Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Valsts ECLI koordinators

Vācijas norīkotais ECLI koordinators ir:

Bundesamt für Justiz [Federālais tieslietu birojs]
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes [Federālais kompetenču centrs – Tiesību Informācijas Centrs] (CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonna
Vācija

+49 228 410 5801
E-pasts: cc-ris@bfj.bund.de
http://www.bundesjustizamt.de

Valsts kods

Vācijas ECLI valsts kods ir: [DE]

Valsts ECLI izveidošana

Federāciju līmenī visas federālās tiesas plāno ieviest Eiropas judikatūras identifikatoru (ECLI). Federālo zemju (Länder) tiesas to gatavojas ieviest vēlāk.

Līdz šim ECLI savās nolēmumu datubāzēs ir ieviesusi Federālā konstitucionālā tiesa, Federālā administratīvā tiesa un Federālā darba tiesa. Kopš ECLI ieviešanas attiecīgajās tīmekļa vietnēs visiem publicētajiem nolēmumiem ir piešķirts ECLI. Vairāk informācijas skatīt:

ECLI identifikācijas numurs sastāv no piecām daļām, no kurām pirmie divi burti vienmēr ir dalībvalsts kods:

ECLI:DE:[tiesas kods]:[nolēmuma gads]:[sērijas numurs]

Katrai tiesai ir piešķirts tiesas kods un individuāli noteikumi sērijas numura veidošanai. Parasti gads, kurā pieņemts lēmums, tiek kodēts kā četru ciparu numurs (GGGG, piemēram, 2015).

Federālā konstitucionālā tiesa (Bundesverfassungsgericht)

Tiesas kods vienmēr ir BVerfG.
Sērijas numuru (kārtas numuru) veido četras vai – gadījumā, ja vajadzīgs papildu atšķirīgs simbols – piecas daļas; trešo un ceturto daļu un ceturto un piekto daļu atdala ar punktu.

1.   Tiesas procesa veids:

b    Konstatējums, ka partija ir pretrunā konstitūcijai
c    Pieņemtā nolēmuma pārsūdzēšana vēlēšanu strīdā
e    Strīdu risināšanas process starp konstitucionālām institūcijām
f    Likuma atbilstības Konstitūcijai pārskatīšana
g    Strīdi starp federāciju un federālajām zemēm
h    Citi strīdi starp federāciju un federālajām zemēm
k    Strīdi par federālās zemes konstitūciju
l     Likuma atbilstības Konstitūcijai pārskatīšana saistībā ar konkrētu lietu
m   Starptautiskā likuma kā federatīvā likuma pārskatīšana
n    Pamatlikuma interpretēšana, atsaucoties uz federālās zemes konstitucionālās tiesas atzinuma pieprasījumu
p    Nolēmumi citos jautājumos, kas ierosināti ar federālu aktu
q    Pagaidu noregulējuma pasākumi
r    Konstitucionālas sūdzības
up  Pilni tiesas lēmumi
vb  Sūdzības par tiesvedības kavēšanos

2.    Saīsinājumi, kas apzīmē tiesas veidus: ar “k” apzīmē palātas nolēmumus un “s” – senāta (nodaļas) nolēmumus (neattiecas uz pilniem tiesu gadījumiem vai sūdzībām par kavēšanos; šādos gadījumos uz tiesas veidu netieši norāda saīsinājumi “up” vai “vb”),
3.    Precīzs nolēmuma datums GGGGMMDD formātā
4.    Fakultatīvi: papildu atšķirības burts (a–z), ja nolēmumi pieņemti vienā datumā vai ar vienu atsauces numuru (piemēram, pagaidu noregulējuma pasākuma pagarinājums + lēmums pēc būtības, kas pieņemti vienā dienā vai kam piešķirts vienāds atsauces numurs),
5.    Atsauces numurs

Piemērs:
ECLI 2015. gada 21. janvāra nolēmumam ar atsauces numuru 2 BvR 1856/13 ir:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613.

Federālā administratīvā tiesa (Bundesverwaltungsgericht)

Tiesas kods vienmēr ir BVerwG.
Sērijas numuru veido četras daļas; otro un trešo daļu un trešo un ceturto daļu atdala ar punktu.

1.    Precīzs nolēmuma datums GGGGMMDD formātā.
2.    Saīsinājums, kas apzīmē nolēmuma veidu (ar “U” apzīmē spriedumu (Urteil), B – lēmumu (Beschluss), G – rīkojumu (Gerichtsbescheid)).
3.    Atsauces numurs.
4.    Vienmēr: papildu atšķirības numurs (izmanto, lai atšķirtu divus vai vairākus vienāda nolēmuma veida dokumentus, kas pieņemti vienā dienā un ar vienādu atsauces numuru, piemēram, “0”).

Piemērs:
ECLI 2002. gada 17. aprīļa nolēmumam ar atsauces numuru 9 CN 1.01 ir:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Federal Labour Court Federālā Darba tiesa (Bundesarbeitsgericht)

Tiesas kods vienmēr ir BAG.
Sērijas numuru veido četras daļas, kuras atdala ar punktu:

1.    precīzs nolēmuma datums GGGGMMDD formātā;
2.    saīsinājums, kas apzīmē nolēmuma veidu (ar “B” apzīmē lēmumu (Beschluss), “U” – spriedumu (Urteil));
3.    atsauces numurs un
4.    vienmēr: papildu atšķirības numurs (izmanto, lai atšķirtu divus vai vairākus vienāda nolēmuma veida dokumentus, kas pieņemti vienā dienā un ar vienādu atsauces numuru, piemēram, “0”).

Piemērs:
ECLI Federālās darba tiesas 2015. gada 7. janvāra nolēmumam ar atsauces numuru 10 AZB 109/14 ir:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Lapa atjaunināta: 17/06/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.