Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

Valsts ECLI koordinators

Valsts ECLI koordinators Vācijā ir:
Federālais Tieslietu birojs (Bundesamt für Justiz),
Referat VII 1
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn,
Vācija

Tālrunis: +49 228 99410-5801

E-pasts: kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de
https://www.bundesjustizamt.de

ECLI ieviešana un izmantošana Vācijā

Vācijā Federālā konstitucionālā tiesa, Federālā augstākā tiesa, Federālā administratīvā tiesa, Federālā finanšu tiesa, Federālā darba tiesa, Federālā Sociālo lietu tiesa, kā arī federālo zemju tiesas savās lēmumu datubāzēs ir ieviesušas ECLI. Visiem nolēmumiem, kas tiek publicēti attiecīgajās tīmekļa vietnēs kopš ECLI ieviešanas, tiek norādīts ECLI identifikators. Konkrēti:

Federālā konstitucionālā tiesa
http://www.bundesverfassungsgericht.de (paredzēts ar atpakaļejošu spēku piešķirt numuru visiem publicētajiem nolēmumiem),

Federālā augstākā tiesa
http://www.bundesgerichtshof.de (attiecībā uz nolēmumiem, kuri pēc 1.1.2016. publicēti Federālās augstākās tiesas tīmekļa vietnē),

Federālā administratīvā tiesa
http://www.bundesverwaltungsgericht.de (attiecībā uz visiem nolēmumiem, kas publicēti Federālās administratīvās tiesas tīmekļa vietnē),

Federālā finanšu tiesa
http://www.bundesfinanzhof.de (attiecībā uz nolēmumiem, kuri pēc 4.10.2016. Publicēti Federālās finanšu tiesas tīmekļa vietnē),

Federālā darba tiesa
http://www.bundesarbeitsgericht.de (attiecībā uz nolēmumiem, kas pieņemti pēc 1.1.2015.),

Federālā Sociālo lietu tiesa
http://www.bundessozialgericht.de (attiecībā uz nolēmumiem, kuri pēc 1.1.2010. Publicēti Federālā Sociālo lietu tiesas tīmekļa vietnē),

Federālo zemju tiesas
http://www.justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php

Federālās konstitucionālās tiesas un Federālās administratīvās tiesas lēmumus ar ECLI identifikatoru var meklēt arī, izmantojot ES ECLI meklētājprogrammu.

ECLI identifikatoru izveide

Parasti
ECLI identifikācijas numurs sastāv no piecām daļām, ko atdala ar kolu. Vācijas piešķirtie ECLI numuri vienmēr sākas ar „ECLI“ (①), kam seko „DE“ (Vācijas kods) (②). Trešā daļa ir t.s. „Tiesas kods“ (③), kas norāda nolēmumu pieņēmušo tiesu (piem., „BVerfG“ ir Federālā konstitucionālā tiesa). Ceturtā daļa (④) ir nolēmuma pieņemšanas gads un sastāv no četrciparu kārtas (formāts GGGG, piem., 2016).

 

ECLI-Identifikatori

 

Pēdējā daļa ir kārtas numurs (⑤ ff.), ko tiesas izveido saskaņā ar atsevišķiem noteikumiem. Tiesas kods un kārtas numurs ir izskaidroti atsevišķi attiecībā uz konkrēto tiesu.

Īpatnības saistībā ar konkrētām tiesām

Federālā konstitucionālā tiesa

Tiesas kods (③) vienmēr ir „BVerfG“. Kārtas numurs sastāv no ⑤ daļas līdz ⑨ daļai, priekšpēdējo un pēdējo daļu atdala ar punktu. Konkrēti kārtas numuru veido šādi elementi:

 1. Tiesas procesa veids:

b

Konstatējums par pušu darbību neatbilstību konstitūcijai

c

Sūdzības par nolēmumu strīdā saistībā ar vēlēšanām

e

Strīdu risināšanas process starp konstitucionālām institūcijām

f

Likuma atbilstības Konstitūcijai pārskatīšana

g

Strīdi starp federālo valdību un federālajām zemēm

h

Citi strīdi starp federālo valdību un federālajām zemēm

k

Strīdi saistībā ar federālās zemes konstitūciju

l

Likuma normas izvērtēšana tiesā pēc būtības

m

Starptautiskā likuma kā federatīvā likuma pārskatīšana

n

Pamatlikuma interpretēšana, atsaucoties uz federālās zemes konstitucionālās tiesas atzinuma pieprasījumu

p

Nolēmumi citos jautājumos, kas noteikti ar federālu aktu

q

Pagaidu noregulējuma pasākumi

r

Konstitucionālas sūdzības

up

Pilni tiesas lēmumi

vb

Sūdzības par tiesvedības kavēšanos

 1. Saīsinājumi, kas apzīmē tiesas veidus: “k” apzīmē palātas nolēmumus un “s” – senāta (nodaļas) nolēmumus (neattiecas uz pilnām tiesu lietām vai sūdzībām par tiesvedības kavēšanos; šādos gadījumos uz tiesas veidu netieši norāda saīsinājumi “up” vai “vb”),
 2. pilns nolēmuma datums GGGGMMDD formātā,
 3. un fakultatīvi: vienzīmes papildu atšķirības zīme (a–z). To izmanto, lai nošķirtu tās pašas tiesas nolēmumus, kas pieņemti vienā datumā vai ar vienu atsauces numuru (piemērs: pagaidu noregulējuma pasākuma pagarinājums + lēmums galvenajā lietā, kas pieņemti vienā dienā un kam piešķirts vienāds atsauces numurs). Vienzīmes papildu atšķirības zīmi pievieno tikai vienā gadījumā: lai izvairītos no vairāknozīmju ECLI identifikatoru piešķiršanas.
 4. Galvenais lietas atsauces numurs (sastāv no Senāta nosaukuma, reģistra atsauces, ieraksta numura un ieraksta gada GG formātā). Atstarpi starp Senāta nosaukumu un reģistra atsauci un reģistra atsauci un ieraksta numuru neliek, tāpat neliek slīpsvītru starp ieraksta numuru un ieraksta gadu. ieraksta numuru ECLI vienmēr norāda ar četriem cipariem. Ja nepieciešams, sākumā var rakstīt nulles. Tādējādi pēdējie divi cipari vienmēr atbilst ieraksta gadam.

Piemērs:
ECLI identifikators Konstitucionālās tiesas 2. Senāta 2016. gada 1. marta nolēmumam ar atsauces numuru 2 BvR 1/13 ir:

 

Vienzīmes papildu atšķirības zīme “c” norāda, ka tas ir ceturtais nolēmums starp nolēmumiem ar citādi identiskiem ECLI identifikatoriem.

Federālā augstākā tiesa

Tiesas kods (③) vienmēr ir „BGH“. Kārtas numurs sastāv no ⑤ daļas līdz ⑧ daļai, ⑦ un ⑧ daļu atdala ar punktu. Konkrēti kārtas numuru veido šādi elementi:

 1. precīzs nolēmuma datums DDMMGG formātā,
 2. nolēmuma veida saīsinājums („U“ spriedums, „B“ lēmums, „V“ priekšraksts, „S“ citi),
 3. galvenais lietas atsauces numurs (sastāv no Senāta nosaukuma, reģistra atsauces, ieraksta numura un ieraksta gada GG formātā). Atstarpi starp Senāta nosaukumu un reģistra atsauci un reģistra atsauci un ieraksta numuru neliek. Slīpsvītru starp ieraksta numuru un ieraksta gadu aizstāj ar punktu,
 4. vienmēr: vienzīmes papildu atšķirības zīme (0–9); ar to nošķir vairākus viena un tā paša veida nolēmumus, kas pieņemti vienā dienā ar vienu un to pašu atsauces numuru).

Piemērs:
ECLI identifikators Federālās augstākās tiesas 2. krimināllietu palātas 2016. gada 15. marta nolēmumam ar atsauces numuru 2 StR 487/15 ir:

 

Vienzīmes papildu atšķirības zīme “2” norāda, ka tas ir trešais nolēmums starp nolēmumiem ar citādi identiskiem ECLI identifikatoriem.

Federālā administratīvā tiesa

Tiesas kods (③) vienmēr ir „BVerwG“. Kārtas numurs sastāv no ⑤ daļas līdz ⑧ daļai, ⑦ un ⑧ daļu atdala ar punktu, izņemot gadījumus, kad ir piešķirta norāde Az-Suffix D (tiesiskā aizsardzība īpaši garu tiesvedību gadījumos). Šajā gadījumā punktu, lai atdalītu atsauces numuru (7) un papildu atšķirības zīmi (8), neliek. Konkrēti kārtas numuru veido šādi elementi:

 1. precīzs nolēmuma datums DDMMGG formātā,
 2. nolēmuma veida saīsinājums („U“ spriedums, „B“ lēmums, „G“ rīkojums),
 3. galvenais lietas atsauces numurs (sastāv no Senāta nosaukuma, reģistra atsauces, ieraksta numura un ieraksta gada GG formātā). Atstarpi starp Senāta nosaukumu un reģistra atsauci un reģistra atsauci un ieraksta numuru neliek. Vecāku lietu atsauces numurā, kurā starp ieraksta numuru un ieraksta gadu ir slīpsvītra, to aizstāj ar punktu,
 4. vienmēr: vienzīmes papildu atšķirības zīme (0–9); ar to nošķir vairākus viena un tā paša veida nolēmumus, kas pieņemti vienā dienā ar vienu un to pašu atsauces numuru).

Piemērs:
ECLI identifikators Federālās administratīvās tiesas 9. Senāta 2002. gada 17. aprīļa nolēmumam ar atsauces numuru 9 CN 1/01 ir:

 

 

Federālā finanšu tiesa

Tiesas kods (③) vienmēr ir „BFH“. Kārtas numurs sastāv no ⑤ daļas līdz ⑧ daļai, tās atdala ar punktu Konkrēti kārtas numuru veido šādi elementi:

 1. Nolēmuma veida saīsinājums:

VE

Lūgums Eiropas Savienības tiesai sniegt prejudiciālu nolēmumu

VV

Iesniegums Federālajai Konstitucionālai tiesai

BA

Nolēmums tiesvedībā par pagaidu noregulējuma pasākumu:

pieteikums par izpildes apturēšanu [A1] un lēmuma par pārsūdzības apturēšanu pārsūdzība [A2]

B

Nolēmums, izņemot gadījumus, kad jānosaka “BA”

U

Spriedums, likumīgs tiesas rīkojums, pagaidu noregulējums u.c.

 1. precīzs nolēmuma datums DDMMGG formātā,
 2. galvenais lietas atsauces numurs (sastāv no Senāta nosaukuma, reģistra atsauces, ieraksta numura un ieraksta gada GG formātā). Atstarpi starp Senāta nosaukumu un reģistra atsauci un reģistra atsauci un ieraksta numuru neliek. Slīpsvītru starp ieraksta numuru un ieraksta gadu aizstāj ar punktu,
 3. vienmēr: vienzīmes papildu atšķirības zīme (0–9); ar to nošķir vairākus viena un tā paša veida nolēmumus, kas pieņemti vienā dienā ar vienu un to pašu atsauces numuru).

Piemērs:
ECLI identifikators Federālās finanšu tiesas 10. Senāta 2016. gada 1. jūnija nolēmumam ar atsauces numuru X R 66/14 ir:

 

Federālā darba tiesa

Tiesas kods (③) vienmēr ir „BAG“. Kārtas numurs sastāv no ⑤ daļas līdz ⑧ daļai, tās atdala ar punktu. Konkrēti kārtas numuru veido šādi elementi:

 1. precīzs nolēmuma datums DDMMGG formātā,
 2. nolēmuma veida saīsinājums („U“ spriedums, „B“ lēmums),
 3. galvenais lietas atsauces numurs (sastāv no Senāta nosaukuma, reģistra atsauces, ieraksta numura un ieraksta gada GG formātā). Atstarpi starp Senāta nosaukumu un reģistra atsauci un reģistra atsauci un ieraksta numuru neliek. Slīpsvītru starp ieraksta numuru un ieraksta gadu aizstāj ar punktu,
 4. vienmēr: vienzīmes papildu atšķirības zīme (0–9); ar to nošķir vairākus viena un tā paša veida nolēmumus, kas pieņemti vienā dienā ar vienu un to pašu atsauces numuru).

Piemērs:
ECLI identifikators Federālās darba tiesas 10. Senāta 2015. gada 7. janvāra nolēmumam ar atsauces numuru 10 AZB 109/14 ir:

 

 

Federālā Sociālo lietu tiesa

Tiesas kods (③) vienmēr ir „BSG“. Kārtas numurs sastāv no ⑤ daļas līdz ⑧ daļai, kuras netiek atdalītas. Konkrēti kārtas numuru veido šādi elementi:

 1. precīzs nolēmuma datums DDMMGG formātā,
 2. nolēmuma veida saīsinājums („U“ spriedums, „B“ lēmums),
 3. galvenais lietas atsauces numurs (sastāv no burta “B”, kas apzīmē Federālo Sociālo lietu tiesu, Senāta nosaukuma, tēmas nosaukuma, ieraksta kārtas numura attiecīgajā tēmā un ar to saistītajā reģistrā, iesnieguma gada GG formātā, kā arī reģistra atsauces). Atsauces numurā nenorāda zīmes, kas nav burtciparu zīmes,
 4. vienmēr: vienzīmes papildu atšķirības zīme (0–9); ar to nošķir vairākus viena un tā paša veida nolēmumus, kas pieņemti vienā dienā ar vienu un to pašu atsauces numuru).

Piemērs:
ECLI identifikators Federālās Sociālo lietu tiesas 3. Senāta 2017. gada 25. janvāra nolēmumam ar atsauces numuru B 3 P 2/15 R ir:

 

Federālo zemju tiesas

Pieļaujamie tiesu kodi (③) atrodami šajā tabulā  Excel (52 KB) de. Kārtas numurs sastāv no ⑤ daļas līdz ⑦ daļai, tās atdala ar punktu. Konkrēti kārtas numuru veido šādi elementi:

 1. precīzs nolēmuma datums MMGG formātā,
 2. atsauces numurs (vai vairāki atsauces numuri), kas sastāv no maksimāli 17 zīmēm un sākas ar galvenā lietas atsauces numura pirmo zīmi. Ja aiz 17. zīmes ir punkts, to neliek. Pārskaņas aizstāj (ä = AE, ö = OE, ü = UE), zīmes, kas nav burtciparu zīmes, piemēram, atstarpes vai slīpsvītras neliek. Ja cipariem blakus rakstāmi cipari vai burtiem burti, tos atdala ar punktu (piem., „9 C 1023/12“ kļūst par „9C1023.12“),
 3. vienmēr: divzīmju papildu atšķirības zīme (00-99); ar to nošķir vairākus viena un tā paša veida nolēmumus, kas pieņemti vienā dienā ar vienu un to pašu atsauces numuru).

Piemērs:
ECLI identifikators Štutgartes Federālās zemes tiesas 6. Saimnieciskās Krimināllietu palātas 2015. gada 26. janvāra nolēmumam ar atsauces numuru 6 KLs 34 Js 2588/10 ir:

 

Lapa atjaunināta: 08/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.