Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

Valsts ECLI koordinators

Valsts ECLI koordinators ir Slovākijas Tieslietu ministrijas Tiesu informātikas un statistikas departaments, e-pasts: ecli@justice.sk

Valsts kods

Slovākijas Republikas valsts kods ir: [SK]

Valsts ECLI koda izveidošana

ECLI kods tiek izveidots brīdī, kad tiek pieņemts spriedums. Ar ECLI ir apzīmēti tikai tie spriedumi, kas ir pieņemti pēc 2011. gada 25. jūlija. Gadījumā, ja spriedums ir pieņemts pirms 2011. gada 25. jūlija, un to pārsūdz pēc 2011. gada 25. jūlija, šādu spriedumu tāpat kā visus citus attiecīgajā lietā esošos nolēmumus arī apzīmē ar ECLI kodu.

Slovākijas Republikas ECLI koda piemērs:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 – tiesas saīsinājums

2011 – gads

0123456789 – lietas identifikācijas numurs

123 – sērijas numurs, kas tiek piešķirts spriedumam lietā

Lapa atjaunināta: 27/02/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.