Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

ECLI valsts koordinators

ECLI valsts koordinators ir Tiesu iestāžu padome (Raad voor de rechtspraak). Ar koordinatoru var sazināties, rakstot uz šādu e-pasta adresi: kennissystemen@rechtspraak.nl

Valsts kods

Valsts kods Nīderlandei ir: [NL]

Valsts ECLI izveidošana

Nīderlandē ECLI tika ieviests 2013. gada 28. jūnijā. ECLI var piešķirt:

 • visiem tiesu nolēmumiem, kas ir publicēti Tiesu iestāžu padomes tīmekļa vietnē:
 • visiem disciplinārlietās taisītiem nolēmumiem, kas ir publicēti kopīgo disciplināriestāžu tīmekļa vietnē);
 • visiem tiesu nolēmumiem, kas nav publicēti a) un b) punktā minētajās tīmekļa vietnēs, bet gan laikrakstos vai datubāzēs, un tiesu nolēmumiem, kas publicēti atvērtās piekļuves komercizdevumos. Laikrakstu redaktori vai datubāzu pārvaldnieki, kas vēlas reģistrēt nolēmumus, var to darīt, izmantojot iepriekš norādīto e-pasta adresi;
 • visiem tiesu nolēmumiem, kas ievietoti Tiesu iestāžu padomes iekšējā datubāzē.

Neatkarīgi no tā, vai nolēmums ir publicēts kādā no divām iepriekš minētajām tīmekļa vietnēm, visus Nīderlandes ECLI publicē tīmekļa vietnē rechtspraak.nl, norādot vismaz iestādi, kura pieņēmusi nolēmumu, tā pieņemšanas datumu un lietas numuru.

Ja ir zināms, ka nolēmums ir publicēts kādā laikrakstā vai datubāzē, ietver arī attiecīgu norādi. Nīderlandē ECLI kodu veido šādi elementi:

 • “‘ECLI”;
 • valsts kods “NL”;
 • tiesas kods (skatīt sadaļā ‘ECLI tiesas kodi’ (Gerechtscode);
 • nolēmuma pieņemšanas gads;
 • kārtas numurs. Ir divi iespējami formāti.
  • Līdz 2013. gada 28. jūnijam praktiski visiem Nīderlandē publicētajiem nolēmumiem piešķīra „LJN” (Landelijk Jurisprudentie Nummer jeb valsts lietas numuru). LJN vienmēr sastāvēja no diviem burtiem un četriem cipariem, piem., ‘AB1234’. Lai nodrošinātu konsekvenci, LJN iekļauj kā ECLI koda piekto elementu.
  • No 2013. gada 28. jūnija LJN vairs nepiešķir. Visiem nolēmumiem, kuriem pēc minētā datuma piešķir ECLI, ir pieaugošs sērijas Nr., kas sastāv tikai no cipariem. Tas pats var attiekties arī uz nolēmumiem, kas pieņemti pirms 2013. gada 28. jūnija.

Svarīgāko tiesu kodi

Nīderlandē ir ļoti daudz tiesu. Zemāk tabulā ir uzskaitīti svarīgāko Nīderlandes tiesu kodi.

Augstākās tiesas

HR

Hoge Raad (Augstākā Tiesa)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Augstākās tiesas Prokuratūra) (Ģenerāladvokāts)

RVS

Raad van State (Valsts padome)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Sociālā nodrošinājuma lietu augstākās instances tiesa)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tirdzniecības un rūpniecības lietu augstākās instances administratīvā tiesa)

Apelācijas tiesas (Appelgerechten)

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

District courts (Rechtbanken)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Visu tiesu kodi

Visu Nīderlandes tiesu kodi alfabētiskā kārtībā ir pieejami šeit. Tiesu iestādes, kas vairs nepastāv, norādītas kā „likvidētas” (opgeheven).

Lapa atjaunināta: 08/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.