Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Eiropas Savienības

Saturu nodrošina
Eiropas Savienības

Eiropas Savienības Tiesa (ECLI-Coordinator@curia.europa.eu) ir ECLI koordinators attiecībā uz Savienības tiesām.

Valsts kods

“Valsts kods”, ko attiecībā uz Eiropas Savienības Tiesu izmanto ECLI otrajā sastāvdaļā (elementā), ir: [EU]

ECLI uzbūve

Eiropas Savienības Tiesas nolēmumu identificēšanai izmanto šādus ECLI elementus:

  • saīsinājums “ECLI”
  • valsts kods: EU
  • tiesas kods:

C = Tiesa

T = Vispārējā tiesa

F = Civildienesta tiesa

  • gads, kurā pieņemts nolēmums (formāts GGGG)
  • kārtas skaitlis, kas sastāv no:

Nolēmuma numurs (attiecīgā ES tiesa, attiecīgais gads)

Piemēri:

ECLI:EU:C:1998:27 ir Tiesas 27. dokuments, kam 1998. gadā piešķirts ECLI identifikators

ECLI:EU:T:2012:426 ir Vispārējās tiesas 426. dokuments, kam 2012. gadā piešķirts ECLI identifikators

ECLI:EU:F:2010:80 ir Civildienesta tiesas 80. dokuments, kam 2010. gadā piešķirts ECLI identifikators

Noderīgas saites

EUR-Lex

Curia

Lapa atjaunināta: 28/09/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.