Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI)

Italja

Il-kontenut ipprovdut minn
Italja

Il-koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI għadu ma nħatarx. Għalissa d-Direttorat Ġenerali għas-Sistemi tal-Informazzjoni Awtomizzati (DGSIA) tal-Ministeru tal-Ġustizzja, qed jaġixxi bħala koordinatur.

Il-kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż għall-Italja hija: [IT].

Il-ġenerazzjoni ta’ ECLI nazzjonali

Bħala parti mill-attivitajiet kurrenti tal-fażi bi prova, qed titfassal proposta għall-introduzzjoni tal-ECLI. B’mod aktar partikolari, qed jitfasslu regoli dwar il-kompożizzjoni tan-numru ordinali għad-dokumenti tal-każistika, kif inhu stipulat fl-istandard tal-ECLI, bl-użu ta’ sett aċċessibbli ta’ metadejta sabiex jiġi ggarantit li kull numru ta’ identifikazzjoni jkun uniku.

L-aħħar aġġornament: 13/10/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.