Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Publicētu un spēkā esošu Igaunijas tiesu praksi jeb judikatūru kopš 2018. gada var meklēt, izmantojot ECLI – Eiropas judikatūras identifikatoru. Ar identifikatora palīdzību Igaunijas tiesu praksi var atrast ātrāk un vieglāk. ECLI izveide arī atbalsta atvērto datu politikas īstenošanu. ECLI ir pievienots arī judikatūras metadatu lapai, kas atveras meklēšanas rezultātos.

Kopš 2016. gada otrās puses ECLI ir pievienots visai Augstākās tiesas un apgabaltiesas un rajona tiesu judikatūrai.

Publicētajai judikatūrai ECLI tiek piešķirts kopš 2016. gada otrās puses un to veido pieci komponenti, kas atdalīti ar kolu (piemēram, ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84).

ECLI – Eiropas judikatūras identifikators; EE – valsts identifikators; RK – tiesas identifikators; 2016 – publicēšanas gads; 1.16.2798.84 – (t.i., 1-16-2798/84) tiesas lietas numurā simbolus “-” un “/” aizstāj ar punktiem un beigās pievieno kārtas kontroles numuru “84”.

ECLI numuru var izmantot arī kā URL, un meklēšanu var veikt, izmantojot šādu loģiku (kur “kohtulahendid” nozīmē “judikatūra”):

.../kohtulahendid/ecli/ECLI:EE – visa judikatūra ar ECLI
.../kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016 – visa Augstākās tiesas judikatūra 2016. gadā
.../kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84 – konkrēts Augstākās tiesas spriedums

Tiesu identifikatori ir šādi:

RK – Augstākā tiesa
TLRK – Tallinas apgabaltiesa
TRRK – Tartu apgabaltiesa
TLHK – Tallinas administratīvā tiesa
TRHK –Tartu administratīvā tiesa
HMK – Harju rajona tiesa
PMK – Pērnavas rajona tiesa
TMK – Tartu rajona tiesa
VMK – Viru rajona tiesa

Lapa atjaunināta: 07/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.