Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

ECLI valsts koordinators

Slovēnijas ECLI valsts koordinators ir:

Slovēnijas Republikas Augstākā tiesa

Reģistrācijas departaments,

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ļubļana

Slovēnija

E-pasts saziņai: ecli.vsrs@sodisce.si

Kontaktpersona: Gregor Strojin

Valsts kods

Slovēnijas valsts kods ir: [SI]

Valsts ECLI izveidošana

Slovēnija 2011. gada 1. oktobrī ieviesa ECLI kā integrālu daļu visiem dokumentiem, kas jau publicēti tās tiesu nolēmumu datubāzēs. Visiem jaunajiem dokumentiem, kas tiek iekļauti tiesu nolēmumu datubāzēs, arī piešķir ECLI. Tuvākajā nākotnē ECLI tiks iekļauts arī visos jaunajos tiesu nolēmumos.

Visi ECLI tiek izveidoti automātiski uz esošo datu pamata.

Visi zināmie privātie tiesu nolēmumu publiskotāji ir informēti par ECLI, un lielākā daļa no tiem jau ir piešķīruši ECLI publicētajiem dokumentiem.

Tiesu kodi:

VSRS: Slovēnijas Republikas Augstākā tiesa (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Slovēnijas Republikas Konstitucionālā tiesa (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Ceļe Augstā tiesa (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Koperas Augstā tiesa (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Ļubļanas Augstā tiesa (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Mariboras Augstā tiesa (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Slovēnijas Republikas Administratīvā tiesa (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Augstā darba un sociālo lietu tiesa (Višje delovno in socialno sodišče)

Piezīme: tiesu kodi sastāv no četriem burtiem. Tiesu saraksts šobrīd ietver tikai Slovēnijas Republikas apelācijas instances tiesas, Augstāko tiesu un Konstitucionālo tiesu, kuru nolēmumi jau ir publicēti valsts tiesu nolēmumu datubāzēs. Citas tiesas un institūcijas tiks pievienotas sarakstam tuvākā nākotnē.

Nolēmuma gads:

Norāda gadu, kurā ir pieņemts nolēmums (formāts GGGG).

Atsauces numurs:

Lai izveidotu ECLI kārtas numuru (turpmāk – “EKN”), par pamatu tiek ņemts attiecīgās tiesas (datu lauks – Odločba (t. i., nolēmums)) parastais kārtas numurs (turpmāk – “PKN”); piemēram, II Ips 123/2005.

Citi vārdi (piemēram, Sodba, Sklep u. c.), kas varētu būt Odločba lauka daļa, netiek uzskatīti par PKN sastāvdaļu un, veidojot EKN, tie tiek izlaisti vai dzēsti.

Gadskaitlis, kas ir PKN daļa, kļūst par jaunā EKN daļu.

Tā kā parastie kārtas numuri ietver arī tādas zīmes kā domuzīmes, slīpsvītras vai atstarpes, tad ECLI formātā katru šādu zīmi aizvieto ar punktu (piemēram, II Ips 123/2005 kļūst par II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 kļūst par I.K.123456.2010; u. tml.).

Uz vispārējiem noteikumiem par EKN attiecas izņēmumi īpašiem gadījumiem, kas izklāstīti turpmāk.

Īpaši gadījumi:

A: Ja vienā kopējā nolēmumā ir norādīti divi vai vairāki PKN, ECLI izveidei izmanto tikai pirmo PKN. Šādos gadījumos EKN beigās pievieno “.A”. Citiem PKN var piekļūt, izmantojot dokumenta metadatus.

Piemērs:
Sodba II Ips 49/2008 un II Ips 28/2011

ECLI ir:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A

 

B: Ja nolēmumā tiek izmantots tikai viens PKN, kas ir līdzīgs vairākiem citiem nolēmumiem ar atšķirīgiem PKN, tad šādi nolēmumi nav iekļauti tiesu nolēmumu datu bāzēs. Pirmo PKN izmanto ECLI izveidošanai, un pārējie tiek minēti metadatos ar atzīmi “tāpat kā”. Atlikušos PKN izmanto, lai izveidotu ECLI, kuri tiek uzskaitīti datubāzē kā saistīti ar citiem nolēmumiem.

Piemērs:
Sodba VIII Ips 432/2009, tāpat kā VIII Ips 50/2009 un VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

ECLI ir:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

tāpat kā:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009

ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Lietotāji, kas meklē jebkuru no šiem ECLI, tiks novirzīti uz vienu un to pašu dokumentu.

 

C: Agrāk pastāvēja situācijas, kad vienas un tās pašas tiesas PKN varēja atkārtoties, jo institūcija darbojās dažādās fiziski nošķirtās vietās un tai nebija centralizētas lietu pārvaldības sistēmas (piemēram, UPRS). Precīza nošķirtā darbības vieta ir norādīta dokumenta metadatos. Šādos gadījumos, apzīmējot nošķirto darbības vietu, EKN beigās tiek pievienota “.burts” kombinācija saskaņā ar šādu klasifikāciju:

Ceļe: “.C”

Ļubļana: “.L”

Nova Gorica: “.G”

Maribora: “.M”

 

D: Dažos dokumentos (krimināltiesību jomā) Augstākās tiesas SOVS datubāzē laukā “Odločba” ir izmantoti divi PKN. Pirmajā ir izmantots kārtas numurs (formā – “NN”), savukārt citi ir likti iekāvās ( ). Iemesls tam ir dubulta lietu reģistrēšana pārejas periodā, ieviešot krimināllietu pārvaldības datorizētu sistēmu.

Šajos gadījumos tikai pirmo PKN izmanto EKN veidošanai, kam lietas kārtas numuru pievieno pēc gadskaitļa. Otru iekavas minēto PKN neņem vērā, un tas neveido daļu no ECLI.

Piemērs:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

ECLI ir:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39

 

E: Dažos gadījumos vairākos vienas tiesas dokumentos ir izmantots viens un tas pats PKN, piemēram, pagaidu noregulējuma pasākumiem un galīgiem lēmumiem. Šajos gadījumos, lai izveidotu EKN, pievieno numuru. Pirmajam nolēmumam (atkarībā no izdošanas datuma) nav skaitliska papildinājuma. Otrajam tiek piešķirts papildinājums “.1”, nākamajam – “.2” utt. Papildinājumi tiek piešķirti automātiski, pamatojoties uz dokumenta izdošanas datumu.

Piemērs:
Sklep G 6/2011 (piezīme: lietots vairākos dokumentos)

ECLI ir:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

u. tml.

Saites

Slovēnijas Republikas Augstā tiesa (Vrhovno sodišče RS)

Slovēnijas Republikas Konstitucionālā tiesa (Ustavno sodišče RS)

Judikatūra (Sodna praksa)

Judikatūra (lai izmantotu lietojumprogrammu saskarni (API) ir vajadzīga Augstākās tiesas atļauja

Konstitucionālās tiesas judikatūra (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)

Lapa atjaunināta: 01/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.