Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI) ir izveidots, lai atvieglotu pareizu un nepārprotamu Eiropas un valstu tiesu spriedumu citēšanu. Vienotu metadatu kopums palīdzēs uzlabot judikatūras meklēšanas rīkus.

Pirms ECLI izveidošanas atrast atbilstošo judikatūru bija ļoti sarežģīti un laikietilpīgi. Piemērs ir gadījums, kad bija zināms, ka dalībvalsts A Augstākās tiesas spriedums ir interesants attiecībā uz konkrētu juridisku diskusiju. Lieta bija reģistrēta dažādās valstu un pārrobežu datubāzēs, taču katrā datubāzē nolēmumam bija cits identifikators. Bija jācitē visi šie identifikatori (ja tie vispār bija zināmi), lai lasītāji varētu atrast lietu datubāzēs, kuras tie lieto. Atšķirīgi citēšanas noteikumi un stili sarežģīja meklēšanu. Turklāt lietotājiem bija jāapskata visas datubāzes, lai noskaidrotu, vai Augstākās tiesas lieta ir pieejama – vai ir pieejams tās kopsavilkums, vai tā ir tulkota vai anotēta. ECLI sistēma ļaus atrast visus nolēmuma minēšanas gadījumus visās valsts un pārrobežu datubāzēs, kas piedalās sistēmā, veicot vienu meklēšanas darbību, izmantojot vienu meklēšanas saskarni un tikai vienu identifikatoru.

Vienkārša piekļuve citu dalībvalstu tiesu nolēmumiem ir arvien svarīgāka, lai nostiprinātu valstu tiesnešu lomu ES tiesību aktu piemērošanā un īstenošanā. Atšķirības starp valstīs lietotajām judikatūras identifikatoru sistēmām, citēšanas noteikumiem un tehniskajiem laukiem, kuros aprakstītas sprieduma iezīmes, būtiski traucē citu dalībvalstu tiesu spriedumu meklēšanu un citēšanu.

Lai pārvarētu šīs grūtības un veicinātu vienkāršu piekļuvi valsts, ārvalstu un Eiropas tiesu praksei un tās citēšanu, Eiropas Savienības Padome aicināja dalībvalstis un ES iestādes ieviest Eiropas judikatūras identifikatoru (ECLI) un vienotu judikatūras metadatu minimālo kopu.

ECLI galvenās iezīmes

ECLI ir vienots identifikators, kuram ir vienāds atpazīstams formāts attiecībā uz visām dalībvalstīm un ES tiesām. To veido pieci obligāti elementi:

  • “ECLI” – lai norādītu, ka identifikators ir Eiropas judikatūras identifikators;
  • valsts kods;
  • tiesas, kura pieņēma nolēmumu, saīsinājums;
  • gads, kurā nolēmums tika pieņemts;
  • kārtas numurs, kas sastāv no līdz pat 25 burtiem un cipariem, formātā, kuru nosaka katra dalībvalsts. Ir atļauts lietot punktus, bet ne citas pieturzīmes.

Elementi tiek atdalīti ar kolu. (Neeksistējošs) ECLI koda piemērs varētu būt:

ECLI:NL:HR:2009:384425, kas varētu būt Nīderlandes ("NL") Augstākās tiesas ("HR") 2009. gada nolēmums 384425.

Metadati

Lai atvieglotu tiesu prakses izpratni un atrašanu, katrā dokumentā, kas satur juridisku lēmumu, būtu jāiekļauj metadatu kopa, kā aprakstīts šajā punktā. Šie metadati būtu jāapraksta atbilstoši standartiem, kas noteikti Dublin Core Metadata Initiative.

Padomes secinājumos par ECLI ir sniegts izmantojamo metadatu apraksts.

ECLI koordinators

Katrai dalībvalstij, kas izmanto ECLI, ir jāieceļ valsts iestāde vai tiesu iestāde, kura ir šīs valsts ECLI koordinators. Valsts ECLI koordinators ir atbildīgs par iesaistīto tiesu kodu sarakstu izveidi, par kārtas numura veidošanas noteikumu publicēšanu un visu citu informāciju, kura attiecas uz ECLI sistēmas darbību. Savienības ECLI koordinators ir Eiropas Savienības Tiesa.

Katra dalībvalsts izlemj, vai un kādā apmērā tā izmantos ECLI sistēmu, piemēram, vai tā to retroaktīvi piemēros iepriekš pieņemtiem nolēmumiem, kāds būs iesaistīto tiesu skaits (tikai augstākās tiesas vai visas tiesa) u.c.

Eiropas un starptautiskā dimensija

Uzklikšķinot uz ES karoga vai starptautiskajiem karogiem ekrāna labajā pusē, iespējams piekļūt informācijai par ECLI ieviešanu Eiropas Savienības Tiesā un Eiropas Patentu iestādē.

Saskaņā ar Padomes secinājumiem Eiropas Komisija ir izstrādājusi daudzvalodu ECLI meklētājprogrammu, kas ļauj lietotājiem atrast tiesu nolēmumus to judikatūras publicētāju datubāzēs, kuri ir ieviesuši ECLI standartu un snieguši mums piekļuvi saviem datiem.

ECLI atšifrētājs ir pieejams arī tīmekļa vietnē https://e-justice.europa.eu/ecli/ – ierakstot ECLI šīs saites galā, parādīsies attiecīgie ECLI metadati (ja tie ir pieejami). Piemēram https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 uzreiz parāda metadatus par lēmumu ECLI:NL:HR:2016:764.

Dalībvalstu lapas

Dalībvalstu lapās ir atrodama informācija par:

  • to, vai dalībvalsts jau ir ieviesusi ECLI un metadatus;
  • ja nē – vai tā plāno to darīt;
  • ja jā – informācija par tiesu kodiem, formatēšanas noteikumiem, metadatiem utt.
  • valsts ECLI koordinatoru.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.