Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Francija

Saturu nodrošina
Francija

Valsts ECLI koordinators

Francijas valdības ģenerālsekretariāts iecēlis Juridiskās un administratīvās informācijas direktorātu (DILA) par valsts ECLI koordinatoru.

Valsts kods

Francijas valsts kods ir: [FR]

Valsts ECLI izveidošana

ECLI sistēma Francijā attiecas uz šādām augstākās instances tiesām:

 • Konstitucionālā padome (Conseil constitutionnel);
 • Kasācijas tiesa (Cour de cassation);
 • Valsts padome (Conseil d'État).

ECLI sastāv no pieciem elementiem, no kuriem pirmie divi konkrētajā dalībvalstī ir nemainīgi:

ECLI:FR:{tiesas kods}:{nolēmuma pasludināšanas gads}:{kārtas numurs}

Katrai no trim tiesām ir noteikts tiesas kods un kārtas numura izveidošanas kārtība.

Gadu, kurā pasludināts nolēmums, vienmēr norāda ar četriem cipariem (formātā GGGG, piemēram, 2012).

1. Konstitucionālā padome

Tiesas kods vienmēr ir: [CC].

Līdz ar to ECLI veido šādi elementi:

ECLI:FR:CC:{nolēmuma pasludināšanas gads}:{kārtas numurs}

Kārtas numurs sastāv no divām daļām, ko atdala ar punktu:

 1. attiecīgā nolēmuma veida sērijas numurs (numurs, kas katru gadu atsākas no “1”);
 2. nolēmuma veids (“DC”, “QPC”, “AN” utt. — skatīt sarakstu).

Piemēram:

ECLI nolēmumam Nr. 2012-270 QPC, kas pasludināts 2012. gada 27. jūlijā, būtu ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. Kasācijas tiesa

Tiesas kods vienmēr ir: [CCASS].

Līdz ar to ECLI veido šādi elementi:

ECLI:FR:CCASS:{ nolēmuma pasludināšanas gads }:{ kārtas numurs }

Kārtas numurs sastāv no divām daļām, ko neatdala:

 1. iztiesāšanas sastāvam noteiktais ECLI kods (divas burtciparzīmes, kā norādīts šajā tabulā):
 2. AP ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE (Tiesas plēnums)
  AV AVIS (Atzinums)
  C1 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE (Pirmā civillietu nodaļa)
  C2 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE (Otrā civillietu nodaļa)
  C3 TROISIÈME CHAMBRE CIVILE (Trešā civillietu nodaļa)
  CO CHAMBRE COMMERCIALE (Komercpalāta)
  CR CHAMBRE CRIMINELLE (Krimināllietu palāta)
  MI CHAMBRE MIXTE (Jaukts sastāvs)
  OR ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT (Priekšsēdētāja rīkojums)
  SO CHAMBRE SOCIALE (Sociālo lietu nodaļa)

  Kodam izmanto iekšēju administratīvo numuru, kurš sastāv no astoņām zīmēm:

  viencipara kods, ar ko norāda iztiesāšanas sastāvu;

  divi cipari, ar ko norāda nolēmuma pasludināšanas gadu;

  piecu ciparu sērijas numurs attiecīgajā gadā attiecīgajam sastāvam.

  Piemērs: Kasācijas tiesas Krimināllietu palātas 2013. gada 27. februāra sprieduma apelācijas sūdzības Nr. ir 12-81.063 un administratīvais Nr. ir C1300710. Minētā sprieduma kārtas numura pirmā daļa būs “CR” (Krimināllietu palāta);

 3. administratīvā numura pēdējie pieci cipari.
 4. Iepriekš minētajā piemērā kārtas numura otrā daļa būs “00710”. Līdz ar to Kasācijas tiesas Krimināllietu palātas 2013. gada 27. februāra sprieduma, kura apelācijas sūdzības Nr. ir 12-81063, pilnais ECLI būs šāds: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Valsts padome

Valsts padome izmanto tiesas kodu, ar ko norāda iztiesāšanas sastāvu: norādei uz Valsts padomi “CE” bez atstarpes seko apzīmējums no vairākiem burtiem, kā norādīts šajā tabulā:

Assemblée (pilns tiesnešu sastāvs) CEASS
Ordonnance (rīkojums) CEORD
Section du contentieux (Strīdu nodaļa) CESEC
Sous-section jugeant seule (apakšnodaļas atsevišķs sastāvs) CESJS
Sous-sections réunies (vairāku apakšnodaļu kopīgs sastāvs)

CESSR

Chambre jugeant seule (nodaļas atsevišķs sastāvs)

CECHS

Chambre réunies (visu nodaļu kopīgs sastāvs)

CECHR


Kodu “CE” atsevišķi neizmanto.

Līdz ar to ECLI veido šādi elementi:

ECLI:FR:CE…:{nolēmuma pasludināšanas gads}:{kārtas numurs}

Kārtas numuram ir divas daļas, ko atdala ar punktu:

 1. nolēmuma pamatā esošā pieteikuma numurs;
 2. nolēmuma pasludināšanas datums šādā formātā: GGGGMMDD.

Piemēram:

Valsts padomes 2013. gada 1. marta lēmuma Nr. 355099, ko kopīgā sastāvā pieņēmusi trešā un astotā apakšnodaļa, ECLI būs šāds: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301.

Lapa atjaunināta: 05/08/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.