Tiesu administrācija (Domstolsstyrelsen)
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Tālrunis 70 10 33 22
post@domstolsstyrelsen.dk

Valsts kods

Dānijas ECLI valsts kods ir: [DK]

Valsts ECLI izveidošana

Informācija tiks sniegta vēlāk.

Lapa atjaunināta: 24/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.