Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

ECLI valsts koordinators

ECLI valsts koordinators ir Tieslietu ministrija: dti@just.ro

Valsts kods

Rumānijas valsts kods ir [RO]

Valsts ECLI izveidošana

Rumānijas tiesās ECLI tika ieviests 2015. gada beigās.

ECLI kodu, izmantojot elektronisko lietu pārvaldības sistēmu ECRIS, piešķir automātiski spriedumiem, kas pasludināti kopš 2007. gada tiesās (Augstākajā kasācijas tiesā, apelācijas tiesās, tribunālos un rajona tiesās). Spriedumiem, kas pasludināti pēc 2015. gada 15. decembra, ECLI pieejams arī papīra formātā.

Pašlaik nav valsts judikatūras datubāzes tiešsaistē, kas būtu piesaistīta ECLI meklētājrīkam e-tiesiskuma portālā. Tomēr pastāv datubāze, kurā no ECRIS sistēmas ir pārņemti visi spriedumi, kas pasludināti Rumānijas tiesās 2010. gadā, un publicēti anonimizētā formā – ROLII, pašlaik notiek tās pilnveidošana.

Rumānijā ECLI sastāv no šadiem elementiem:

  • “‘ECLI”;
  • valsts kods “RO”;
  • tiesas kods - tiesu kodu saraksts ir atrodams šeit  PDF (256 Kb) RO;
  • sprieduma gads;
  • kārtas numurs, kas sastāv no iekšējā numura attiecīgajā elektroniskajā reģistrā ECRIS sistēmā (unikāls konkrētajai tiesai) un sprieduma numura, kurš piešķirts tiesas nolēmumu reģistrā (unikāls konkrētajam reģistram).

Piemērs:

ECLI kods, kas piešķirts spriedumam, kuru pasludinājusi Bukarestes rajona tiesa Nr. 4 varētu būt šāds: ECLI:RO:JDS4B:2017:001.004053 jeb tiesas kods ‘JDS4B’, sprieduma gads ‘2017’, iekšējais numurs attiecīgajā elektroniskajā reģistrā ECRIS sistēmā ‘001’ un sprieduma numurs ‘004053’.

Lapa atjaunināta: 07/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.