Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

ECLI valsts koordinators

ECLI valsts koordinators vēl nav iecelts. Pašlaik kā koordinators darbojas Tieslietu ministrijas Automatizēto informācijas sistēmu ģenerāldirektorāts (DGSIA).

Valsts kods

Itālijas valsts kods ir: [IT].

Valsts ECLI izveidošana

Viens no sākumposma pasākumiem, kas pašlaik tiek veikti, ir priekšlikuma izstrāde ECLI ieviešanai. Tiek izstrādāti noteikumi par tiesu nolēmumu kārtas numuru uzbūvi, kā noteikts ECLI standartā, izmantojot pieejamu metadatu kopumu, lai nodrošinātu, ka katrs identifikācijas numurs ir unikāls.

Lapa atjaunināta: 13/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.